Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Управління персоналом організації (на прикладі ДП ЗАТ „Укрпрофздравниця” санаторію „Ювілей-ний”)

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
43
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ЗМІСТ
 
Вступ
1.ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ЯК ФАКТОРУ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ
1.1Управління персоналом в умовах ринкової економіки
1.2Методи і принципи управління персоналом
2. АНАЛІЗ І ОЦІНКА ФОРМУВАННЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ЯК ФАКТОРУ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ САНАТОРІЯ «ЮВІЛЕЙНИЙ»
 2.1 Організаційно-економічна характеристика санаторія 
 «Ювілейний»
 2.2 Оцінка ефективності використання персоналу в санаторії 
«Ювілейний»
 2.3 Оцінка ефективності діяльності персоналу управління 
 санаторія «Ювілейний»
3. РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО УДОСКОНАЛЮВАННЮ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ САНАТОРІЯ «ЮВІЛЕЙНИЙ»
Висновки
Список використаних джерел
 
ВСТУП
 
Управління персоналом є однією з найбільш важливих сфер життяпідп-риємства, здатного багаторазово підвищити його ефективність, а саме понят-тя «управління персоналом» розглядається в досить широкому діапазоні: від економіко-статистичного до філолофсько-психологічного.
Система управління персоналом забезпечує безперервне вдосконалюван-ня методів роботи з кадрами і використанням досягнень вітчизняної і закор-донної науки і найкращого виробничого досвіду.
Найбільший ефект і якість системи управління персоналом досягаються в тому випадку, коли застосовується система методів у комплексі. Застосу-вання системи методів дозволяє глянути на об'єкт удосконалювання з усіх бо-ків, що допомагає уникнути прорахунків.
В умовах перехідної економіки значно зріс інтерес до людини як голов-ному фактору: виробництва, доходів, підвищення продуктивності праці, цін-нісному ресурсу підприємства в конкурентній боротьбі.
Ринкові умови, жадають від підприємств збалансованого сполучення людських цінностей, організаційних змін і безперервних адоптацій до змін зовнішнього середовища, а значить -істотних змін у принципах, методах і формах роботи з людьми на підприємстві, а також створення ефективного механізму системи управління персоналом. 
Управління персоналом - це системний, комплексний підхід, що забезпе-чує ефективність функціонування організації. Людина - це не тільки витрати, але і фактор підвищення продуктивності праці, підвищення якості прийнятих рішень і т.д. Співробітники - це людський капітал, що означає менший конт-роль над співробітниками, але більшу мотивацію і стимуляцію праці. 
Реалізація продуктивної політики вимагає створення ефективного механі-зму функціонування системи управління персоналом, що представляє собою сукупність відносин, форм і методів впливу на формування, розподіл (пере-розподіл) і його використання з метою підвищення ефективності діяльності підприємства.
Кінцева мета роботи з управління персоналом в умовах ринкових відно-син - максимальне зближення очікувань підприємства і інтересів працівника, відмова від політики мінімальних вкладень у персонал підприємства і відве-дення вирішальної ролі системи управління персоналом підприємства у фор-муванні кадрової політики і механізму її реалізації.
Об'єктом дослідження курсової роботи є організаційно-економічний ме-ханізмсистеми управління персоналом у філії Слов'янського дочірнього під-приємства ЗАТ «Укрпрофздравниця» санаторію «Ювілейний».
Предмет дослідження - формування системи управління персоналом як фактору підвищення ефективності функціонування об'єкта дослідження.
Мета роботи – розробка рекомендацій по удосконаленню управління персоналом організації, як фактору підвищення ефективності діяльності.
Завдання роботи: 
  • дослідити вітчизняний і закордонний досвід теорії і практики управлін-ня персоналом;
  • виконати організаційно-економічний аналіз системи управління об'єкта дослідження;
  • проаналізувати і оцінити систему управління персоналом об'єкта дослі-дження;
  • розробити рекомендації по удосконаленню управління персоналом об’єкта дослідження. 
Теоретичною і інформаційною основою написання роботи з'явилися праці вчених економістів із проблем управління персоналом, Закони України, пос-танови Кабінету Міністрів України, матеріали періодичної преси.
 
1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ЯК ФАКТОРУ ПІДВИЩЕННЯЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ
 
1.1. Управління персоналом в умовах ринкової економіки
Управління персоналом як особливий напрямок теоріїі практики управління став формуватися на Заході в 60-х рр. ХХ сторіччя. Передумовою для його виділення послужила корінна зміна ролі людини в рамках сучасного етапу науково-технічної революції. У результаті людина стала розглядатися як важливий вид капіталу підприємства. А витрати на оплату праці, створення сприятливих умов, підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації - як особливий вид інвестицій [6]. 
У цей час ріст конкуренції, удосконалювання технологій, боротьба за споживача і якість продукції (послуг) вимагає роботу з управління персона-лом висунути на перший план, перетворити її в одну з основних завдань, що коштують перед керівництвом підприємств і їхніх підрозділів, даючи переду-мови для розробки і реалізації політики управління персоналом на основі прогнозів розвитку виробництва і зайнятості, аналізу стану і ефективності ви-користання трудових ресурсів.
В умовах ринкової економіки підприємство - це адекватна реакція на швидкі зміни, безупинно мінливі технології і невизначеність середовища.Сучасні ринкові умови, жадають від підприємств збалансованого сполучення людських цінностей, організаційних змін і безперервних адоптацій до змін зовнішнього середовища, а значить -істотних змін у принципах, методах і формах роботи з людиною на підприємстві, іншими словами вимагає ство-рення ефективного механізму системи управління персоналом підприємства [13]. 
Людський потенціал, здатність керівника правильно поставити мета і ефе-ктивно розпорядитися ресурсами - головний фактор успіху підприємства на ринку. Персонал або трудові ресурси підприємства - це соціально-економічне явище, що відображає сукупність найманих робітників різних професійно-кваліфікаційних груп, зайнятих на підприємстві і вхідних у його обліковий склад, містить у собі виробничий персонал і управлінський персонал (кадри управління - керівники і фахівці-менеджери).
Найманий робітник відрізняється від інших видів ресурсів (фінансових, матеріальних, виробничих) тим, що він має право відмовитися від умов, на яких його збираються використати, вести переговори про рівень оплати праці, переучуватися іншим професіям, брати участь у страйках, звільнятися за вла-сним бажанням, вирішувати, які професії є соціально неприйнятними. У ці-лому персонал не однорідна субстанція,
Фото Капча