Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Управління основними чинниками, що впливають на інноваційну діяльність

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
58
Мова: 
Українська
Оцінка: 

2358933024--

У розрахунку на одну особу, грн. 1433220253--

Валова додана вартість, млн. грн. 2212828995--

Доходи населення, млн. грн. 33602442654600310663

Індекс споживчих цін (грудень до грудня попереднього року), % 1079999, 7-8

Фінансовий результат до оподаткування, млн. грн. 989, 81486, 9638, 1497, 1

Продукція с/г (у постійних цінах 2010 року), млн. грн. 12601, 314492, 217872, 41890, 9

Рослинництва8946, 610459, 712637, 41513, 1

Тваринництва3654, 74032, 55235377, 8

Капітальні інвестиції (у фактичних цінах) млн. грн. 3544, 75824, 16109, 52279, 4

Прийняття в експлуатацію загальної площі житла, тис, м2292, 2322, 3352, 430, 1

Відправлення (перевезення) вантажів усіма видами транспорту, млн. т. 34, 340, 939, 36, 6

Відправлення (перевезення) пасажирів транспортом загального користування, млн. 238, 2253, 9246, 715, 7

Оборот роздрібної торгівлі (у фактичних цінах), млн. грн. 1412, 522350, 73447, 520938, 2

Зовнішньоторговельний оборот, млн. дол. США1013, 81220, 31268206, 5

Експорт товарів і послуг600, 4698, 5738, 698, 1

Імпорт товарів і послуг413, 4521, 8529, 4108, 4

Кількість постійного населення (на кінець року), тис. осіб1634, 11619, 91611, 2-14, 2

Природний приріст, скорочення (-) населення, тис. осіб-9-6, 8-82, 2

Кількість безробітних (у віці 15 –

70 років, (за методологією МПО),

тис. осіб76, 967, 364, 4-9, 6

Рівень безробіття населення (за методологією МОП), % 108, 88, 4-1, 2

Кількість зареєстрованих безробітних (на кінець року), тис. осіб28, 825, 627, 5-3, 2

Середньомісячна номінальна заробітна плата, грн. 178220742432292

Аналізуючи дані подані в таблиці, можна говорити про те, що відбулося зростання майже по всіх показниках крім індексу споживчих цін, відправлення (перевезення) вантажів усіма видами транспорту, відправлення вантажів та пасажирів, а також кількість постійного населення.

Індекс споживчих цін характеризує зміни у часі загального рівня цін на товари та послуги, які купує населення для невиробничого споживання. Він є показником зміни вартості фіксованого набору споживчих товарів та послуг у поточному періоді до його вартості у базисному періоді. У даному випадку його зменшення, – 8%, в 2011 – 107% р. знизився в 2013 році до 99, 7%, це означає зменшення цін на товари., що спричинено високим урожаєм.

Збільшення перевезення пасажирів транспортом загального користування на 15, 7 млн. т., пов’язане з активним розвитком транспортної мережі. Зменшенням кількості постійного населення, на 14, 2 тис. осіб у 2013 році порівняно з 2011 роком спричинено високим рівнем міграційних процесів та рівнем смертності, зниженням рівня народжуваності.

На регіональному рівні узагальнюючим показником, який характеризує рівень розвитку економіки Вінницької області є валовий регіональний продукт. З даної таблиці видно, що показник зріс і відхилення становить 9435 млн. грн., що є позитивним чинником, адже відбувається підвищення соціального і економічного розвитку Вінницької області.

Позитивний вплив на інновації та рівень конкурентоспроможності економіки Вінницької області виявляється в підвищенні продуктивності праці та доданої вартості.

За досліджуваний період показник валової доданої вартості зріс і становить у 2012 р. – 28995 млн. грн. Це означає, що продукції у Вінницькій області почало вироблятися більше.

Доходи населення також зросли, в 2011 році цей показник сягав позначки 33602 млн. грн., а в 2013 році – 46003 млн. грн., що спричинено збільшенням рівня мінімальної заробітної плати.

Показник продукції сільського господарства також збільшилася, на 1890, 9 млн. грн., що спричинено збільшенням посівних площ та поголів’я ВРХ.

Оборот роздрібної торгівлі відіграє важливу роль в торгівлі підприємства, тому правильне планування товарообігу і доцільна організація торгової діяльності є головним елементом всієї фінансово-господарської діяльності підприємств. Судячи з цього, можна сказати, що підприємства Вінницької області мали хороший прибуток в 2011 році, так як товарооборот роздрібної торгівлі становив 1412, 5 млн. грн., що майже на 20938, 2 млн. грн. менше ніж в 2013 році.

Обсяг реалізованих послуг в фактичних цінах 2013 року збільшився порівняно з 2011 роком і становив 738, 6 тис. грн., що характеризує збільшення надходження коштів на рахунки підприємств Вінницької області.

Зовнішньоторговельний оборот – ще один важливий показник, який показує стан області на міжнародному ринку. Даний показник також зростає з кожним роком, що означає якісно новий рівень в міжнародних відносинах. Обсяг експорту та імпорту також неухильно збільшується з кожним роком, що є позитивною тенденцією. Тим більше, що експорт перевищує імпорт. Це означає, що з країни вивозиться більше товарів, а ввозиться менше, тому що в них немає необхідності, Україна та Вінницька область в змозі себе самостійно забезпечити.

Зріс рівень безробіття населення на 1, 2%, що є негативною тенденцією зумовленою скороченням виробничих підприємств у Вінницькій області.

Розвиток економіки відбувається в умовах і під впливом усебічних модернізаційних перетворень та глибинних трансформацій виробничої системи у контексті її адаптації до ринкових умов господарювання. Об’єктивним і необхідним фактором підвищення ефективності виробництва завжди було й залишається формування моделей інноваційності. Які забезпечують інвестиційну привабливість та перспективну конкурентоспроможність [6 с. 118]

Інноваційність – головна передумова підприємницького успіху, особливо що стосується галузей відносно нових для економіки [6, с. 119].

Інновації в розвитку економічних систем відіграють вирішальну роль щодо формування їх конкурентоспроможності.

Фото Капча