Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Соціальна нерівність та деференціація доходів в Україні

Предмет: 
Тип роботи: 
Інше
К-сть сторінок: 
32
Мова: 
Українська
Оцінка: 
НАУКОВА РОБОТА
на тему:
«Соціальна нерівність та деференціація доходів в Україні»
 
ЗМІСТ
 
Вступ
1. Соціальна нерівність і деференціація доходів в Україні
2. Сутність, поняття, доходів населення.
3. Нерівність доходів населення. Бідність і проблеми, у її подоланні.
4. Стан розподілу доходів серед населення України та світі
5. Диференціація доходів населення: причини, наслідки та шляхи вирішення проблеми
Висновки
Список використаних джерел
 
ВСТУП
 
Тема цікава тим що вона повязана одна з одною тому що деференціація доходів призводить до соціальної нерівністі в Україні та світі. І сучасним рівнем розвитку ринкової економіки це досить помітно тому головним завданням і метою даної наукової роботи є дослідження соціальної нерівністі та деференціації доходів в Україні.
Економіка досягла такого рівня забезпечення, коли вона безпосередньо орієнтується на людину та її запити, а, по-друге, соціальний компонент починає грати роль провідного фактору економічного розвитку.
Соціальна нерівність. Соціальна політика служить вирішенню соціальних проблем пов'язаних з соціальною нерівністю. Під нерівністю у соціальному плані слід розуміти неоднакові можливості доступу до матеріальних благ, влади і престижу. Через конкретно історичну міру рівності і нерівності у життєвому становищі різних соціальних груп, яка об'єктивно зумовлена рівнем матеріального і духовного розвитку суспільства, виступає категорія справедливості. Звичайно, що справедливість зовсім не співпадає з рівністю.
Деякі автори вважають, що соціальна нерівність завжди мала місце. Другі вирішують це питання протилежним чином, вважаючи, що первісним суспільствам властива нерівність, яка викликана біологічними або фізіологічними факторами і яка не набуває соціального статусу. Немає повної єдності і в розумінні який фактор є вирішальним для існування соціальної нерівності – багатство, влада чи престиж. Це питання є надзвичайно складним, бо всі ці фактори пов'язані між собою – багатство, гроші породжують владу, влада ж приносить багатство. «За умов сучасної економіки, – пише Дж. К. Гелбрейт, – розподіл доходів у кінцевому підсумку визначається розподілом влади. Останнє, у свою чергу, представляє собою і причину, і наслідок системи перерозподілу доходів. Влада дозволяє одержувати доходи: великі доходи дають владу над розподілом грошової винагороди інших людей. «
У ринковій економіці внаслідок впливу певних об'єктивних факторів має місце нерівність у розподілі доходів це призводить до деференціації доходів. Серед економістів нема єдиного підходу до принципів деференціації доходів. Частина їх (переважно марксисти) відстоює рівність у розподілі доходів. Основний аргумент їх полягає в тому, що рівність у розподілі потрібна для максимального задоволення потреб населення. Але внаслідок такого розподілу зменшується зацікавленість до ефективної праці, до збільшення доходів і в багатих, і в бідних. Бо бідні знають, що держава додасть коштів до їхнього бюджету, а багаті вважають, що чим більше матимуть, тим більше в них заберуть і віддадуть бідним.
Прихильники нерівності розподілу доходів вважають, що нерівний розподіл є важливим чинником, який стимулює збільшення обсягу виробництва, а отже й одержання доходу, який може бути розподілений.
У теорії соціальної стратифікації соціальна нерівність трактується як наслідок нерівності позицій (посад, професій), різниця в розмірі матеріальної та моральної винагороди (престиж), влади, освіти між різними стратами та прошарками населення. Як правило, поняття соціальна нерівність тісно пов'язане із поняттям бідність. Бідність визначається як економічний та соціокультурний стан людей, котрі мають мінімальну кількість ліквідних цінностей (ті, що постійно підлягають продажу та обміну) та обмежений доступ до соціальних благ.
1. Соціальна нерівність і диференціація доходів в Україні
Соціальна нерівність – положення в суспільстві, коли окремі соціальні групи мають різний соціальний статус, належать до різних суспільних класів або соціальних кіл. До аспектів соціальної нерівності належить правова нерівність, обмеження свобод, майнова нерівність, нерівність щодо доступу до освіти, медичного обслуговування тощо.
Соціальна нерівність може бути закріплена правовими нормами, що діють у суспільстві, або ж мати в своїй основі традиції. До типів соціальної нерівності належать нерівність за гендерною, расовою, кастовою, віковою ознаками.
Диференціація доходів – різниця в рівні грошових доходів різних класів, верств і груп населення, зумовлена неоднаковим відношенням до засобів виробництва, створеного продукту, економічної та політичної влади тощо. Переважно розподіл доходів характеризується різницею середніх річних доходів 5% та 10% (децильної) груп громадян з найбільш високими та найбільш низькими доходами. Використовується також відношення між умовно максимальним і мінімальним доходами або співвідношення між мінімальним і максимальним рівнями оплати праці.
Згідно з міжнародним правом мінімальний розмір оплати праці, а також пенсії за віком, стипендії, соціальні допомоги та інші компенсаційні виплати мають орієнтуватися на величину прожиткового мінімуму. В Україні ж соціальна нерівність проявляється уже на рівні пенсії та стипендії і зарплати через те що часто мінімальна сума доходу яку отримує людина не дотягує до прожиткового мінімуму який і так несправедливий тому що, заставляє людину виживати а не жити при тих умовах які склались у нашій державі. Також в Україні соціальну нерівність викликає не справедлива оплата праці працівників, інфляція, безробіття тощо.
Прожитковий мінімум – вартісна величина достатнього для забезпечення нормального функціонування організму людини, збереження його здоров’я (набору продуктів харчування), а також мінімального набору непродовольчих товарів та мінімального набору послуг, необхідних для задоволення основних соціальних
Фото Капча