Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Виробничий облік як єдиний процес обліку витрат і калькулювання

Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
29
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Зміст
 
1. Сутність обліку витрат
2. Виробничий облік як єдиний процес обліку витрат і калькулювання
3. Фактори, що впливають на побудову обліку витрат
4. Об’єкт та методи обліку витрат
5. Сучасні моделі обліку витрат на виробництво
 
1. Сутність обліку витрат
 
Стан виробництва характеризується його ефективністю, психологічними параметрами, ступенем використання досягнень науково-технічного прогресу, місцем і роллю працівника у виробничих процесах. Обмеження ресурсів і досягнення планової ефективності потребують постійного зіставлення витрат і отриманих результатів. Ця проблема посилюється під впливом інфляції, коли дані про виробничі витрати необхідно повсякденно звіряти з даними майбутніх витрат, що залежать значною мірою від впливу зовнішнього середовища. Крім того, адміністрація з метою управління витратами і доходами спостерігає за ефективністю управління, за отриманими результатами від виробництва кожного виду продукту.
В цілому механізм господарювання підприємства визначається ступенем управління витратами. На рис. 1 зображені основні елементи системи управління витратами на виробництво.
Вимоги управління визначають окреме вивчення методики витрат виробничої діяльності і необхідність розробки для підприємств системи контролю за собівартістю продукції виробничих підрозділів на основі розширення аналітичності застосованих в обліку групувань витрат.
Нагадаємо, що до витрат виробничої сфери діяльності відносяться витрати, обумовлені технологією виробництва, яка в залежності від обсягу випуску продукції складає суттєву основу випущеного продукту. Облік витрат виробництва є визначальним в загальній системі бухгалтерського обліку. Управлінський облік не обмежується тільки обліком витрат на виробництво у вартісних показниках, регламентованих в нормативних документах. Його зміст значно ширший і складається з:
- відображення виробничих процесів у кількісному вимірі з метою управління ними і визначення прибутку;
- вибору об’єктів обліку господарських процесів і пов’язаних з ними витрат;
- обмеження суб’єкту обліку рамками підприємства;
- системного використання елементів методу управління (планування, нормування, виміру, реєстрації, оцінки, групування, аналізу, контролю) у відображенні ходу виробничого процесу в нерозривному зв’язку з процесом нарощування витрат;
- класифікації витрат відповідно до цілей їх управління для визначення собівартості продукції і отриманого прибутку, прийняття рішень і планування, здійснення процесу контролю і регулювання;
- формування внутрішньої звітності по рівнях управління виробничими процесами, використовуючи при цьому принципи управління, що прийняті на підприємстві, і необхідність перетворення показників внутрішньої звітності в показники зовнішньої звітності.
Рис. 1. Елементи системи управління витратами та їх взаємозв’язок
Облік витрат - це сукупність свідомих дій, спрямованих на відображення операцій, що відбуваються на підприємстві протягом певного тимчасового періоду процесів постачання, виробництва і реалізації продуктів його праці за допомогою їх (процесів) кількісного вимірювання (в натуральних і вартісних показниках), реєстрації, групування і аналізу в розрізах, що формують собівартість готової продукції.
Таке відображення забезпечує отримання вичерпної інформації, необхідної для того, щоб управляти підприємством і оцінювати його діяльність шляхом виведення фінансових результатів.
Проте визначення сутності обліку витрат на виробництво, крім технічної сторони, повинно охоплювати різноманітність способів підходу до організації управлінського обліку виробничої діяльності або трансформації обліку витрат на виробництво. Таким чином, визначення змісту обліку витрат створює реальні передумови моделювання його організації на підприємствах. Саме облік як інформаційний потік, обернений процесу управління, буде не лише відображати дійсність, але й готувати інформацію для моделювання економіки підприємства в майбутньому.
Якщо розглядати облік витрат на виробництво як процес відображення використання витрат і результатів минулої, поточної та майбутньої виробничої діяльності відповідної моделі управління, що орієнтується на досягнення основної мети підприємства, то така система обліку буде відповідати основним задачам управління собівартістю.
До основних завдань обліку витрат на виробництво відносно конкретного підприємства відносяться:
- інформаційне забезпечення адміністрації підприємства для прийняття управлінських рішень з врахуванням їх економічних наслідків;
- нагляд та контроль за фактичним рівнем витрат у співвідношенні з їх нормативами і плановими розмірами з метою виявлення відхилень і формування економічної стратегії на майбутнє;
-обчислення собівартості продукції, що випускається, для оцінки готової продукції і розрахунку фінансових результатів;
-виявлення і оцінка економічних результатів виробничої діяльності структурних підрозділів;
-систематизація інформації управлінського обліку виробничої діяльності для прийняття рішень, які мають довгостроковий характер: окупність виробничих і технологічних програм, рентабельність асортименту продукції, що реалізується на внутрішньому та зовнішньому ринках, ефективність капітальних вкладень тощо.
основне призначення обліку витрат на виробництво - контроль за виробничою діяльністю і управління витратами на її здійснення.
 
2. Виробничий облік як єдиний процес обліку витрат і калькулювання собівартості продукції
 
Реорганізація системи управління виробничою діяльністю підприємства відкриває принципово нові можливості у трактуванні поняття "облік витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції" для виробничого обліку.
 Нормативні документи з обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції, а також спеціальна література не дають чіткого поняття методів обліку витрат і калькулювання, між тим існує загальний підхід до трактування цих понять. Він полягає в побудові управлінського (раніше аналітичного) обліку витрат на виробництво, у виборі принципів класифікації - витрат, номенклатури об’єктів обліку витрат (виробів, замовлень, процесів обробки, місць виникнення витрат), методів розподілу на собівартість незавершеної, готової, реалізованої продукції і погашення витрат шляхом їх прямого віднесення на фінансовий результат.
Другим важливим моментом системи управлінського
Фото Капча