Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Адаптивність сортів озимої пшениці й еколого-біологічні основи регуляції їхньої продуктивності в південному Степу України

Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
59
Мова: 
Українська
Оцінка: 

умов вирощування;

- обґрунтуванні сутності і генетичній природі формування продукційного потенціалу на основі морфофізіологічного аналізу, визначенні впливу азотфіксаторів на потенційну продуктивність напівкарликових і середньорослих сортів;
- визначенні впливу загальноприйнятих агротехнічних заходів та елементів біологічної технології на формування продуктивності озимої пшениці залежно від агрометеорологічних і біологічних факторів, включаючи динаміку водного та мікробіологічного режимів ґрунту і фітосанітарного стану посівів;
- виявленні нових аспектів формування урожайності та якості зерна різних сортів пшениці при застосуванні штамів і препаратів азотфіксуючих і фосфатмобілізуючих бактерій та біологічних препаратів для захисту рослин від хвороб у порівнянні з дією їх хімічних аналогів як за роздільного, так і за комплексного застосування, на основі чого встановлено ряд нових, теоретичних і практичних положень і обґрунтовано доцільність переходу до технології вирощування озимої пшениці з елементами біологізації (далі – біологічна технологія) з урахуванням сортових особливостей.
Практичне значення одержаних результатів. Виробництву запропоновано нову ресурсозберігаючу, біологічну технологію та окремі агротехнічні заходи вирощування озимої пшениці з урахуванням біологічних особливостей різних типів сортів озимої пшениці в умовах південного Степу України.
Результати вивчення біологічних особливостей різних сортів озимої пшениці доцільно використовувати в селекційному процесі.
Основні результати досліджень використані для розробки: науково обґрунтованої системи землеробства в Одеській області (1985, 1988), агрономічного зошита по інтенсивної технології вирощування зернових і зернобобових культур в Одеській області (1985), зональних рекомендацій щодо технології вирощування озимої пшениці, догляду за посівами і збирання урожаю пшениці (Дніпропетровськ, 1985, 1986, 1987, 1988, Одеса, 1989, 1993, 1994, 2000), технології вирощування твердої озимої пшениці в Одеській області (1992), методичних рекомендацій щодо особливостей ведення землеробства в посушливих умовах (Київ, 1993), та використання асоціативних азотфіксуючих бактерій при вирощувані озимої пшениці (Одеса, 1992), а також рекомендацій для ефективного застосування біопрепаратів азотфіксуючих і фосфатмобілізуючих бактерій у сучасному ресурсозберігаючому землеробстві (Київ, 1997), технології вирощування озимої пшениці з елементами біологізації в степовій зоні України (Одеса, 1997, 2000, 2002). Результати досліджень включені в програму “Зерно Одещини 2003-2004 рр. ” і були використані в господарствах південного Степу України у 2001-2002 рр. при вирощуванні озимої пшениці на площі понад 100 тис. га.
Особистий внесок здобувача. Дослідження у дисертаційній роботі виконані особисто автором у польових і лабораторних дослідах. Вони проведені на Одеській державній сільськогосподарській дослідній станції та в інженерно-технологічному інституті “Біотехніка” УААН протягом 1981-2001 рр. Автору належить понад 70% матеріалів, включаючи визначення проблеми і напряму досліджень, розробку програми та методики проведення польових і лабораторних дослідів, їх виконання, аналіз експериментальних даних, основні наукові положення і висновки, рекомендації виробництву.
У виконанні експериментальних робіт також брали участь науковці Одеської державної сільськогосподарської дослідної станції В. Г. Бурячковський, В. М. Пилипенко, аспірант Ю. І. Старчевський, лаборанти, котрі є співавторами опублікованих робіт і яким автор висловлює глибоку подяку.
Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації доповідались на Всесоюзній нараді “Актуальні проблеми підвищення ефективності використання зрошуваних земель” (Москва, 1986), Всеукраїнській науково-виробничій нараді «Науково обґрунтована система добрив у польових сівозмінах» (Одеса, 1992), Міжнародній конференції «Україна у світових, продовольчих і кормових ресурсах і економічних відносинах» (Вінниця, 1995), Міжнародній науковій конференції, присвяченій 100-річчю від часу заснування Одеської державної сільськогосподарської дослідної станції (Одеса, 1996), Міжнародній науковій конференції “Використання можливостей біологічної азотфіксації в сучасному ресурсозберігаючому землеробстві” (Ялта, 1997), Міжнародній науково-практичній конференції “Нетрадиційне рослинництво, екологія і здоров'я” (Алушта, 1998), Міжнародному симпозіумі (Одеса, 1999), науково-виробничій конференції «Оптимізація структури агроландшафтів і раціональне використання ґрунтових ресурсів” (Київ, 2000), Міжнародній науково-практичній конференції “Захист рослин на межі ХХІ століття” (Мінськ, 2001), Міжнародних симпозіумах (Мінськ, 2002; Тернопіль, 2002, Одеса, 2002).
Публікації. За результатами досліджень опубліковано 75 наукових праць, у тому числі в наукових журналах та збірниках – 41, доповідях і тезах наукових конференцій – 14, рекомендаціях і брошурах – 20.
Обсяг і структура роботи. Дисертаційна робота викладена у 2-х книгах. Загальний обсяг першої книги становить 449 сторінок машинописного тексту. Вона містить 9 розділів, висновки і пропозиції виробництву, 99 таблиць і включає 35 рисунків. Список використаної літератури включає 530 найменувань, з них 71 – зарубіжних авторів. Загальний обсяг другої книги становить 299 сторінок, на яких розміщено 335 додатків.
 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ
 
Сучасний стан і перспективи виробництва зерна на півдні степової зони України.
У розділі наведені результати ретроспективного аналізу культури озимої пшениці в зоні південного Степу України. Висвітлені основні фактори, що визначають сучасний рівень виробництва зерна цієї культури і перспективи його збільшення. Показано роль сорту в підвищенні продуктивності і стійкості озимої пшениці до несприятливих факторів зовнішнього середовища. Наведено відомості про наслідки інтенсифікації технологій для екології, показано альтернативні напрями їх подолання, на основі чого визначено ціль, мету і завдання досліджень.
Грунтово-кліматична характеристика південного Степу України, умови і методика проведення досліджень
Ґрунтовий покрив південного Степу України представлений чорноземами південними різної модифікації, темно-каштановими і каштановими ґрунтами в комплексі із солонцюватими ґрунтами та солонцями. Землекористування Одеської державної сільськогосподарської дослідної станції розташоване в зоні чорноземів південних, важкосуглинкових. В орному шарі вміст гумусу становить – 2, 8-3, 2%, легкогідролізуючого азоту – 4, 4-4, 8, рухомого фосфору – 10, 5-12, 3%, обмінного калію – 18, 1-22, 3 мг на 100
Фото Капча