Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Прогнозування соціально-економічних процесів

Предмет: 
Тип роботи: 
Практична робота
К-сть сторінок: 
18
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ПЛАН
 
Вступ
Мета та завдання асистентської практики
План-конспект лекції
Верифікація прогнозів. EX POST як імітація процесу прогнозування
Поняття тенденції, способи встановлення наявності тенденції
Асистентська практика
Висновок
Список використаної літератури
 
Вступ
 
Головним навчально-методичним документом, що забезпечує комплексний підхід до організації практичної підготовки, системності, безперервності, послідовності навчання студентів, є програма асистентської практики. Основна мета програми полягає у чіткому плануванні та регламентуванні діяльності студентів і керівників під час практики та окреслення її головних результатів.
Програма асистентської практики передбачає планове, поетапне набуття студентами практичних професійних навичок і застосування набутих теоретичних знань із дисципліни «Прогнозування соціально-економічних процесів» у реальних умовах. Програма містить зміст, цілі і завдання асистентської практики, види і терміни проходження практики, бази проходження практики, організацію практики, форми звітності, норми оцінювання роботи студентів під час практики.
У методичних рекомендаціях розглядаються загальні положення проведення науково-дослідної практики, вибір бази проведення практики, питання організації і проведення практики, зміст практики та підведення підсумків асистентської практики студентів факультету перепідготовки та підвищення кваліфікації Одеського Національного університету імені І. І. Мечникова.
Програма і методичні рекомендації «Асистентська практика» можуть бути корисними науково-педагогічним і педагогічним працівникам, магістрам, студентам педагогічних спеціальностей, усім, хто цікавиться проблемами організації та проведення науково-дослідної практики.
 
Мета та завдання асистентської практики
 
Головна мета асистентської практики магістрів – підготовлення глибоко мислячого спеціаліста, який володіє основами теорії науки і творчої діяльності, практичними навичками збору, оброблення та аналізу даних, результатів наукових експериментів, здатного генерувати ідеї, володіти нахилами і здібностями до наукових повідомлень і прогнозів.
Цілі асистентської практики магістрів:
 • формування і розвиток професійних знань у галузі дорадництва, закріплення набутих теоретичних знань із дисциплін магістерської програми;
 • оволодіння необхідними професійними компетенціями за обраним напрямом спеціальної підготовки;
 • збір фактичного матеріалу для якісного підготовлення випускної магістерської роботи.
Основними завданнями асистентської практики є:
 • оволодіння сучасною методологією наукового дослідження;
 • закріплення знань, умінь і навичок, здобутих у процесі вивчення дисциплін за магістерською програмою;
 • оволодіння сучасними методами збирання, аналізу та оброблення наукової інформації;
 • оволодіння вміннями викладати здобуті результати у вигляді звітів, публікацій, доповідей;
 • формування уявлень про сучасні інформаційні технології наукової інформації;
 • формування навичок самоосвіти і самовдосконалення, сприяння активізації науково-дослідної діяльності магістрантів.
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
знати:
 • сутність та особливості методології наукового дослідження;
 • основні принципи роботи з емпіричною базою дослідження;
 • методи наукових досліджень;
 • види інформаційного забезпечення та використанні джерел інформації у науково-дослідній роботі;
 • наукознавчі та методологічні основи наукових досліджень;
 • особливості організації науково-дослідної роботи;
 • вимоги до оформлення результатів науково-дослідної роботи;
 • етичні та правові основи наукової діяльності тощо
уміти:
 • застосовувати понятійний апарат методології наукових досліджень;
 • відбирати та аналізувати необхідну інформацію;
 • формулювати мету, завдання та гіпотезу наукового дослідження;
 • планувати та проводити емпіричні дослідження;
 • порівнювати отримані результати дослідження із теоретичними обґрунтуванням проблеми;
 • формулювати висновки наукового дослідження;
 • оприлюднювати та упроваджувати результати науково-дослідної практики;
 • складати звіти та доповіді тощо.
Робота магістрантів під час асистентської практики організується відповідно до логіки роботи над магістерською дисертацією. Вони працюють з першоджерелами, монографіями, авторефератами і дисертаційними дослідженнями, аналізують результати досліджень, консультуються з науковими керівниками і викладачами кафедри.  
План-конспект лекції
 
План лекції:
9-30 – вітання зі студентами, перевірка присутніх.
9-40 – перевірка готовності групи до заняття.
9-50 – виклад основного матеріалу.
10-30 – обговорення питань.
10-45 – проведення тестових завдань.
11-00 – закінчення пари.
1. Верифікація прогнозів. EX POST як імітація процесу прогнозування
Статистичні прогнози ґрунтуються на гіпотезах про стабільність значень величини, що прогнозується; закону її розподілу; взаємозв'язків з іншими величинами тощо. Основний інструмент прогнозування – екстраполяція.
Суть прогнозної екстраполяції полягає в поширенні закономірностей, зв'язків і відношень, виявлених в t-му періоді, за його межі.
Залежно від гіпотез щодо механізму формування і подальшого розвитку процесу використовуються різні методи прогнозної екстраполяції. Їх можна об'єднати в дві групи:
екстраполяція закономірностей динаміки – тренду і коливань;
екстраполяція причинно-наслідкового механізму формування процесу – факторне прогнозування.
Ці методи різняться не процедурою розрахунків прогнозу, а способом описування об'єкта моделювання. Екстраполяція закономірностей розвитку ґрунтується на вивченні його передісторії, виявленні загальних і усталених тенденцій, траєкторій зміни в часі. Абстрагуючись від причин формування процесу, закономірності його розвитку розглядають як функцію часу. Інформаційною базою прогнозування слугують одномірні динамічні ряди.
Важливим етапом статистичного прогнозування є верифікація прогнозів, тобто оцінювання їх точності та обґрунтованості. Ha етапі верифікації використовують сукупність критеріїв, способів і процедур, які дають можливість оцінити якість прогнозу.
Найбільш поширене ретроспективне оцінювання прогнозу, тобто оцінювання прогнозу для минулого часу (ex-post прогноз). Процедура перевірки така. Динамічний ряд поділяється на дві частини: перша – для t= 1, 2, 3,..., p – називається ретроспекцією (передісторією), друга – для t=p + 1, p + 2, p + 3,..., p + (n -р) – прогнозним періодом.
За даними ретроспекції моделюється закономірність динаміки і на основі моделі розраховується прогноз Yp+v, де v – період упередження. Ретроспекція послідовно змінюється, відповідно змінюється прогнозний період, що унаочнює рис. 2. 10 (для v = 1).
 
Рис. 2. 10 – Схема ретроспективної перевірки точності прогнозу для v
Фото Капча