Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Аналіз ринкових можливостей готелю

Тип роботи: 
Дипломна робота
К-сть сторінок: 
102
Мова: 
Українська
Оцінка: 

його можливостей запитам ринку, на основі чого розробляються програми розвитку та його поведінки на ринку, приймаються рішення з вибору цільових ринків. Необхідними складовими такого аналізу мають бути оцінка фінансового стану підприємства, його організаційної структури управління, виробничих потужностей і матеріально-технічної бази, науково-технічного й кадрового потенціалу, товарного асортименту і конкурентоспроможності виробленої продукції, витрат виробництва, системи збуту і просування товару на ринок, існуючих стратегій, інформаційної інфраструктури тощо [40].

На основі аналізу означених факторів і з урахуванням результатів дослідження зовнішнього середовища можна оцінити стан підприємства, тобто відповісти, насамперед, на такі запитання:
 • наскільки ефективна діюча стратегія?
 • які сильні і слабкі сторони фірми, які вона має можливості на ринку і що становить для неї небезпеку?
 • чи конкурентоспроможні ціни й витрати підприємства?
 • наскільки міцний конкурентний стан підприємства загалом?
 • які стратегічні проблеми виникають на підприємстві?
Відповісти на ці запитання можна, використовуючи певні аналітичні інструменти, наприклад:
 • SWOT- аналіз;
 • аналіз витрат;
 • аналіз ланцюжка цінностей;
 • оцінку конкурентної позиції.
SWOT- аналіз – це оцінка внутрішнього середовища підприємства (його сили і слабкості), а також зовнішніх можливостей і загроз.
Сила (Strength) – це те, в чому підприємство досягло успіху, або якась особливість, що надає додаткові можливості для підприємства.
Слабкість (Weakness) – це відсутність чогось важливого для ефективного функціонування підприємства або те, що йому не вдається зробити (порівняно з іншими підприємствами), або щось таке, що ставить підприємство в несприятливі умови [40].
До потенційно сильних сторін підприємства можна зарахувати наявність фінансових ресурсів, необхідних для досягнення поставлених цілей; добру репутацію серед споживачів; добре розроблені функціональні стратегії; низькі витрати; наявність сучасних технологій; налагоджену систему випуску продукції; досконале управління тощо.
До потенційно слабких сторін підприємства належать; відсутність чіткої стратегії; брак навичок і таланту управління у керівництва фірми; відставання у сфері наукових досліджень і дослідно-конструкторських розробок; погано організовану систему збуту; відсутність стійкої репутації серед туристів. Після виявлення сильних і слабких сторін необхідно шукати свої ринкові можливості (Opportunities), які багато в чому визначатимуть її стратегію.
Потенційними зовнішніми можливостями можна вважати, наприклад, здатність підприємства вийти на нові ринки або обслуговувати додаткові групи споживачів, розширити асортимент виробленої продукції, використати винаходи чи технологічні ноу-хау у випуску нової продукції, здійснити вертикальну інтеграцію (вперед або назад), можливість швидкого розвитку окремих напрямків діяльності у зв'язку зі стрімким збільшенням попиту тощо.
Звичайно, у процесі виявлення своїх потенційних можливостей підприємство намагається визначити також зовнішні загрози (Threat), зокрема появу дешевших технологій; впровадження конкурентом нового або вдосконаленого продукту; вихід на ринок нових конкурентів з низькими витратами; несприятливе державне регулювання під час спадів і коливань ділової активності на ринку; несприятливі демографічні зміни; несприятливі зміни курсів іноземних валют; сповільнення темпів зростання ринку та ін.
Аналіз ринкових можливостей підприємства передбачає також використання стратегічного аналізу витрат, який концентрує увагу на порівнянні витрат підприємства та її конкурентів. Таке порівняння потрібно здійснити по всьому ланцюжку витрат – від закупівлі сировини до цін на готову продукцію, з якими підприємство вийде на ринок [40].
Аналізують також витрати у так званому ланцюжку цінностей, який визначає діяльність, функції і процеси з розробки, виробництва, просування, доставки та підтримки продукту або послуги. Аналіз ланцюжка цінностей дає змогу краще зрозуміти структуру витрат підприємства і в подальшому знайти напрямки їх зниження. Конкурентоспроможність підприємства з позиції витрат залежить не тільки від внутрішньофірмових витрат, а й від витрат у ланцюжку цінностей постачальників і дистриб'юторів, які також є об'єктами аналізу.
Необхідний елемент в аналізі стану підприємства – систематична оцінка його конкурентної позиції порівняно з найближчими (основними) конкурентами. Потрібно оцінити:
 • наскільки міцно підприємство утримує свою конкурентну позицію на момент аналізу;
 • перспективи зміцнення чи послаблення конкурентної позиції при збереженні стратегії, що використовується в цей час;
 • яке місце займає підприємство серед основних конкурентів за певними показниками конкурентоспроможності;
 • здатність підприємства захищати свою позицію від несприятливого впливу руйнівних сил галузі, конкурентного тиску, очікуваних кроків конкурентів[2].
Цілісність організації та її відкритість як системи зумовлюють чіткий поділ внутрішньої (мікросередовища) і зовнішнього середовища, залежність організації від зовнішніх факторів, взаємодія мікросередовища і зовнішнього середовища, різну ступінь впливу параметрів мікросередовища і зовнішнього середовища та управління ними.
Оскільки організація створюється людьми, то всі її елементи і зв'язки у тій чи іншій мірі мають змінний характер. До змінних мікросередовища організації відносяться структури (виробництва, управління), цілі та завдання управління, технології, люди. Структури організації визначаються логічним і кількісним співвідношенням елементів системи та рівнів управління. Керованість організації визначається співвідношенням числа керівників і підлеглих, числом людей, які підкоряються одному керівнику, а також взаємовідношенням часу прийняття рішень з часом переходу об'єктів управління в різні стани, в тому числі і прогнозовані.
Керованість крім зазначених умов, залежить і від технології, яка є будь-яким засобом (регламент, алгоритм, механізм), за допомогою якого входять у виробництво або орган управління елементи перетворюються в вихід. Цілі, ставлячись до змінних факторів мікросередовища, характеризують конкретні кінцеві стану організації. Доведення до виконавців цілей, засобів їх досягнення і причин, що ускладнюють досягнення, являє собою важливий засіб координації робіт та елементів організації. Це теж елемент управлінського принципу підвищення інформованості працівників і притягнення їх до управління [1]
 
Таблиця 1. 1
Характеристика основних факторів, що формують зовнішнє
Фото Капча