Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Управління основними чинниками, що впливають на інноваційну діяльність

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
58
Мова: 
Українська
Оцінка: 

підприємствах країни та навіть в цілих галузях, оскільки майбутній образ національної інноваційної системи багато в чому буде залежати від можливостей держави вчасно мобілізувати свій внутрішній інноваційний потенціал [28, с. 158].

Необхідність переведення промисловості на інноваційний тип відтворення є визначною у спроможності виходу країни з тяжкої кризи і переходу до стійкого економічного зростання. Інноваційний потенціал важливий як фактор інноваційного процесу, який є органічним компонентом процесів суспільного та індивідуального відтворення. Проте цей потенціал не може бути збереженим, ефективно використовуватися та відтворюватися, якщо не будуть сформовані відповідні організаційно-економічні механізми управління інноваційним розвитком на всіх рівнях господарювання: макро-, мезо-, мікрорівні.

В останні роки при формуванні і використанні механізмів спостерігаються їх взаємозв’язані риси, а саме: призначення, характер впливу результатів управління на об’єкт діяльності, масштаб функціонування механізму, основні складові структури механізму – ключові процеси, системи, принципові дії, тощо [25, с. 102].

З позицій підприємства організаційно-економічний механізм управління інноваційним розвитком завжди конкретний, спрямований на досягнення конкретних інноваційних цілей шляхом впливу на конкретні сфери та чинники, які забезпечують досягнення намічених цілей, і цей вплив здійснюється за допомогою використання конкретних ресурсів або потенціалу підприємства. В той же час він є підсистемою традиційного організаційно-економічного механізму підприємства і певним чином реалізується через форми і методи управління всією господарською діяльністю [25, с. 102].

Аналізуючи праці провідних дослідників з питання формування господарських механізмів, можна зазначити, що організаційно-економічний механізм інноваційного розвитку підприємства повинен виконувати наступні функції:

1) реалізація потенціалу, закладеного у кожній формі власності та господарювання, забезпечення конкуренції та співпраці між ними у справі використання інноваційного потенціалу при виході з економічної кризи на шлях економічного зростання;

2) забезпечення збалансованості та внутрішньовиробничої пропорційності між структурними ланками виробництва на інноваційній основі;

3) додержання стійких стимулів підприємців, менеджерів, працівників і колективів у створенні якісно нових технологій, форм організації виробництва, маркетингового обслуговування, реалізації кваліфікації та творчого потенціалу всіх суб’єктів відтворення [25, с. 102].

Подолання технологічного відставання підприємств в короткострокові перспективі зумовлює необхідність формування цілісної системи складових, нових системних підходів щодо розвитку підприємництва в науково-технічній сфері, освоєння інновацій у виробництво, тобто організаційно-економічного механізму розвитку інноваційних процесів (табл. 1. 3) [37, с. 98].

 

Таблиця 1.3

Складові організаційно-економічного механізму розвитку підприємства на інноваційній основі

Організаційні складовіЕкономічні складові

Вибір організаційних форм підприємницьких структурФінансування та кредитування підприємницьких структур

Планування та організація інноваційної діяльності підприємницьких структурОподаткування підприємницьких структур

Ресурсне та кадрове забезпеченняЦіноутворення реалізації продукції

Стимулювання ефективності інноваційної діяльності підприємницьких структурФормування інструментів трансформації галузі на інноваційний тип господарювання

Державне, галузеве й регіональне регулювання розвиткомСтрахування ризиків діяльності підприємницьких структур

 

Структурно формування організаційно-економічного механізму активізації інноваційного розвитку підприємства, тобто взаємозв’язку та взаємодії організаційної й економічної складових механізму, можна об’єднати у три блоки.

Перший – теоретичні та методологічні основи інновацій, узгодження стратегії інноваційного розвитку підприємств з урахуванням наявного інноваційного потенціалу й оцінка сучасного стану розвитку галузі.

Другий блок – відображає складові механізму регулювання інноваційної діяльності, а також реформування підприємств (або виробничого процесу) як основної передумови сприйняття інноваційних процесів у виробничій діяльності.

Третій блок – основні напрями активізації інноваційної діяльності підприємств галузі.

У сукупності всі три блоки створюють комплексну систему функціональних зв’язків між об’єктами, суб’єктами, засобами, методами та іншими складовими інноваційної діяльності й спрямовані на забезпечення визначених параметрів інноваційного розвитку підприємств. При цьому складові економічного блоку мають цільову інноваційну спрямованість, оскільки метою формування стратегічного потенціалу є досягнення певних економічних цілей у діяльності підприємств галузі на інноваційній основі, а складові організаційного блоку варто розглядати як організацію досягнення економічних цілей [37, с. 102].

На основі результатів наукових досліджень провідних напрямів інноваційного розвитку економіки України і зарубіжних країн на рисунку 1. 1 схематично зображено організаційно-економічний механізм активізації інноваційного розвитку підприємств (функції економічного механізму, методи їх здійснення, об’єкти та суб'єкти, напрями реалізації активізації інвестиційної діяльності підприємницьких структур), спрямованого на досягнення конкурентоспроможності функціонування галузей економіки та підвищення ефективності підприємств галузі [37, с. 103].

 

Рис. 1. 1 Організаційно-економічного механізму активізації інноваційного розвитку.

 

Отже, використання системного підходу під час побудови й функціонування організаційно-економічного механізму управління інноваційним розвитком забезпечує цілеспрямованість і високоефективну взаємодію всіх її елементів. А це, своєю чергою, стане запорукою високого рівня інноваційної активності забезпечить високу технологічність продукції, а отже, гарантує конкурентоспроможність і стабільність підприємства [9, с 44].

 

1.3 Методика дослідження

 

Кожна наукова дисципліна має свій предмет та метод дослідження. Термін «метод» походить від грецького «methodos», що в перекладі означає «шлях до чогось», тобто знання про те, яким способом, в якій послідовності потрібно розв’язувати ті чи інші завдання. Під методом у широкому розумінні слова слід розуміти шляхи, способи та засоби пізнання дійсності, сукупність органічно пов’язаних принципів та прийомів дослідження різноманітних явищ [39, c. 52].

Під методом розуміють науково обґрунтовану систему теоретико-пізнавальних категорій, принципів, способів та спеціальних прийомів дослідження, що дають змогу приймати обґрунтовані управлінські рішення і базуються на діалектичному методі пізнання. Особливості діалектичного методу полягають у тому, що всі явища, котрі досліджуються, розглядаються в їх взаємозв’язку

Фото Капча