Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Власність та управління

Тип роботи: 
Контрольна робота
К-сть сторінок: 
28
Мова: 
Українська
Оцінка: 

на основі органічного поєднання ринкових відносин і планового розвитку народного господарства.

Суспільне виробництво – це складний багатогранний процес, який, з одного боку, охоплює всі фази суспільного виробництва – виробництво, розподіл, обмін і споживання, а з іншого – передбачає відтворення всіх його складових – суспільного сукупного продукту, виробничих відносин, природних ресурсів і робочої сили. Відтворення робочої сили включає всі елементи і умови її всебічного розвитку. Особлива увага в цьому процесі на сучасному етапі повинна приділятися природному руху населення, приросту людського потенціалу за рахунок підвищення народжуваності й скорочення смертності населення. Зрозуміло, що демографічні процеси за своєю природою не є об’єктами прямого впливу, однак є й непрямі методи їхнього регулювання. В їх
числі – вирішення сукупності соціально-економічних, правових, морально-психологічних і медико-демографічних заходів, що впливають на результати народжуваності. [7, С. 212]
Просте відтворення – це відновлення виробництва в незмінних масштабах щодо кількості та якості виготовленого продукту. Фактори виробництва при цьому залишаються незмінними в кожному наступному циклі виробництва, весь додатковий продукт повністю використовується на особисте споживання. Таке відтворення характерне для традиційних суспільств з неринковою економікою, де надзвичайно низькі темпи розширення виробництва, а звідси – уповільненість економічного та соціального прогресу. Сьогодні просте відтворення розповсюджене в багатьох країнах, що розвиваються, в традиційних укладах їх економіки.
Наприклад, якщо авансований капітал в суспільстві складає 1000грн. : К=1000грн., з яких 800грн. затрачено на постійний капітал (С), 200грн. – на змінний (V), а норма додаткової вартості m'=100%, то обсяг суспільного продукту за вартістю складе: W=800C+200V+200m=1200грн. Якщо вся додаткова вартість (200m) споживається, то на поновлення виробництва буде використовуватись ті ж 1000грн. (1200-200=1000), які в тій же пропорції розподіляються на постійний капітал 800С та змінний капітал 200С. Внаслідок їх використання при тій же нормі додаткової вартості буде вироблено продукту на ті ж 1200грн. W1=1000C+200V+200m=1200, тобто обсяг виробництва не змінився.
Розширене відтворення – це відновлення виробництва в кожному наступному циклі у зростаючому масштабі щодо кількості та якості виготовленого продукту. При цьому, по-перше, завжди зростає кількість виготовленого суспільного продукту; по-друге, часто досягається також поліпшення якості його складових. Для розширеного відтворення в кожному наступному циклі потрібні додаткові чи якісніші ресурси, фактори виробництва. При такому відтворенні фактори виробництва не залишаються незмінними: основним джерелом їх розширення або якісного поліпшення є додатковий продукт, який у такому процесі вже не може бути повністю використаний на особисте споживання, Кількісні та якісні зміни факторів виробництва досягаються також за рахунок раціоналізації їх використання, розвитку науково-технічного прогресу. Такий вид відтворення типовий для розвинутого ринкового суспільства, проте досягти безперервності кількісного чи якісного зростання виробництва, безперервності розширеного відтворення при існуючих ринкових економічних системах неможливо. Вони не забезпечують безперервності зростання виробництва, оскільки об’єктивно породжують і не можуть усунути появу стагнації, спадів та періодичних криз в економіці. [1, С. 370]
Наприклад, розширене відтворення означає, що виробництво з року в рік повторюється у зростаючих масштабах. Це можливо тоді, коли частина додаткової вартості буде використовуватись для зростання виробництва, тобто нагромадження.
Якщо ж у нашому попередньому прикладі 200m розподіляється на дві частини: одна -100грн. на споживання (ФС), а решта 100грн. на нагромадження (ФН), тоді картина міняється.
Припустимо що із 100грн., що використовується на нагромадження, 80грн. направлено на придбання додаткових засобів виробництва (DC), а 20грн. на залучення додаткової робочої сили, тоді:
Авансований постійний капітал на початку другого року складе 880С (грн.), змінний капітал-220V (грн.) ; при тій же нормі додаткової вартості в 100% в суспільстві буде створено додаткову вартість на суму в 220m.
Тому кінцевий продукт в кінці другого року складатиме: W2=880C+220V+220m=1320грн. Таким чином, порівняно з першим роком, сукупний продукт зростає на 120грн. (1320-1200).
Звужене відтворення характеризується повторенням суспільного виробництва в обсягах, що є меншими ніж у попередньому періоді.
Процес суспільного відтворення включає в себе не лише відтворення сукупного суспільного продукту, в ході його створення відтворюються: робоча сила, виробничі відносини та природні ресурси. [1, С. 372]
Суть відтворення робочої сили полягає в безперервному відновленні та підтриманні фізичних, розумових, професійних сил та здібностей людини. Основою відтворення робочої сили є процес відновлення життєдіяльності людського суспільства через природні процеси народжуваності і смертності населення. Однак розширене відтворення робочої сили пов'язане не лише із збільшенням кількості населення. Підвищення рівня життя, освітнього та професійного рівня суспільства є, по-суті, основою відтворення робочої сили, розширеного не в кількісному, а в якісному аспекті. Демографічні процеси мають свої закони і далеко не завжди природне відтворення населення буває розширеним. Добре відомо, що відтворення населення буває звуженим в періоди війн та економічних негараздів. Однак існує певна тенденція, помічена ще А. Смітом: приріст населення тим повільніший, чим вищий рівень його життя. Сьогодні не лише Україна має справу з від'ємним приростом населення і відповідно його старінням. В Японії проходять аналогічні процеси, зумовлені іншими причинами. Відтворення виробничих відносин включає відтворення відносин власності, відносин у процесі виробництва, обміну, розподілу і споживання. Розширене відтворення виробничих відносин включає не лише їх тиражування, а й вдосконалення та трансформацію відповідно до розвитку продуктивних сил та суспільства. Відтворення природних ресурсів є важливою складовою частиною суспільного відтворення. Воно включає в себе
Фото Капча