Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Формування життєвих компетентностей учнів через інтегроване навчання

Предмет: 
Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
13
Мова: 
Українська
Оцінка: 

числі і інформаційних, за допомогою комп'ютерів. Теорія алгоритмів, теорія паралельних обчислень,теорія мереж та інші науки беруть свій початок в математичній логіці і активно використовуються в інформатиці. Використовуючи логічні операції, можна провести моделювання логічної структури правової норми. Мета моделювання - виявити логічні (включаючи латентні) зв'язки правової норми. Дана формалізація мови права дозволяє промоделювати і проаналізувати правові норми з допомогою такого нового класу автоматизованих систем правової інформації, як експертні  системи.

За оцінками фахівців прогрес інформатики в значній мірі буде обумовлений розвитком її математичної бази.
 
Інформатика та біологія
 
Біологія з інформатикою дають поєднання, дуже цікавих наук, що дозволяють, наприклад, впливати на живих істот за допомогою комп'ютерних технологій. Такими науками є: кібернетика, біоінженерія, біоінформатика.
Фахівці цієї професії займаються отриманням і застосуванням змінених природних і штучних організмів - від вірусів і одноклітинних до багатоклітинних. Розшифровують геноми, вивчають просторову структуру біомолекул, взаємодія біологічних об'єктів. Розробляють методи молекулярної діагностики і вибору нових шляхів розвитку лікарських препаратів.
Кібернетика в біології досліджує кібернетичні системи в біологічних організмах, перш за все зосереджуючись на тому, як тварини пристосовуються до їх навколишнього середовища, і як інформація в формі генів передається від покоління до покоління. Також кібернетика має другий напрямок - це кіборги. В інформатиці методи кібернетики застосовуються для управління пристроями і аналізу інформації.
 
Інформатика та економіка
 
Економіка за своїм змістом і сутністю є наукою інтеграційною. Без знань математичних, історичних, з мов і літератури, учень не зможе пояснити повною мірою причинно-наслідкових, функціональних, логічно-змістових, просторових зв’язків і закономірностей між економічними об’єктами і явищами, не зможе проаналізувати їх сутність, порівняти ознаки, зробити узагальнення та висновки. Тому, здійснення міжпредметних зв’язків  економіки з інформатикою під час бінарних уроків є важливою умовою підвищення ефективності шкільної освіти. 
Бінарні уроки розвивають вміння і навички по  використанню електронних таблиць для розв'язування економічних задач. Розвивають практичні вміння учнів використовувати наявні знання; сприяють економічному вихованню учнів. Розвивають в учнів системно-комбінаторне мислення, уявлення про застосування електронних таблиць у різних предметних галузях. Формують первинні навички використання розрахункових функцій, акуратність та уважність у введенні складних формул.
Під час таких уроків в учнів формуються поняття про розвиток країни, Державного бюджету країни та його складових, шляхом застосування ІКТ.
 
Інформатика та географія
 
Інформатика допомагає аналізувати і моделювати будь-які географічні ситуації, складати прогнози і керувати процесами, що відбуваються в навколишньому середовищі. Інформатика  застосовується для дослідження всіх тих природних, суспільних і природно-громадських об'єктів і явищ, які вивчає географія. 
Інформатика і географія  — це система, що забезпечує збір, зберігання, обробку, доступ, відображення і розповсюдження просторово-координованих даних. Географічні інформаційні системи відрізняються від інших інформаційних систем тим, що всі їх дані обов'язково прив'язані до території, до географічного простору.
Інтеграція інформатики і географії розвиває вміння проводити дослідницьку роботу наукового характеру,  стимулює творчу активність учнів шляхом самостійного вибору форм та методів навчально–пізнавальної діяльності;  розвиває  вміння  працювати  із  різноманітними джерелами географічних знань.
 
Інформатика та фізика
 
Що можна сказати про зв'язок фізики та інформатики – зв'язок очевидний. Він буде посилюватися у зв'язку з впровадженням нових комп'ютерних технологій в життя людини, прорив у техніці неможливий без знання фізичних законів, процесів. У наш час без комп'ютера, цього потужного пристрою обробки інформації, неможливий подальший прогрес у розвитку фізики. Комп'ютерні технології можна уявити як сходинку до розгадки багатьох таємниць природи.
Єдність законів обробки інформації в фізичних системах є фундаментальною основою теорії інформаційних процесів, що визначає її загальну значущисть   і специфічність. Об'єктом вивчення цієї теорії є інформація - поняття багато в чому абстрактне, існуюче "саме по собі", поза зв'язком з конкретною областю знаннь, до якої вона використовується.
Одним з технічних застосувань фізики служить, застосування комп'ютера для найбільш повного і насиченого засвоєння шкільного матеріалу.
В організації позакласних занять велике значення має відбір навчального матеріалу для всіх досліджень, який повинен чітко відповідати основним принципам дидактики: науковості, систематичності, послідовності, доступності, наочності, індивідуального підходу до учнів в умовах колективної роботи, розвиваючого навчання, зв'язку теорії з практикою. У реальному процесі навчання ці принципи повинні бути в тісній взаємодії один з одним. Процес навчання учнів на позакласних дослідних роботах визначається багатьма закономірностями, і тільки при правильному їх застосуванні можна розраховувати на повний успіх у навчанні. Моделювання фізичних явищ за допомогою комп'ютера, рішення рівнянь про рух тіл за допомогою складання програм, побудова графіків, створення таблиць можливо в тісному зв'язку інформатики і фізики.
 
Висновки
 
Інформатика – це  потужний обчислювальний інструмент, що дозволяє прискорити процес обчислень, а тому оптимізувати навчальний процес. Інформатика не може бути без міжпредметних зв'язків. Мабуть, немає іншого такого предмета настільки насиченого ними.
Інформатика, як і інші дисципліни, володіє значним потенціалом для формування особистості майбутніх громадян, зокрема їх інформаційної культури, яка виявляється в навичках використання інформаційних і комунікаційних технологій, з урахуванням норм життя і цінностей сучасного суспільства.
Зв'язок між навчальними предметами є, насамперед, відображенням об'єктивно існуючого зв'язку між окремими науками і зв'язку наук з технікою, з практичною діяльністю людей. Реалізація міжпредметних зв'язків на уроках інформатики сприяє систематизації знань, а отже, формуванню компетентностей учнів, допомагає створити цілісну картину світу.
Для підвищення ефективності бінарних уроків необхідна теоретико-методична і практична підготовка вчителів: на основі самоосвіти  (методичні та психолого-педагогічні джерела); на засіданнях методичних об’єднань; на курсах підвищення кваліфікації; під час підготовки і проведення уроків такого типу вчителями, які мають відповідний досвід роботи.
Активне впровадження бінарних уроків не тільки формує міжпредметні зв’язки та забезпечує цілісність освіти, але і формує в учнів знання, уміння, навички по розв’язанню конкретних предметних задач.
Бінарні уроки  дають змогу учням самостійно оцінювати переваги використання комп’ютерних технологій, автоматизованих способів обробки інформації, різних способів подання інформації, що мотивує подальшу навчальну діяльність учнів, розвиток особистості,  інтересів, мотивів, потреб до пізнання.
 
Список використаних джерел
 
  1. Зверев И. Д. Взаємний зв'язок учбових предметів. - М., 1977.-58с; 
  2. Кремень В.Г. Енциклопедія освіти/гол.ред.Кремень В.Г. – К: Хрінком Інтер, 2008. – 1040с.        Рекуненко В.В. Методика проведення бінарних занять.-К.:УМК по підготовці молодших спеціалістів,1995 
  3. Хуторской А.В. Практикум по дидактике и современным методикам обучения: учебное пособие / А.В.Хуторской. – СПб. : Питер, 2004. – 541с.
  4. Практикум з педагогіки: навчальний посібник : за заг. ред. О.А.Дубасенюк,А.В.Іванченка. Видання 4-те – Житомир:Житомир.держ.ун-т, 2005. - 482с.
  5. Настільна книга педагога. Посібник для тих, хто хоче бути вчителем-майстром / упорядники В.М.Андрєєва, В.В. Григораш. – Харків : Основа, 2006. – 352 с.
  6. // Інформатика №29-31 (509-511), - Шкільний світ, 2009. – 65с.
  7. // Інформатика №37-38 (565-566), - Шкільний світ ,2010. -52с.
  8. http://metodportal.net/node Методичний портал
  9. http://sdamzavas.net/1-45547.html Форми навчання інформатики
  10. https://docs.google.com/document/d/1Lyn-rMNjbOLcQ-EPwlDA7cSGc18R4QFc_YyH... Мачула І.О. курсова робота «Бінарний урок як форма релізації міжпредметних звязків».
Фото Капча