Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Антропологічні основи християнського проповідування

Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
29
Мова: 
Українська
Оцінка: 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ФІЛОСОФІЇ ІМЕНІ Г. С. СКОВОРОДИ
 
ЖАЛОВАГА АНАТОЛІЙ СТЕПАНОВИЧ
 
На правах рукопису
УДК 13: 151
 
АНТРОПОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ХРИСТИЯНСЬКОГО ПРОПОВІДУВАННЯ
 
Cпеціальність 09. 00. 11 – релігієзнавство
 
Автореферат дисертації
на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук
 
Київ – 2002
 
Дисертацією є рукопис
Робота виконана у Відділенні релігієзнавства Інституту філософії імені Г. С. Сковороди НАН України.
Науковий керівник Богачевська Ірина Вікторівна, кандидат філософських наук, старший науковий співробітник відділу філософії релігії Відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Г. С. Сковороди НАН України.
Офіційні опоненти: Закович Микола Михайлович, доктор філософських наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, професор кафедри культурології Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова; Новиченко Микола Романович, кандидат філософських наук, перший заступник голови Державного комітету України у справах релігії.
Провідна установа: Львівський Національний університет імені Івана Франка, кафедра теорії та історії культури філософського факультету.
Захист відбудеться “ 02 ” липня 2002 року о 14 годині на засіданні спеціалізованої Вченої ради Д 26. 161. 03 в Інституті філософії імені Г. С. Сковороди НАН України (01001, Київ, вул. Трьохсвятительська, 4).
Автореферат розісланий “31” травня 2002 року.
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
 
Актуальність теми дослідження. В основі християнського світогляду лежить вчення про людину – антропологічна доктрина, зміни в якій відображають соціально-культурні трансформації епохи. Одним із найбільш значимих інструментів формування конфесіональної самосвідомості є християнське проповідування. Це обумовлює потребу вивчення антропологічних основ проповідництва для аналізу процесів формування християнського світогляду, оскільки проповідь у сучасному християнстві є для християн усіх конфесій головним засобом формування й змін християнського уявлення про людину у свідомості віруючих.
Проповідь – найбільш динамічна частина церковного ритуалу. Саме в ній відображаються модерністські ідеї, що торкаються як “вертикального”, так і “горизонтального” богослов'я, християнських догматів і соціально-політичних, морально-етичних поглядів сучасного християнина. Оскільки проповідь об'єктивно виражає найбільш істотні процеси, які відбуваються в релігійно-церковному комплексі християнства, то її вивчення є необхідною складовою філософсько-релігієзнавчого дослідження християнських конфесій в сучасній Україні.
В складну для християнства сучасну епоху зміст проповіді стає більш богословсько насиченим, максимально наближається до офіційної церковної доктрини. Проповідь не тільки знайомить християнина з основними істинами віровчення, але прагне передати нюанси соціального вчення, які відрізняють соціальні доктрини різних християнських конфесій. На відміну від суто богословських праць, проповідь є одним із масових і “споживаних продуктів культури” (Ле Гофф), гнучко пристосовується до рівня слухачів, тому аналіз антропологічних основ конфесійного проповідництва ми вважаємо необхідною складовою сучасних досліджень світоглядних трансформацій, які відбуваються в сучасному християнстві. Оскільки завданням проповідника є дати як теоретичне, так і практичне знання того, яким чином істини віровчення повинні бути реалізовані у житті кожного віруючого, то актуальним постає аналіз саме тих моральних і соціальних ідеалів, втілення яких проповідник пропонує своїй пастві як нормативну програму, тому що така програма відображує сучасний конфесійний антропологічний ідеал.
Дослідження сучасної християнської проповіді дозволяє з’ясувати прийоми і методи “прикладної християнської антропології”, “практичного богослов'я”. Аналіз змін тематики і форм конфесіонального проповідування дозволяє фіксувати зміни у системі ціннісних уявлень християнства як складову складного процесу трансформації менталітету сучасної людини в цілому, що додає темі дослідження філософсько-антропологічну актуальність.
Проповідь виконує функцію сполучної ланки між двома рівнями релігійної свідомості – буденним і теоретичним (богословським), є найефективнішим засобом впливу на великі маси віруючих, одним із найавторитетніших джерел релігійної інформації. Тому актуальним є дослідження змісту християнського проповідництва, яке постає одним із основних каналів релігійної комунікації.
Розквіт християнського проповідування, який ми спостерігаємо в сучасній Україні, потребує незаангажованого релігієзнавчого осмислення, що дасть можливість розкрити основні тенденції зміни образу людини в сучасній християнській антропології як наслідок трансформацій конфесійного богослов'я на початку нового тисячоліття.
Актуальності запропонованій темі додає ще і те, що дослідження проблем християнського проповідництва за останні 15 років у вітчизняному релігієзнавстві не проводилися, новації у проповідницькій діяльності християнських церков в Україні не були об'єктом філософсько-релігієзнавчого аналізу. Порівняльний аналіз антропологічних основ християнської проповіді як засобу формування світогляду віруючих основних християнських конфесій України не проводився, хоча у вітчизняному релігієзнавстві склалися всі підстави для такого дослідження.
Ці фактори, так само як і багаторічний досвід автора як педагога, який працює із християнською молоддю, з одного боку, і як віруючої людини, яка віддала проповідницькій діяльності більше 20 років, з іншого боку, обумовили актуальність теми дослідження у вітчизняній релігієзнавчій науці й особисту зацікавленість автора у розгляді даної теми.
Зв'язок дослідження з науковими програмами. Дисертаційне дослідження проводилося у системі досліджень Відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Г. С. Сковороди НАН України згідно з плановими темами “Релігія в умовах модерну і постмодерну (християнський аспект) ” (0101U002660) і “Тенденції розвитку релігії і релігійності в українському суспільстві” (0101U002661).
Мета і завдання дослідження: Метою дослідження є виявлення антропологічних основ сучасного проповідування основних християнських конфесій, представлених в Україні – православ’я, католицизму та протестантизму.
Ціль дисертації конкретизується у часткових дослідницьких задачах, постановка і вирішення яких обумовлені станом і рівнем розробленості даної проблеми
Фото Капча