Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Професійні вимоги до спеціаліста відділу освіти як державного службовця

Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
19
Мова: 
Українська
Оцінка: 

Основними завданнями відділу є реалізація державної політики в галузі освіти з урахуванням особливостей соціально-культурного середовища району, створення умов для реалізації права громадян на отримання повної загальної освіти, здійснення управління навчальними закладами, що знаходяться на території району, і належать до сфери управління райдержадміністрації та координація діяльності цих навчальних закладів, зміцнення матеріально-технічної бази навчальних закладів.

Відділ аналізує стан освіти в районі, прогнозує та розробляє районні програми розвитку освіти, організовує виконання цих програм. Відділом здійснюється контроль за дотриманням законодавства з питань освіти, державного стандарту загальної середньої освіти всіма загальноосвітніми навчальними закладами району.
Відділ освіти відповідно до покладених на нього завдань:
 • здійснює керівництво навчальними закладами, що належать до сфери управління органів виконавчої влади та місцевого самоврядування;
 • визначає потребу у навчальних закладах, заснованих на комунальній формі власності, подає пропозиції щодо удосконалення їх мережі відповідно до соціально-економічних і культурно-освітніх потреб за наявності необхідної матеріально-технічної, науково-методичної бази, педагогічних кадрів;
 • вивчає потребу та вносить пропозиції щодо утворення навчальних закладів для дітей шкільного віку, які потребують соціальної допомоги та реабілітації, організовує їх навчання та виховання у загальноосвітніх і спеціалізованих навчальних закладах;
 • вивчає потребу та вносить пропозиції щодо утворення вечірніх (змінних) шкіл, класів, груп з очною, заочною формою навчання при загальноосвітніх навчальних закладах та створює умови для прискореного отримання бажаючими повної загальної середньої освіти, складення іспитів екстерном;
 • сприяє задоволенню освітніх запитів національних меншин, які проживають в місті;
 • надає допомогу органам опіки і піклування у влаштуванні дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування та неповнолітніх, які не мають належних умов для виховання у сім'ях, до дитячих інтернатних закладів і в сім'ї під опіку (піклування), на усиновлення, забезпечує захист особистих і майнових прав неповнолітніх, які потребують соціальної допомоги;
 • координує роботу навчальних закладів щодо запобігання бездоглядності та правопорушенням серед неповнолітніх, створює в місті розгалужену службу соціально-педагогічного патронажу;
 • забезпечує утворення психологічної служби в навчальних закладах;
 • координує роботу навчальних закладів, сім'ї та громадськості, пов'язаної з навчанням та вихованням дітей, організацією їх дозвілля;
 • організовує харчування дітей у навчальних закладах за рахунок державного (фонд Чорнобиля) та міського бюджету;
 • вносить пропозиції щодо організації безоплатного медичного обслуговування дітей та учнів у навчальних закладах, здійснення оздоровчих заходів;
 • сприяє діяльності дитячих та молодіжних організацій, творчих об'єднань, товариств;
 • координує роботу, пов'язану із здійсненням у навчальних закладах професійної орієнтації учнів;
 • забезпечує оперативний контроль за збереженням існуючої мережі загальноосвітніх навчальних закладів, введенням в дію їх нових приміщень, комплектуванням меблями, обладнанням, навчально-методичними посібниками, підручниками; • формує замовлення на видання підручників, навчально-методичних посібників та іншої навчально-методичної літератури, навчальних програм, бланків документів про освіту та забезпечує ними навчальні заклади;
 • контролює створення у загальноосвітніх навчальних закладах фонду загального обов'язкового навчання (фонду всеобучу), який формується за рахунок коштів бюджету, а також із залученням коштів підприємств, установ, організацій та інших джерел, для задоволення матеріально-побутових потреб учнів;
 • забезпечує розгляд звернень громадян у межах своєї компетенції, враховує позитивні пропозиції, вживає заходи до усунення недоліків у роботі.
 
Спеціаліст відділу освіти – державний службовець
 
Істотну роль у реалізації завдань сучасної освіти, зокрема середньої загальноосвітньої школи, відіграє взаємодія відділу освіти з навчальними закладами. Основна місія у цій взаємодії покладена на спеціалістів відділів освіти, які повинні спрямовувати педагогічних працівників на успішне виконання освітянських завдань.
Як державний службовець спеціаліст відділу освіти в своїй роботі керується Конституцією України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, органів законодавчої та виконавчої влади, розпорядженнями голови обласної адміністрації, райдержадміністрації, іншими нормативними документами.
Спеціаліст відділу освіти призначається на посаду на конкурсній основі і звільняється з посади начальником управління освіти, відповідно до діючого законодавства. Одна з його важливих функцій – це координування, вивчення та узагальнення інформацій про роботу відділу освіти, надання необхідної допомогу з питань, що належать до його компетенції. Спеціаліст відділу освіти підпорядковується безпосередньо заступнику начальника та начальнику відділу освіти.
Спеціаліст відділу освіти повинен мати вищу освіту, стаж роботи за фахом не менше п'яти років.
Спеціаліст відділу освіти повинен знати:
 • рішення, постанови та інші нормативні документи про освіту, основи трудового законодавства;
 • основи педагогіки, психології, школознавства й економіки, сучасних досягнень цих наук і передового досвіду;
 • зміст і методику навчально-виховного процесу, навчальних планів і програм, закладених у них ідей, бездоганно володіти фаховими знаннями та методикою проведення уроків, позакласних заходів;
 • технологію інспектування: вміти аналізувати урок та позакласні заняття, вникати в деталі навчально-виховного процесу, творчу лабораторію вчителя, керівника школи, об'єктивно оцінювати їхню діяльність, кваліфіковано аналізувати рівень знань, умінь та навичок учнів, їх трудової підготовки та вихованості.
 
В межах своєї компетенції спеціаліст відділу освіти здійснює державне інспектування навчальних закладів, що належать до сфери управління освіти, забезпечує гласність результатів та відповідає за стан справ у закріплених за ним школах.
Впроваджує навчальні плани і програми, рекомендовані МО України, перевіряє навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів, вносить пропозиції щодо застосування експериментальних навчальних планів і програм.
Проводить експертну оцінку статутів навчальних закладів комунальної та інших форм власності, їх підготовку для реєстрації місцевими органами виконавчої влади.
Подає в установленому порядку статистичну звітність про стан і розвиток освіти в місті, контингент учнів, охоплення дітей шкільного віку навчанням, організовує з цією метою збір та опрацювання інформації і формування банку даних.
Відповідає за організацію зовнішнього тестування учнів.
Фото Капча