Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Встановлення закономірностей мовної об’єктивації систем юридичних понять

Предмет: 
Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
31
Мова: 
Українська
Оцінка: 
План
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ
Розділ 1. "Юридичний термін як об'єкт лінгвістичного дослідження"
Розділ 2. "Семантична структура юридичних термінів української мови"
Розділ 3. "Семантична структура юридичних термінів англійської мови"
Розділ 4. "Зіставний аналіз семантичної структури юридичних термінів української та англійської мов"
ВИСНОВКИ
СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ СТАТЕЙ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ
АНОТАЦІЯ
АННОТАЦИЯ
SUMMARY
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
 
Дисертація присвячена зіставному дослідженню семантичної структури лексики на позначення правових понять в англійській та українській мовах. Міжмовне зіставлення лексичних одиниць спрямоване на встановлення особливостей мовної концептуалізації знань та уявлень людини про навколишній світ, виявлення національно-специфічного та подібного у семантичних системах зіставлюваних мов (В.Г.Гак, І.О.Голубовська, Ю.О.Жлуктенко, Е.Косеріу, І.В.Корунець, А.А.Лучик, В.М.Манакін, Ж.П.Соколовська).
Теоретичний простір, у якому здійснено дослідження семантичної структури юридичних термінів української та англійської мов, окреслено проблематикою, що належить до сфери лексичної семантики, оскільки однією з нагальних проблем сучасної науки є природа встановлення поняттєвої сторони слова та характер процесу відображення пізнавального змісту в мовній одиниці (Ю.Д.Апресян, М.П.Кочерган, Й.А.Стернін, О.О.Тараненко, А.А.Уфімцева, D.A.Cruse). У сфері термінознавства увагу науковців привертають проблеми впорядкування термінології (В.П.Даниленко, Т.Р.Кияк, Д.С.Лотте, Л.О.Симоненко, G.Rondeau, F.Riggs) та їх зіставлення у різних мовах (Т.А.Журавльова, А.В.Крижанівська, В.М.Лейчик, Ф.А.Циткіна).
Темпи розвитку суспільства, всіх галузей сучасного життя вимагають удосконалення лексики, здатної відбивати суть нових понять, виникнення яких пов"язане з подальшою сегментацією людиною навколишнього світу. Аналіз наукових досліджень галузевих терміносистем підтверджує, що проблеми терміна залишаються одними з провідних у лінгвістиці. У центрі уваги дослідників перебувають терміносистеми різних наукових галузей, як правило, на матеріалі однієї мови. Зокрема вивчались англійські терміни банківської справи (J.Graham, H.Zerwes), автомобільні терміни (Г.Б.Фогель), українські медичні терміни (Н.В.Місник), українські металургійні (Н.К.Ктитарова), англійські терміни освіти (Н.О.Стефанова), англійські терміни маркетингу (О.І.Гутиряк), німецькі генетичні терміни (М.Ф.Кобжева). Суттєво менше досліджень з зіставного термінознавства (Т.І.Панько, Л.В.Рогач, С.М.Кришталь), тому у порівняльному аспекті галузеві терміносистеми залишаються недостатньо опрацьованими. 
Термінологічні системи різних наук виникають і розвиваються в тісному зв"язку з розвитком соціально-правових інститутів суспільства, структура яких базується на нормах, що конституюють право. Характер існуючих правових інститутів і відносин відображається в мові через посередництво юридичної термінології. Різноаспектне вивчення функціонування юридичної термінології в синхронічному та діахронічному плані невипадково привертає увагу науковців, оскільки вона виконує важливі функції в житті суспільства як засіб вираження юридичних понять. Дослідниками розглядаються проблеми та перспективи розвитку української юридичної термінології (Н.В.Артикуца, М.Я.Бріцин, М.Б.Вербенєц, Г.С.Онуфрієнко, Ю.Ф.Прадід, А.А.Сербенська), англійських юридичних термінів (І.М.Гумовська, Е.Т.Дерді, R.Newmann). Об"єктом досліджень зарубіжних вчених є юридичний дискурс (P.Goodrich), практичне застосування термінів (D.Mellinkoff, F.Russell), їх тлумачення й використання у правових актах (D.Williman) та судових документах (M.Bryant, W.O"Barr).
Разом із тим, у сучасному термінознавстві, незважаючи на значний доробок у дослідженні правничих термінів, досі не проводився комплексний аналіз семантичних відношень юридичних термінів як реєстрових словникових одиниць української й англійської мов, не здійснювався зіставний аналіз семантичних структур термінів цих мов у ракурсі специфіки різних мовних картин світу. 
Актуальність обраної теми зумовлена, по-перше, зорієнтованістю сучасних лінгвістичних досліджень на вивчення особливостей мовної концептуалізації знань та уявлень людини про навколишній світ, по-друге, необхідністю виявлення національної специфіки та міжмовних подібностей у семантиці лексичних одиниць української й англійської мови. Встановлення особливостей семантичної структури юридичних термінів сприятиме уніфікації систем правових термінів порівнюваних мов для їхнього подальшого застосування у суспільному житті носіями української та англійської мов. Дослідження у такому аспекті дозволяє дійти висновків про те, які сфери юридичної діяльності є актуальними для носіїв української та англійської мов, а які – периферійними, встановити спільне й відмінне в засобах відображення різними мовними спільнотами понять права.
Зв"язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконана в межах держбюджетної наукової теми Міністерства освіти і науки України "Системи комунікації у міжлінгвістичному та полікультурному просторі" кафедри перекладу та загального мовознавства Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка (номер держреєстрації 0101U004663). Тема затверджена на засіданні бюро Наукової ради "Закономірності розвитку мов і практика мовної діяльності" (протокол №2 від 18.04.2002) Інституту мовознавства ім. О.О.Потебні НАН України.
Метою дослідження є встановлення закономірностей мовної об"єктивації систем юридичних понять як реєстрових одиниць лексикографічних джерел тлумачного характеру в англійській та українській мовах. Відповідно до мети у роботі передбачається розв"язання таких завдань: 
– уточнити зміст мовних засобів на позначення спеціальних понять юридичної науки;
– виявити склад одиниць на позначення юридичних понять у тлумачних словниках української та англійської мов;
– визначити семантичну структуру юридичних термінів окремо в кожній із досліджуваних мов;
– окреслити характер парадигматичних відношень юридичних термінів як реєстрових словникових одиниць української та англійської мов;
– встановити подібності та розходження характеристик семантичних парадигматичних відношень юридичних термінів в українській та англійській мовах у зіставленні з відповідними поняттями юриспруденції.
Об"єктом дослідження слугує семантична структура термінів на позначення правових понять в українській та англійській мовах. 
Специфіка терміна як особливого виду мовного знака виявляється в особливостях семного складу термінологічної одиниці, отже предметом дослідження є особливості зіставлення внутрішньої структури юридичних термінів української й англійської мов.
Матеріалом дослідження слугують 479 реєстрових одиниць на позначення права в українській мові та 491 одиниця правової семантики англійської мови, зафіксовані в найповніших тлумачних словниках порівнюваних мов (Словник української
Фото Капча