Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Вдосконалення раціональної системи мотивації персоналу (за матеріалами ПАТ «Вінницька харчосмакова фабрика»)

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
77
Мова: 
Українська
Оцінка: 
КУРСОВА РОБОТА
з «Менеджменту і адмініструванню»
на тему:
«Вдосконалення раціональної системи мотивації персоналу»
(за матеріалами ПАТ «Вінницька харчосмакова фабрика»)
 
ЗМІСТ
 
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МОТИВАЦІЇ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕРСОНАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВІ
1.1. Основні вітчизняні та зарубіжні концепції мотивації трудової діяльності працівників в системі функцій менеджменту
1.2. Методологічні основи впливу мотивації трудової діяльності на досягнення загальних цілей підприємства в умовах ринкової економіки
1.3. Проблеми пошуку ефективних механізмів мотивації трудової діяльності персоналу
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ СИСТЕМИ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВІ ПАТ «Вінницька харчосмакова фабрика» 
2.1. Загальна характеристика діяльності підприємства ПАТ «Вінницька харчосмакова фабрика» 
2.2. Аналіз системи мотивації персоналу досліджуваного підприємства
2.3. Оцінка мотиваційного потенціалу підприємства ПАТ «Вінницькахарчосмакова фабрика»
РОЗДІЛ 3. НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ МОТИВАЦІЇ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПАТ « Вінницька харчосмакова фабрика»
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 
 ВСТУП
 
В умовах соціально-орієнтованої ринкової системи господарювання проблема мотивації праці набуває важливого значення. Відсутність належних стимулів до праці, неможливість досягнути поставлених цілей законними методами, нереалізовані мрії про підвищення рівня життя зумовлюють виникнення незадоволення людини своєю роботою та своїм становищем у суспільстві. Нехтування мотиваційним фактором у сфері праці призводить до зниження показників продуктивності праці, якості продукції, трудової дисципліни на кожному конкретному підприємстві і до кризи в господарській системі в цілому.
Постійні зміни в економічній та політичній сферах нашої держави, одночасно створюють великі можливості і серйозні загрози для кожної особистості та вносять значний рівень невизначеності в життя практично кожної людини. Тому, лише дієвий мотиваційний механізм, що відповідає сучасним умовам та є гнучким до швидких економічних змін, забезпечить ефективне використання трудових ресурсів.
Актуальність теми дослідження. В умовах, що склалися в Україні на нинішньому етапі її розвитку, проблема мотивації персоналу набула важливого значення, оскільки вирішення завдань, які стоять перед суспільством, можливе лише за умови створення належної мотиваційної основи, здатної спонукати працівників підприємств до ефективної діяльності. Мова йде про застосування таких форм і методів стимулювання особистості, які б сприяли високій результативності її роботи.
Розробка і запровадження ефективних мотиваційних моделей сприяє підвищенню конкурентоспроможності, продуктивності і, в кінцевому результаті, прибутковості підприємства. Також, це дозволяє вийти підприємству на економічно новий рівень розвитку і відкриває можливості реалізувати свої можливості на світовому рівні.
Та найголовніше, використання ефективної мотиваційної моделі на підприємстві свідчить про уважне і дбайливе ставлення керівництва до власних працівників, а отже, і про піклування про їх матеріальне і соціальне становище. Імідж будь-якого підприємства чи організації визначається на сам перед належним відношенням до всіх членів трудового колективу, а успіх підприємству гарантовано, якщо є зацікавленість його працівників у підвищенні продуктивності праці та в повній реалізації свого творчого потенціалу. Ринкові форми господарювання відкривають широкі можливості для практичного використання різних методів мотивації і не лише матеріальне стимулювання.
Метою даної роботи є комплексне дослідження основних напрямів мотивації праці, огляд основних методичних підходів та розробка на основі проведеного дослідження практичних шляхів вдосконалення мотивації праці в системі управління підприємством.
Основними завданнями роботи є:
  • розглянути теоретичні аспекти мотивації трудової діяльності персоналу;
  • розкрити методологію мотивації персоналу в конкурентному середовищі;
  • провести розгорнутий аналіз техніко-економічних показників та мотивації трудової діяльності на ПАТ « Вінницька харчосмакова фабрика»;
  • обґрунтувати пропозиції, щодо вдосконалення системи мотивації системи персоналу підприємства ПАТ «Вінницька харчосмакова фабрика»
  • розробити програму щодо удосконалення мотивації трудової діяльності персоналу.
Дослідивши теперішній стан мотиваційних заходів на ПАТ «Вінницька харчосмакова фабрика», розробити та запровадити комплекс мотиваційних рішень для покращення праці робітників та якості кінцевого продукту на підприємстві.
Широко вивчаються закономірності дії мотивацій і побудови методів та механізмів реалізації мотивації, для аналізу мотиваційної системи даного підприємства було використано порівняльний метод, щодо підвищення продуктивності трудової діяльності в працях економістів-класиків А. Маслоу, Ф. Герцберга, Д. МакГрегора, А. Врума, що поряд із публікаціями в періодичних виданнях України використовуються в курсовій роботі як джерельна база.
Об’єктом дослідження є ПАТ «Вінницька харчосмакова фабрика».
Предметом дослідження є мотивація трудової діяльності персоналу та її вплив на досягнення загальних цілей підприємства в умовах ринку.
У курсовій роботі використано наступні методи дослідження: аналітичний, розрахунковий, графічний, звітна інформація взята в підприємства.
Нормативне регулювання праці і соціально-трудових відносин на підприємстві проводиться на підставі наступної законодавчою базою: - Конституція України;
- Закон України «Про оплату праці»;
- Закон України «Про зайнятість населення»;
- Кодекс законів про працю України
- Закон України про відпустки.
 
 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МОТИВАЦІЇ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕРСОНАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВІ
 
1.1. Основні вітчизняні та зарубіжні концепції мотивації трудової діяльності працівників в системі функцій менеджменту
 
Взятий нашою країною курс на демократизацію суспільного життя і підвищення самостійності трудових колективів потребує здійснення досліджень механізмів поведінки людей, формування мотивів до продуктивної праці. Підприємства стоять перед необхідністю діяти в конкурентному середовищі, знаходити й розширювати свою «нішу на ринку товарів та послуг, оволодівати новим типом економічної поведінки. Постійно підтверджувати свою конкурентоспроможність. Для створення ефективних систем мотивації на підприємствах України, необхідно знати інтереси людей, визначати структуру
Фото Капча