Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Власність та управління

Тип роботи: 
Контрольна робота
К-сть сторінок: 
28
Мова: 
Українська
Оцінка: 

із кредитними установами.

Система участі в капіталі доповнюється особистою унією банкірів і промисловців, що вже на початку монополістичного капіталізму одержало широке розповсюдження. Її найбільш важливою формою є так звані «перехресні директорати», коли представники однієї корпорації входять у директорати інших, а ті, у свою чергу мають представників у першій. Між нефінансовими корпораціями і кредитними організаціями існують стійкі й тривалі ділові зв’язки. Банки та інші кредитні установи надають своїм клієнтам різні позики на пільгових умовах, допомагають корпораціям розпродувати нові випуски цінних паперів. [1, С. 422]
Отже, фінансово-монополістичний капітал – це банківський монополістичний капітал, що зрісся з монополістичним капіталом нефінансових галузей економіки.
Основною формою фінансового капіталу є фінансова група. Вона являє собою об’єднання фінансових і нефінансових монополій на основі системи участі, особистої унії, тривалих фінансових відносин та інших зв’язків.
Фінансові групи в сучасній літературі частіше називають фінансово-промисловими групами (ФПГ). У рамах фінансової групи досягається певна координація економічної діяльності підприємств, що входять до неї, перерозподіл банківського капіталу, уточнення зв’язків тощо. Ця координація досягається, головним чином, через систему особистої унії. У Німеччині перед Першою світовою війною 6 великих берлінських банків мали своїх ставленців на посадах директорів у 344 промислових підприємствах і на посадах членів правління – ще 407, а всього – в 751 товаристві. У 1932 р. до керівних органів трьох основних берлінських банків входило 70 провідних представників промисловості. Це активний спосіб узгодження і координації економічної діяльності фінансової групи. Зараз, за різними даними, у США існує близько 20, в Японії і ФРН – по 6, в Італії – 4, у Франції – 9 фінансових груп. [1, С. 444]
Це забезпечує представникам олігархії велику економічну владу, дозволяє через систему участі управляти гігантськими капіталами. Зростає роль у структурі фінансової олігархії провідних менеджерів великих корпорацій, оскільки неухильно зростає їх роль у корпораціях. Нині фінансова олігархія відкрила нові могутні джерела особистого збагачення. Так, наприклад, вклавши невелику частину свого капіталу в пакет акцій якоїсь корпорації фінансовий магнат присвоює не тільки дивіденд подібно до рядових акціонерів. Беручи участь в управлінні акціонерним товариством (АТ) він одержує великі оклади за директорські пости, за входження у правління, спостережні ради корпорації й т. п. Верхівці керівництва достаються також і особливі премії, які нерідко перевищують оклади. Крім того вище керівництво корпорації отримує премії акціями за пониженою ціною з правом їх викупу за будь-якого часу. [7, С. 45]
Отже, пануючою формою власності монополій ХХ ст. стала акціонерна (корпоративна) форма власності. Панування акціонерної форми власності і акціонерного капіталізму визначили утворення нової форми капіталізму – фінансового. Фінансовий капітал – це є монополістично-промисловий капітал, що злився з монополістично-банківським капіталом. Є формою існування і прояву реального капіталізму, але він існує у формі фіктивного капіталізму (цінні папери) : відображає виробничі відносини між великими акціонерними товариствами і дрібними власниками акцій.
 
ВИСНОВКИ
 
Підсумовуючи сказане по вище викладених питаннях, можна зробити висновок, що економічна теорія та політекономія, як науки безперервно розвиваються – формуються нові наукові школи та напрями досліджень, набувають логічної довершеності економічні концепції, уточнюються або відкидаються як такі, щ не витримали випробування практикою, теоретичні постулати. Особливих якісних змін набувають теоретичні дослідження економічного життя суспільства на етапі трансформаційних перетворень, оскільки виникає потреба не лише у теоретичному осмисленні нових реалій, а й у необхідності підготувати суб’єктів господарювання, суспільства в цілому до нових умов економічної співпраці.
Проблема дослідження відносин власності як економічної категорії є центральною проблемою багатьох економічних наук, зокрема політекономії. Вона виступає предметом ретельного вивчення багатьох вчених – економістів. Ці проблеми вже не одне десятиліття є об’єктом теоретичних сперечань і дискусій, що свідчить про актуальність даного питання на будь-якому етапі розвитку людської цивілізації. Що ж стосується України, то за умов переходу до ринкової економіки неможливо не зачепити власності, саме тому радикальна реформа відносин власності є базовою проблемою сучасних перетворень в українській економіці. Це, знову таки, зумовлено тим, що відносини власності складають підвалини будь – якої економічної системи, тому вже встановлені в Україні відносини власності, що складали основу адміністративно-командної системи господарювання не можуть залишитися без змін, бо в противному випадку становлення системи ринкових відносин буде приречене на невдачу, оскільки головною умовою функціонування ринкової економіки є плюралізм форм власності.
Монополізм має численні та різноманітні прояви, починаючи від «скромної» за вигодою монополістичної конкуренції і закінчуючи абсолютною монополією, коли на ринку панує одна – єдина фірма. Завдяки спеціальній антимонопольній діяльності та антимонопольному законодавству, державі вдалося поставити під контроль процеси монополізації та посилити конкуренцію. На даному етапі проблема монополізації і несумлінної конкуренції перестає бути чисто економічної вона усе більше стає політичною і суспільною. Тому надзвичайно необхідно, щоб населення України усвідомило всю згубність і всі негативні наслідки монополії. Безперечно, у деяких випадках (але лише в малій дещиці від їхньої загальної кількості) існування монополії є виправданим і необхідним, але за цими процесами повинний здійснюватися жорсткий контроль із боку держави по недопущенню зловживання своїм монопольним положенням.
 
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
 
Башнянин Г. І., Лазур П. Ю., Медведєв В. С. Політична економія. – К. : Ніка - Центр, 2000. – С. 366 – 396, 422 – 444
Економічна теорія: Політекономія: Підручник / За ред. В. Д. Базилевича. 5-те вид. – К. : Знання – Прес, 2006. – С. 229 – 250
Игнатовский П. Собстренность, ее стоки в настоящем и будущем // Экономист. – 1999. – №11. – С. 12
Корнієнко В. Суспільна власність як стратегічна мета // Економіка України. – 1993. – №1. – С. 5
Лукінов І. Економічні трансформації наприкінці ХХ століття – К. : Ін-т економіки НАН України, 1997. – С. 173
Основи економічної теорії: політекономічний аспект: Підручник / За ред. Г. Н. Климка. – К. : Т-во «Знання», 2002. – С. 52 – 74
Самуельсон П. Економіка: Підручник. – Л. : Світ, 1993. – С. 37 – 45, 212 - 225
Фото Капча