Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Навчання техніки написання дескриптивного есе засобами візуалізації на заняттях з іноземної мови

Предмет: 
Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
11
Мова: 
Українська
Оцінка: 

тим щоб продукувати зв'язні відрізки мовлення. Саме тому навчання академічного письма на заняттях з іноземної мови виступає невід'ємною складовою навчального процесу у ВНЗ.

На сучасному етапі комп'ютеризації усіх сфер професійної діяльності суспільство потребує конкурентноспроможних спеціалістів, здатних сформувати в читача яскравий образ, повідомити певні факти за темою, зв'язно й аргументовано визначити шляхи, надати практичні поради щодо вирішення тієї чи іншої проблеми іноземною мовою.
Вищезазначене зумовлює необхідність навчання техніки написання дескриптивного есе на заняттях з іноземної мови.
Огляд останніх досліджень і публікацій з проблеми. Серед науковців, які досліджують проблему навчання написання різних видів академічного письма іноземною мовою у закордонній і вітчизняній методиці, необхідно зазначити О. Болтнєву, Л. Бутенко, Дж. Д. Вільгельма, Е. Дінкінса, Л. Іванченко, Г. Ігнатович, К. Картера, С. Кулєшову, Л. Розенблатта, В. Швирку.
Питанню використання засобів візуалізації у навчанні іноземної мови присвятили свої роботи Т. Артеменко, В. Артьомов, В. Бодров, С. Калініна, О. Кондратенко, В. Магалашвілі, Н. Нікітіна, Г. Нікулова, Є. Полякова, Є. Пфейфер, Р. Дональд, А. Остапенко, Ю. Сверчкова, І. Станкевич, Дж. Холст, О. Черпак, В. Чмель, Я. Шкарабура та інші.
Незважаючи на те, що у методиці викладання іноземних мов висвітлено чимало аспектів навчання техніки написання різних видів академічного есе та використання засобів візуалізації у навчанні іноземної мови, проблема навчання техніки написання дескриптивного есе засобами візуалізації на заняттях з іноземної мови у вітчизняній методичній науці не була об’єктом спеціального дослідження і донині не отримала належного теоретичного обґрунтування.
Тому завданням статті є дослідити особливості навчання техніки написання дескриптивного есе засобами візуалізації на заняттях з іноземної мови та запропонувати приклади завдань для навчання студентів написання дескриптивного есе.
Виклад основного матеріалу дослідження. Сьогодні формування дискурсивної компетенції студентів на заняттях з іноземної мови, як зазначалося вище, є одним із пріоритетних завдань системи освіти. Під дискурсивною компетенцією розуміють здатність користувача пов'язувати речення логічно, з тим щоб продукувати зв'язні відрізки як усного, так і писемного мовлення [3, с. 122]. Це зумовлює необхідність навчання студентів техніки написання есе – невеликого за обсягом прозового твору, що має довільну композицію і висловлює індивідуальні думки та враження з конкретного приводу чи питання і не претендує на вичерпне і визначальне трактування теми.
У зв'язку з цим формування письмової комунікативної компетенції на заняттях з іноземної мови неможливе без розвитку вміння студентів писати зрозумілі, деталізовані тексти різного спрямування, пов’язані з особистою та професійною сферами, зокрема навчання техніки написання дескриптивного есе.
Серед основних типів академічного есе (причинно-наслідкове (cause and effect essay), есе-визначення (definition essay), порівняльно-зіставне (comparison essay), аргументоване (argumentative essay), експресивне (narrative essay), ілюстративне (illustration essay) дескриптивне есе (descriptive essay) посідає особливе місце.
Під дескриптивним есе розуміють опис події, персонажу і т. п. з метою сформувати в читача яскравий образ, повідомлення певних фактів за темою, визначення шляхів, надання практичних порад щодо вирішення тієї чи іншої проблеми [7, с. 88].
Тематика дескриптивного есе необмежена. Завданням викладача є коректно та креативно сформулювати тему згідно навчальної програми. Взагалі у межах курсу з англійської мови в університеті студент повинен вміти зв'язно, розгорнуто й аргументовано описувати місце, людину, предмет та спогади у письмовій формі. Серед тем можна запропонувати наступні: «Describe the house in which you grew up», « Describe what the first house on the moon would look like», «Describe a place that exists only in your imagination»; « Describe a famous person that you would like to meet», « Describe one aspect of someone that you like (for example: laughter, style of dress, words that the person likes to use, etc.) «, «Look at some old family photos and describe an older family member as he or she was when at your age»; «Describe an object that is special to you», «Describe your favorite toy as a child», «Choose a piece of food to eat; then, write a description of it that includes the way it looks, smells and tastes»; «Describe a time that you felt scared», «Describe a time that you felt excited», « Describe one of your most memorable first days of school / University», etc.
Незважаючи на регламентовану структуру дескриптивного есе (вступ, основна частина, висновки), необхідно визначити основні ознаки дескриптивного есе, до яких належать вільна композиція, оригінальний підхід, суб'єктивний погляд на проблему, предмет, подію, що описується, використання художніх засобів мови (метафори, алегоричні образи, символи, порівняння, зіставлення, тощо).
Найважливішим завданням для викладача під час навчання техніки написання дескриптивного есе є навчити студентів послуговуватися всією гамою допоміжних засобів, серед яких головне місце займають засоби візуалізації.
Відомо, що будь-яка інформація сприймається людиною краще, якщо вона подається з візуальною підтримкою. Студенту буде набагато зрозуміліше, якщо він буде не лише слухати про предмет, а й одразу спостерігати за структурою та наповненням цього предмету [6].
Отже, візуальні образи не є ілюстрацією до думок автора, а кінцевим проявом самого мислення. На відміну від звичайного використання засобів наочності, робота візуального мислення є діяльність розуму в спеціальному середовищі, завдяки якому стає можливим... осмислити зв'язки і відносини між його
Фото Капча