Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Формування життєвих компетентностей учнів через інтегроване навчання

Предмет: 
Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
13
Мова: 
Українська
Оцінка: 
У статті теоретично обґрунтовується вплив на компетентність учнів інтегрованих уроків з курсу інформатики, а саме бінарних уроків. Розглядається актуальний вплив міжпредметних зв’язків інформатики з математикою, економікою,  біологією, географією, фізикою.
Описується впровадження бінарних уроків на формування  цілісності освіти, знань, уміннь, навичок по розв’язанню конкретних предметних задач. Висвітлюються напрями реалізації міжпредметних зв'язків, алгоритм підготовки до бінарного уроку з інформатики. Розкриваються особливості інтеграції інформатики з іншими шкільними предметами природничого циклу та економікою.
Ключові слова: інформатика, бінарний урок, компетентність, міжпредметні зв’язки, природничі науки. 
 
ЧОРНОБУТ О.С. ФОРМИРОВАНИЕ ЖИЗНЕННЫХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧЕНИКОВ ЧЕРЕЗ ИНТЕГРИРОВАНОЕ ОБУЧЕНИЕ.
В статье теоретически обосновывается влияние на компетентность учащихся интегрированных уроков из курса информатики, а именно бинарных уроков. Рассматривается актуальное влияние межпредметных связей информатики с математикой, экономикой, биологией, географией, физикой.
Описывается влияние бинарных уроков на формирование целостности образования, знаний, умений, навыков по решению конкретных предметных задач. Освещаются направления реализации межпредметных связей, алгоритм подготовки к бинарному уроку по информатике. Расскрываются особенности интеграции информатики с другими школьными предметами естественнонаучного цикла и экономикой.
Ключевые слова: информатика, бинарный урок, компетентность, межпредметные связи, естественные науки.
 
CHORNOBUT O.S. THE FORMATION OF LIFE COMPETENCES OF THE STUDENTS THROUGH INTEGRATED LEARNING.
The article theoretically justifies the impact on the competence of the students integrated the lessons of the course of Informatics, namely binary lessons. Considers the actual influence of intersubject communications of computer science with mathematics, economy, biology, geography, physics.
Describes the impact of binary lessons on the formation of the integrity of education, knowledge, and skills to solve specific substantive problems. Highlights of the directions of realization of intersubject communications, training algorithm to binary lesson in computer science. Fell apart features of integrating Informatics with other school subjects natural Sciences and Economics.
Key words: informatics, binary lesson, competence, interdisciplinary connections, natural Sciences.
 
Постановка проблеми.
Інформатика - це один з динамічних і популярних предметів у шкільному курсі. Стрімкий розвиток інформаційних технологій  та впровадження їх у повсякденне життя сприяє перспективам в даному напрямку. Також швидко змінюються вимоги до призначення, змісту і підходів у викладанні шкільної інформатики. Завдяки своїй відносній молодості, вона тільки починає розвиватися і відкривати свої зв'язки з іншими науками.
На сьогоднішній день діти мають досить великі можливості роботи на комп'ютері, крім шкільних уроків інформатики: наявність різних комп’ютерних гаджетів,  додаткові заняття в гуртках, присвячених окремим технологіям; робота в комп'ютерних клубах; наявність стаціонарного комп'ютера вдома. Якщо така робота не має певної організації, то це може призвести до небажаних наслідків:
  • у більшої частини дітей формується помилкова впевненість, що вони добре розбираються в інформатиці, а з комп'ютером взагалі на "ти". Практичний досвід показує, що навіть при сьогоднішньому рівні розвитку сфери IT-технологій, учні часто плутають призначення предмету "Інформатика".  Реальний рівень знань з інформатики та культура оформлення результатів комп'ютерних робіт залишають бажати кращого;
  • практичне застосування знанням, отриманим на уроках інформатики, за межами даного предмета учні не завжди бачать. Немає достатньої впевненості в тому, що «Інформатика» - це "інструмент", який можна використовувати в будь-якій предметній сфері;
  • учні однієї вікової категорії мають різний рівень психологічної готовності і впевненості при роботі на комп'ютері.
Вимоги сучасного суспільства такі, що одним з факторів успішної соціальної адаптації в ньому є володіння інформаційною культурою. Для того,  щоб встигнути за темпами розвитку технологій, необхідно постійно працювати "над собою", самовдосконалюватися. Кожен учень закінчивши вивчення шкільного курсу предмету інформатика повинен набувати крім теоретичних знань і вмінь, компетентністний рівень знань, для застосовувати в подальшому житті.  Учень повинен відчувати довіру до комп'ютера і володіти психологічною готовністю до активної роботи з ним. Тільки при такому підході спілкування з комп'ютером збільшує потребу в придбанні знань, сприяє розвитку творчих здібностей кожної особистості, формуванню вмінь і навичок вільно орієнтуватися у світі, де стрімко розвиваються інформаційні технології.
Метою вчителя інформатики є сприяння формуванню компетентністної особистості, здатної жити в умовах інформаційного суспільства.
 
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Перед учителем поставлено важливе завдання – здійснювати розвиток гармонійної, компетентної особистості. Змінюються орієнтири освіти – змінюється вчитель, цілі та завдання його освітньої діяльності.
Однією з виразних тенденцій оновлення навчання є пошук нестандартних (інноваційних) уроків. Педагогічна суть таких уроків полягає в такому структуруванні змісту й форми, які б викликали інтерес в учнів і сприяли  б їхньому розвитку та вихованню. До нестандартних уроків належать інтегровані (бінарні) уроки.
Згідно Концепції профільного навчання в старшій школі  №854  від 11.09.09, основними завданням профільного навчання є:
  • забезпечення умов для життєвого і професійного самовизначення старшокласників, формування готовності до свідомого вибору і оволодіння майбутньою професією;
  • формування загальнокультурної, соціальної, комунікативної, інформаційної, громадянської, технічної, здоров’язберігаючої компетенції учнів на допрофесійному рівні, спрямування молоді щодо майбутньої професійної діяльності;
  • забезпечення наступно-перспективних зв’язків між загальною середньою і професійною освітою відповідно до обраного профілю.
 У методичні літературі бінарні уроки та їх завдання трактуються по-різному. Переважає застаріле, надто спрощене уявлення, коли під бінарними маються на увазі всі уроки з елементами між предметних зв’язків, уроки з використанням інформаційно-комп’ютерних технологій, навчальних програм тощо.
В Енциклопедії освіти (К:
Фото Капча