Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Вдосконалення раціональної системи мотивації персоналу (за матеріалами ПАТ «Вінницька харчосмакова фабрика»)

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
77
Мова: 
Українська
Оцінка: 

виконувати власні функції й допомагати виконувати функції іншим відділам. В ідеалі система повинна бути самокоординованою на всіх рівнях. Це забезпечить швидке реагування на проблеми й ефективний пошук рішень.

5. Складність аналізу результатів. Якщо загальний план не виконується, то знайти «вузьке» місце може бути складно. Коли винних більше одного-винних немає. Але це тільки одна сторона медалі. Коли ж план виконується, то знайти «вузькі» місця й підвищити ефективність ще складніше [9, с. 27].
Вирішення даних проблем можливе за допомогою застосування одного з методів мотивації персоналу «Managementby Objectives» (MBO) або «керування за цілями» («керування за допомогою установки цілей», «керування через постановку завдань») [12, с. 344].
Отже, можна зробити висновок, що ефективне управління виробничо-господарською діяльністю підприємств значною мірою залежить від використання вміло налагодженого мотиваційного механізму. Сучасна модель управління підприємством має включати механізм ефективної трудової мотивації, який дозволив би поєднувати стратегічну ціль організації з потребами та інтересами робітників, взаємоузгоджуючи різні форми стимулювання зі складністю й результативністю праці, об’єктивно оцінюючи працездатність, знання, досвід, можливості працівників, створюючи умови реалізації й розвитку трудового потенціалу персоналу, систему гнучкої адаптації працівників до ринкової кон’юнктури, наближуючи інтереси підприємства до інтересів працівників і навпаки.
Отже, соціально-економічною основою поведінки та активізації зусиль персоналу підприємства, що спрямовані на підвищення результативності їхньої діяльності, завжди є мотивація праці.
У загальній системі механізму господарювання важливе значення займає організаційно-економічний механізм регулювання мотивації трудової діяльності персоналу, який є складовою системою взаємодії елементів і методів впливу на оптимізацію політики соціального захисту працівників підприємства шляхом використання економічних, соціально-психологічних та адміністративних методів мотивації персоналу.
Тому суть трудової мотивації полягає у розробці такої системи стимулів, яка б задовільняла найкращим чином усі потреби працівника і зацікавлювала його досягти кращих результатів своєї діяльності. Ця система включає в себе оплату праці, створення нормальних умов для відтворення трудової енергії, робочої сили.
Мотивація трудової діяльності не може бути дієвою без задоволення матеріальних потреб, орієнтації на матеріальний інтерес працівників. Підвищення значення трудових і статусних мотивів не означає абсолютного зниження ролі матеріальних мотивів і стимулів. Вони, як і раніше, залишаються важливим каталізатором, здатним істотно підвищити трудову активність та сприяти досягненню особистих цілей і цілей підприємства.
 
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ СИСТЕМИ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВІ ПАТ «ВІННИЦЬКА ХАРЧОСМАКОВА ФАБРИКА»
 
2.1. Загальна характеристика діяльності підприємства підприємства ПАТ «Вінницька харчосмакова фабрика»
 
Приватне акціонерне товариство «Вінницька харчосмакова фабрика» знаходиться за адресою: м. Вінниця на вулиці Родіона Скалецького, 15. ПАТ «Вінницька харчосмакова фабрика»набуло права юридичної особи з моменту державної реєстрації у 1999 році шляхом відділення з ВАТ «Вінницькі продуктові товари». Товариство має власне майно, складає самостійний баланс, також має розрахункові рахунки в установах банку, круглу печатку із своїм найменуванням, штамп, фірмовий бланк та товарний знак. У своєї дiяльностi закрите акцiонерне товариство керується законами України, установчим договором вiд 20. 07. 1999року та Статутом.
ПАТ «Вінницька харчосмакова фабрика» – одне з наймолодших, але процвітаючих, динамічно розвиваються підприємств Вінниччини.
Банк що обслуговує товариствоПАТ «Укрсоцбанк» м. Київ, та АТ «УкрСiббанк» м. Харкiв.
У складi пiдприємства є чотири виробничих цехи: 2 олiйних цехи, кондитерський цех та цех схiдних солодощiв.
Для досягнення своїх цілей товариство має право від свого імені укладати угоди, придбавати майнові та особисті немайнові права. Товариство несе відповідальність за свою виробничо – господарську діяльність.
У відповідності із діючим законодавством підприємство приймає участь у зовнішньо – економічній діяльності, проводить різноманітні експортні – імпортні операції.
Взаємодія товариства з іншими юридичними та фізичними особами у всіх сферах діяльності базується на основі угоди. Підприємство вільне у виборі партнерів, визначенні зобов’язань, які не суперечать діючому законодавству.
Товариство не несе відповідальність за борги акціонерів і навпаки. Товариство несе відповідальність по своїм зобов’язанням тільки у межах свого майна. Акціонери несуть збитки лише у межах свого пакету акцій.
ПАТ «Вінницька харчосмакова фабрика»здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, веде статистичну звітність в порядку, затвердженому діючим законодавством, надає дані в Державну податкову інспекцію і несе повну відповідальність за їх своєчасність та достовірність.
Також на підприємстві може бути виконаний внутрішній та зовнішній аналіз фінансово – господарської діяльності.
Внутрішній аналіз проводиться службами підприємства, а його результати використовуються для планування, контролю та прогнозування фінансового стану підприємства. Його мета – встановити планомірне надходження грошових коштів та розмістити власні та залучені кошти таким чином, щоб забезпечити нормальне функціонування підприємства, отримання максимального прибутку.
Зовнішній аналіз здійснюється інвесторами, постачальниками, контролюючими органами на основі звітності підприємства. Мета – встановити можливість вигідно вкласти кошти щоб забезпечити максимум прибутку і виключити ризик втрати.
Майно підприємства складається з основних фондів, оборотних активів, а також інших цінностей, вартість яких відображена у балансі. Також на балансі підприємства є торгівельний павільйон, через який товариство веде оптову та роздрібну торгівлю.
Джерелами формування майна товариства є:
- грошові та матеріальні внески засновників;
- прибуток отриманий від здійснення господарської діяльності;
- прибутки від цінних паперів;
- позики банків та інших кредиторів;
– інші джерела не заборонені статутом товариства та діючим
Фото Капча