Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Теоретико-методологічні основи формування педагогічного такту майбутнього вчителя початкової школи

Предмет: 
Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
10
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Анотація. В статті подано аналіз теоретико-методологічних основ формування педагогічного такту вчителя початкових класів.
Ключові слова: такт, педагогічний такт, вчитель початкових класів.
Аннотация. В статье подан анализ теоретико-методологических основ формирования педагогического такта учителя начальной школы.
Ключевые слова: такт, педагогический такт, учитель начальных классов. 
Summary. In this article we try to analise theoretical, metodological aspects of the pedagogical tact forming of the primary-school's teacher.
Key words: a tact, the pedagogical tact, a primary-school teacher.
 
Постановка проблеми. У педагогічній науці кінця XX - початку XXI століття педагогічному такту як соціально-педагогічній цінності і як цінності-засобу, що дозволяє пошук шляхів реалізації мети педагогічної діяльності, не приділялося достатньої уваги. 
Удосконалення педагогічного процесу, підвищення рівня професійної культури вчителів, сучасні тенденції освіти вимагають наукового осмислення та критичного використання досвіду розвитку теорії педагогічного такту, накопиченого у другій половині XIX - початку XX століття.
Окремі питання проблеми формування педагогічного такту освітлювалися у публікаціях Г. Волкова, В. Краковського, А. Мудрика, І. Підласого, З. Равкіна, В. Сластьоніна, В. Шаповалова, Л. Шевченко, Е. Шиянова,  Н. Щуркової.
Проведений нами аналіз публікацій, дисертаційних досліджень дозволяє стверджувати, що до теперішнього часу немає завершених робіт, в яких аналізуються, узагальнюються питання теорії та практики формування педагогічного такту.
Теоретичні засади педагогічного такту знайшли своє відображення у працях  К. Ушинського, П. Каптерєва, А. Макаренка, В. Сухомлинського, І. Синиці, Ш.  Амонашвілі та інших. 
Перше наукове дослідження щодо формування педагогічного такту було проведене К. Ушинським. Він намагався розкрити психологічну природу педагогічного такту. Формування педагогічного такту, на його думку, пов’язане з набуттям таких педагогічних вмінь і навичок як спостережливість, самоконтроль, самоаналіз, самоспостережливість.
К. Ушинский стверджував, що існує залежність між сформованістю педагогічного такту та індивідуальними особливостями особистості вчителя, його глибокими знаннями з психології.
А. Макаренко виокремив такий суттєвий принцип такту як щирість ставлення вчителя до учнів і колективу, сформулировал правило: "як можна більше вимогливості до людини, але разом з тим і як можна більше поваги до неї" [3].   
С. Елканов вважає, що педагогічний такт  пов’язаний з фізіологічним, психологічним, діяльнісним і соціальним у підструктурі особистості. Зміст біологічно обумовленої підструктури задано генетично, на думку С. Елканова, нервова система обумовлює різну основу для здібностей. У підструктурі особливостей психічних процесів важливих для педагогічного такту є такі показники пізнавальних, емоційних, вольових якостей як спостережливість, кмітливість, уява, моральність, терпіння, витримка та інші. Підструктура досвіду включає знання й уміння, педагогічну культуру, манери та стиль поведінки. Направленість особистості обумовлена соціальними установками, морально-естетичними поглядами та переконаннями, якими керується вчитель, тактовно здійснюючи вплив на учнів.  [2].
У сучасній психолого-педагогічній науці багато робіт присвячено питанням педагогічної етики, змістової та функціональної сутності педагогічного такту.
Сутність принципів педагогічної моралі розглядається у роботах Б. Бушелева, М. Кир’язева, О. Морозова, Т. Міронова, Л. Неділі, В. Писаренко, І. Фролова, В. Чернокозова.
Відомо, що моральна свідомість учителя, його професійна діяльність і моральні відносини розвиваються та регулюються принципами загальнолюдської моралі. Але виокремлюють специфічні, притаманні педагогічній моралі принципи: професійна самовідданість, професійна педагогічна солідарність, гуманізм педагогічної праці, педагогічний оптимізм тощо.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Розглянемо принципи, на яких ґрунтуються специфічні вимоги до педагогічного такту.
Професійна самовідданість проявляється у душевній щирості, співчутті та турботі. Із принципу професійної педагогічної солідарності логічно витікають специфічні норми, які регулюють моральні відносини у педагогічному колективі. 
Основні з цих норм сформульовані В.Чернокозовою, І. Чернокозовим [7] та В.И. Писаренко, И.Я. Писаренко [5]. До них належать: необхідність співвідносити свою педагогічну діяльність з діяльністю всього колективу на основі спільності цілей і задач; уважно дослухатися до думок колективу, враховуючи зауваження колег; ділитися досвідом роботи з колегами.
Принцип гуманізму найбільш специфічно виражається у педагогічній діяльності. В його основі лежить визнання та повага прав, свобод, гідності людини. Норми принципу гуманізму зобов’язують вчителя любити дітей, поважати їх гідність, бути терплячими, милосердними.
Педагогічний оптимізм є одним зі специфічних принципів педагогічної моралі, що тісно пов’язаний з педагогічним гуманізмом. Цей принцип регулює ставлення вчителя до учнів, до своєї праці та до себе. Педагогічний оптимізм обумовлений особливостями учительської праці, націленої на позитивне майбутнє [5]. 
Педагогічній культурі присвячені роботи наступних науковців: Л. Альошиної, Є. Бондаревської, В.Буряка, А. Бурханової, І. Водейко, А. Вознесенської, І. Герасимова, Ф. Гоноболіна, В. Гриньова, Н. Дементьєвої, Л. Доблаєва, І .Клебанова, О. Майкиної, А. Плаксиної. 
Про професіоналізм особистості викладача у контексті педагогічної культури, педагогічного такту  пише Н. Кузьміна, Н.Панкратова, І. Риданова.
У зв’язку з цим, метою даної статті є аналіз теоретико-методологічних основ формування педагогічного такту у майбутніх вчителів початкової школи.
Виклад основного матеріалу. Аналіз наукової літератури свідчить, що найбільш досліджуваними напрямками, пов’язаними з проблемами педагогічного такту є: етичні знання й уміння, педагогічний такт і педагогічна культура, стиль поведінки педагога, оскільки педагогічний такт розглядається як важлива моральна якість, як вищий прояв педагогічної культури. 
Визначення та характеристики педагогічного такту, які існують у науковій літературі, не завжди відрізняються повнотою розкриття цього поняття. Так, існує тенденція до звуження поняття про педагогічний такт, ототожнення його з ввічливістю чи педагогічною технікою у спілкуванні. Дійсно,
Фото Капча