Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Закономірності суспільного прогресу

Предмет: 
Тип роботи: 
Навчальний посібник
К-сть сторінок: 
180
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Вступне слово
Розбудова незалежної держави України, перехід до демократичних форм організації суспільного життя вимагає вирішення низки проблем, серед яких — створення міцного юридичного підґрунтя громадянського суспільст-ва і правової держави з урахуванням досвіду і вимог, вироблених свого часу розвиненими демократіями світової спільноти.
Правові відносини, що склалися в цих країнах, виникли не зразу, а ста-ли результатом тривалого процесу становлення і розвитку державних інсти-тутів і науки про право й державу. Отже, з'ясовуючи сутність держави і пра-ва, необхідно ретельно проаналізувати теорії, в яких розглядаються ці суспі-льні феномени, умови, за яких виникло те чи те вчення, як воно було реалізо-ване у відповідних правових системах під час формування правових держав, якою мірою воно може бути використане в розбудові національної системи права, формуванні засад правової держави і громадянського суспільства в Україні.
З урахуванням процесів, що відбуваються, не менш важливим є з'ясу-вання в контексті світової історії витоків державно-правової думки в Україні, що має велике теоретичне і практичне значення, оскільки нашій державі при-таманний свій, неповторний шлях розвитку, в основі якого — етичний і наці-ональний менталітет.
Дослідження й вивчення державотворчих і правових теорій людства має стати підмурком наукової теорії держави і права та законодавства демок-ратичної держави.
Приступаючи до вивчення "Історії політичних і правових вчень", необ-хідно насамперед з'ясувати завдання та місце цієї дисципліни серед юридич-них та інших гуманітарних наук, практичне значення за умов побудови в Україні основ демократичної, соціальне орієнтованої правової держави і гро-мадянського суспільства.
Як відомо, такі категорії, як "держава" і "право", вивчаються багатьма науками, зокрема філософією, соціологією, політологією, але найглибше їх досліджують різні галузі юридичних наук. Яке ж місце посідає "Історія полі-тичних і правових вчень" серед юридичних і гуманітарних наук у цілому?
"Історія політичних і правових вчень" належить до теоретико-історичних дисциплін, які мають світоглядний характер. З одного боку, цей курс пов'язаний з дисциплінами історичного циклу: "Історією держави і пра-ва іноземних держав", "Історією держави і права України", а з іншого — з дисциплінами теоретичного циклу, зокрема з "Теорією держави і права". То-му, приступаючи до вивчення цієї дисципліни, необхідно засвоїти, що вона має два аспекти — історичний і теоретичний, оскільки досліджує особливий предмет: історію виникнення і розвитку теоретичних знань людства про дер-жаву, право, політику й законодавство. А втім, предметом дослідження "Іс-торії політичних і правових вчень" є не всі знання про державу чи право, а лише ті, що їх було теоретично обґрунтовано та концептуально викладено, тобто ті, які пізнавальною глибиною й цінністю перевершують повсякденні форми відображення політико-правової дійсності, де основою є життєвий до-свід, почуття та емоції. Тому до предмета, що його ми вивчаємо, не можна віднести всі без винятку промови політичних діячів, письменників і вчених, оскільки вони не розроблені до рівня самостійних теорій, а являють собою лише погляди з окремих проблем державності й права.
Розглядаючи детальніше історичний і теоретичний аспекти цієї дисци-пліни, необхідно наголосити, що сутністю історичного аспекту "Історії полі-тичних і правових вчень" є висвітлення того, які історично визначені, соціа-льне й політичне конкретизовані погляди на суспільство, державу і право ро-зроблено у вченні, як ці погляди співвідносились Із позиціями соціальних прошарків суспільства, чиї інтереси вони виражали, якої позиції тримався ав-тор учення свого часу.
Сутністю теоретичного аспекту є філософські, загально-методологічні та пізнавальні моменти вчення. Він дає змогу з'ясувати спосіб обґрунтування конкретних державно-правових поглядів, визначити новизну й соціальну цінність цих концепцій.
Необхідно привернути увагу до того, що в рамках одного предмета ро-зглядаються два соціальні феномени: держава і право.
Це дуже важливо в соціальному аспекті, оскільки в дійсності політичні та правові явища внутрішньо зв'язані, політичні відносини, як складова соці-альних відносин суспільства, стимулюють розвиток і вдосконалення право-вих норм і навпаки, норми права регулюють, упорядковують усі сфери соціа-льних відносин, у тому числі й політичні.
Необхідно з'ясувати ще одне питання: який метод використовує "Істо-рія політичних і правових вчень", досліджуючи свій предмет?
Основним методом і методологічною базою є діалектичний метод, що передбачає розгляд державно-правових концепцій у взаємозв'язку і розвитку як між собою, так і з явищами суспільного життя.
Зазначимо, що провідну роль у методі відіграє принцип історизму, для якого є характерним розуміння історії як специфічної форми руху від мину-лого крізь сучасність до майбутнього, розгляд минулого й сучасного як внут-рішньо зв'язаних. Окрім цього, такий підхід дозволяє об'єктивно проаналізу-вати кожну державно-правову концепцію, визначити її місце, час і соціальну цінність у системі знань того чи іншого етапу розвитку суспільства, визначи-ти її практичне значення для сьогодення.
Водночас було б помилково вважати, що теоретичні державно-правові концепції мали соціальну значимість тільки для своєї епохи. Безперечно, умови, за яких колись виникла та чи та теорія про державу чи право, давно минули, але багато концептуальних підходів учених і нині мають велике зна-чення як у поглибленому вивченні категорій "держава" і "право", так і в практичних заходах, що їх здійснює народ України в розбудові своєї держав-ності. Навіть більше, в розвиткові правової науки має місце спадковість, зв'я-зок державно-правових концепцій. У цьому аспекті можна згадати соціально-політичне вчення англійського філософа і вченого Джона Локка. У творі "Два трактати про правління", що побачив світ 1690 p., він уперше
Фото Капча