Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Звіт про проходження виробничої практики на Колективному підприємстві Компанія «Мінос»

Тип роботи: 
Звіт з практики
К-сть сторінок: 
50
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Звіт про проходження виробничої практики
на Колективному підприємстві Компанія «Мінос»
 
Зміст
 
Вступ
Розділ 1. Організаційно-технічна характеристика базового підприємства КП Компанія «Мінос»
Розділ 2. Бухгалтерський облік
2.1. Облік матеріальних цінностей і запасів
2.2. Облік грошових коштів в національній та іноземній валюті та облік інших монетарних активів
2.3. Облік розрахункових та кредитних операцій
2.4. Облік основних засобів, довгострокових фінансових інвестицій інших необоротних активів
2.5. Облік розрахунків з персоналом
2.6. Облік доходів, витрат і фінансових результатів
2.7. Облік капіталу і забезпечень
2.8. Фінансова звітність
Розділ 3. Аналіз господарської діяльності підприємства
3.1. Аналіз ресурсозабезпечення підприємства та оцінка ефективності використання його ресурсів
3.2. Аналіз товарних ресурсів
3.3. Аналіз реалізації товарних запасів
3. 4. Аналіз фінансових результатів діяльності
3.5. Аналіз фінансового стану підприємства
Додатки
 
ВСТУП
 
Мета виробничої практики полягає у закріпленні теоретичних знань з фінансового обліку та надбанні навиків практичної роботи з оформлення первинних документів, узагальненні облікової інформації, аналізу діяльності підприємства, заповненні балансу та звітності підприємства.
Завданнями практики є чітке та послідовне виконання програми практики, а також закріплення вивченого матеріалу на прикладі КП Компанія «Мінос».
Науковим керівником практиці на підприємстві був директор Зюлковський О. О.
Звіт з виробничої практики включає такі частини:
Перша частина – це організаційно-економічна характеристика КПК «Мінос», який розташований в м. Чернівці, вул. Головна, 61. У цьому розділі подана історія розвитку підприємства, його спеціалізація. Детально описано предмет діяльності підприємства, наведені основні економічні показники підприємства за 2012-2013 рр.
Друга частина вміщає процес оформлення та використання первинних документів за напрямками облікової діяльності, а саме: облік товарних запасів, облік грошових коштів та розрахунково0кредитних операцій, облік розрахунків з оплати праці, облік розрахунків з різними дебіторами і кредиторами, облік необоротних активів, особливості складання фінансової звітності суб’єкта малого підприємництва.
Аналіз господарської діяльності підприємства розкрито у третій частині звіту. У ній здійснено аналіз ресурсів та їх використання, досліджено динаміку, склад та структуру доходів та витрат підприємства, оцінено фінансовий стан і фінансові результати базового підприємства практики. При аналізі враховувався вид діяльності підприємства, його розмір та подані джерела інформації. Після кожного підрозділу сформовані обґрунтовані висновки, надані пропозиції щодо підвищення ефективності господарювання.  
 
Розділ 1. Організаційно-економічна характеристика КПК «Мінос»
 
Колективне підприємство Компанія «Мінос» є підприємством, що засноване на власності громадян України, що являються засновниками підприємства. Підприємство створено 09. 09. 96 р. Воно розташоване в м. Чернівці за адресою Головна, 61.
Для здійснення діяльності, підприємство має права, які передбачені статутом (див. Додаток А).
Підприємство – самостійний господарюючий статутний суб’єкт, що здійснює підприємницьку діяльність на правах юридичної особи. Воно має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом, штампи, фірмовий знак, бланки організаційно-розпорядчої документації, необхідні для організації своєї роботи.
Основною метою діяльності підприємства є проведення робіт та надання послуг з метою отримання прибутку.
До предмету діяльності належать:
‒торгівельно-закупівельна діяльність з використанням різних форм торгівлі в тому числі з відкриттям власних торгових точок;
‒організація оптово-роздірбної торгівлі канцелярським та офісним приладдям;
‒реалізація офісного приладдя, техніки та надання послуг по їх установці та сервісного облуговування;
‒реалізація товарів, отриманих за розрахунками з партнерами;
‒проведення маркетингової та консультаційної діяльності.
Підприємство може здійснювати діяльність, яка не дає йому прямих чи опосередкованих прибутків, тобто благодійні заходи, дарування, спонсорство тощо.
Для здійснення господарської діяльності підприємства сформовано статутний фонд у розмірі основних і оборотних засобів, що передані підприємством представником власника, та який становить 1 000 000 грн.
Основною ціллю підприємства є задоволення потреб споживачів у канцтоварах, а також отримання прибутку.
Основними господарськими операціями даного підприємства є розрахунково-кредитні операції, пов’язані із закупкою та реалізацією товарів.
Для ведення бухгалтерського обліку на підприємстві було підписано договір із аудиторською фірмою «Джерело-Аудит». Тому виникають певні особливості у веденні обліку. До бухгалтера, який веде дане підприємство потрапляють всі первинні документи та зведена база підприємства.
З метою контролю за наявністю майна, оцінки його стану і забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку і звітності щорічно підприємство повинно в період з 1 жовтня по 25 грудня проводити інвентаризацію активів і зобов’язань.
Чисельність працівників на КПК «Мінос» досягає 15 чоловік, не включаючи засновників. Тому організаційна структура підприємства має досить спрощений вигляд (Додаток А. 2.) Можемо побачити, що крім засновників та директора, на підприємстві є декілька завмагів та менеджерів по продажам, завсклад та водій.
Бухгалтерський облік ведеться методом подвійного запису за певною формою. Це означає, що кожна господарська операція реєструється в облікових регістрах на дебеті одного і на кредиті другого рахунку в однакових розмірах. Послідовність запису господарських операцій в облікові регістри та будова самих регістрів визначаються саме формою обліку. Під формою бухгалтерського обліку розуміють порядок узгодження різних видів облікових регістрів, техніки обробки облікових даних, послідовності і способів здійснення облікових записів, технічних засобів ведення обліку. На підприємстві застосовують журноально-ордерну форму
Фото Капча