Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Змішані форми респіраторних хвороб телят, їх діагностика і аерозолетерапія

Предмет: 
Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
34
Мова: 
Українська
Оцінка: 
НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 
ГУРЕНКО Ірина Анатоліївна
 
УДК [ (619: 616-053. 2) : 636. 21]
 
Змішані форми респіраторних хвороб телят, їх діагностика і аерозолетерапія
 
16. 00. 03 – ветеринарна мікробіологія та вірусологія
 
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук
 
Київ – 2002
 
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Кримському державному аграрному університеті Міністерства аграрної політики України
Науковий керівник – доктор ветеринарних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки АР Крим Ковальов Василь Львович, Кримський державний аграрний університет, завідувач кафедри мікробіології і вірусології
Офіційні опоненти: доктор ветеринарних наук, професор Бортнічук Володимир Андронович, Національний аграрний університет, професор кафедри мікробіології, вірусології та біотехнології кандидат ветеринарних наук, доцент Павленко Микола Степанович, Центральна лабораторія ветеринарної медицини Міністерства аграрної політики України, директор.
Провідна установа – Одеський державний аграрний університет Міністерства аграрної політики України, м. Одесса.
Захист відбудеться “6” червня 2002 р. о 1000 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26. 004. 03 в Національному аграрному університеті за адресою: 03041, м. Київ-41, вул. Героїв Оборони, 15, навчальний корпус 3, аудиторія 65.
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Національного аграрного університету за адресою: 03041, м. Київ-41, вул. Героїв Оборони, 13, навчальний корпус 4, к. 41.
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
 
Актуальність теми. Збереження молодняку великої рогатої худоби є одним з основних факторів забезпечення ефективного ведення тваринництва в Україні, в тому числі й в Автономній Республіці Крим. У структурі інфекційної патології великої рогатої худоби особливе місце займають змішані форми респіраторних і шлунково-кишкових захворювань телят, так звані “пневмоентерити”. До етіології цих хвороб причетні віруси парагрипу 3-го типу, грипу типу А, інфекційного ринотрахеїту, вірусної діареї-хвороби слизових оболонок, респіраторно-синцитіальної інфекції, рино-, адено-, рота- і коронавіруси, облігатні бактерії-паразити – рикетсії, хламідії і мікоплазми, пастерели, стрепто-, стафіло- і пневмококи, сальмонели, клебсіели, корінебактерії, патогенні гриби й ін. (М. М. Крюков, 1960; О. Я. Миланко, 1973; Н. А. Алієва, 1973; В. В. Гуненков, 1974; Є. В. Андрєєв, О. В. Дудник, 1977; В. М. Сюрин, 1979; Є. В. Андрєєв, П. П Фукс, 1980; В. Я. Атамась, 1980; В. П. Тищенко, 1980; С. Horner, 1980; B. Griffith et al., 1983; R. G. Thomson et al., 1984; В. Г. Гумеров, 1986; В. Л. Ковальов, М. Амірбеков, 1986; Р. В. Бєлоусова, 1986).
Нерідко ці збудники діють на організм тварин у поєднанні один з одним, викликаючи змішану інфекцію, яка призводить до більш важкої форми захворювання, що в значній мірі ускладнює інфекційний процес і утрудняє діагностичні, лікувальні і профілактичні заходи (В. М. Данилевський, 1985; В. Я. Атамась. 1989; Р. Х. Хамадєєв, 1990; D. S. T. Rao, 1990; В. А. Прискока, 1997; Н. П. Чечоткіна і співавт., 1997; В. А. Бортнічук, М. С. Павленко, 1998; В. А. Міщенко, В. П. Онуфрієв, В. Г. Скибіцький, 1998; Х. З. Гаффаров, 1998; М. А. Єфімова, 1999; В. П. Литвин і співавт., 2001). Практично ці хвороби поширені у всіх країнах світу, характеризуються високою захворюваністю, смертністю і за величиною заподіяного економічного збитку не мають собі рівних в інфекційній патології тварин (В. М. Апатенко, 1978; R. Dyer, 1982; J. W. Harkuens, 1987; Н. А. Огли Масимов, 1998).
Незважаючи на певні успіхи у вивченні змішаних форм респіраторних хвороб телят, ця проблема зберігає актуальність і залишається в центрі уваги сучасного наукового пошуку як у нашій країні, так і за її межами. У зв’язку з цим стає очевидним необхідність удосконалення методів діагностики, лікування і профілактики цих захворювань з урахуванням зональних особливостей їхнього перебігу на молочно-товарних фермах Автономної Республіки Крим.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота є складовою частиною п’ятирічного плану Кримського ДАУ “Науково-обґрунтована система ведення сільського господарства в Криму в період переходу до ринку” (розділ 5. 5. 2), затвердженого 26 січня 1995 р. і 4 травня 2000 р., держреєстрація № 0199U004288 і договору про науково-технічне співробітництво між організаціями Російської Федерації – ВНДТІБП і Україною – Кримським державним аграрним університетом.
Мета і задачі дослідження. Комплексне вивчення етіології змішаних форм респіраторних хвороб телят й удосконалення існуючих методів діагностики і терапії при цих захворюваннях.
Виходячи з мети роботи були поставлені такі завдання:
- провести статистичний аналіз поширення респіраторних хвороб телят у тваринницьких господарствах Криму за останні 7 років;
- вивчити вплив умов утримання і годівлі тварин, різних стресових факторів на виникнення і характер прояву респіраторних хвороб телят;
- вивчити поширення й особливості клінічного прояву змішаних форм респіраторних захворювань молодняку великої рогатої худоби;
- виділити й ідентифікувати етіологічні агенти, що викликають змішані форми респіраторних захворювань телят;
- випробувати в порівняльному аспекті тест-систему ІФА і РЗК при діагностиці змішаних форм респіраторних хвороб телят, в етіології яких можлива участь хламідій;
- вивчити ефективність лікувальних і профілактичних заходів при використанні аерозольного методу.
Об’єкт дослідження: телята, хворі респіраторними захворюваннями.
Предмет дослідження: етіологія, розповсюдження, діагностика респіраторних хвороб телят, застосування аерозольного
Фото Капча