Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Центральний банк і грошово-кредитна політика

Тип роботи: 
Навчальний посібник
К-сть сторінок: 
129
Мова: 
Українська
Оцінка: 

ЦЕНТРАЛЬНИЙ БАНК І ГРОШОВО-КРЕДИТНА ПОЛІТИКА

 
Навчально-методичний посібник
для самостійного вивчення студентами дисципліни за кредитно-модульною системою організації навчального процесу
за напрямом підготовки «Фінанси і кредит» за програмою професійного спрямування
«Банківська справа»
 
 
ЗМІСТ
Вступ
НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ «ЦЕНТРАЛЬНИЙ БАНК І ГРОШОВО-КРЕДИТНА ПОЛІТИКА»
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ЦЕНТРАЛЬНИЙ БАНК І ГРОШОВО-КРЕДИТНА ПОЛІТИКА»
ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК
КОНТРОЛЬНІ МОДУЛЬНІ РОБОТИ
ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЇХ ВИКОНАННЯ
КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА
ПОРЯДОК І КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ
СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
 
ВСТУП
 
Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни «Центральний банк і грошово-кредитна політика» за кредитно-модульною системою організації навчального процесу для студентів за напрямом підготовки «Фінанси і кредит» за програмою професійного спрямування підготовлений відповідно до навчальної та робочих програм із дисципліни «Центральний банк і грошово-кредитна політика».
Метою даного посібника є сприяння формуванню теоретичних і практичних знань у галузі монетарної політики та функціонування центрального банку, необхідних для підготовки кваліфікованих фахівців.
Завдання вивчення дисципліни «Центральний банк і грошово-кредитна політика» – це вивчення змісту, завдань, функцій та основних напрямів діяльності центрального банку, його операцій та інструментів грошово-кредитної політики, за допомогою яких банк регулює пропозицію (масу) і ціну грошей.
Предмет навчальної дисципліни – діяльність центрального банку в галузі регулювання грошового обігу в країні.
Вивчення дисципліни «Центральний банк і грошово-кредитна політика» ґрунтується на базових знаннях, якими оволоділи студенти з політекономії, макроекономіки, економічного аналізу, статистики, страхування, національної економіки, грошей і кредиту та інших.
Після вивчення дисципліни студент повинен знати:
- економічну суть механізму функціонування центрального банку, його походження, місце і роль в банківській і кредитній системі держави; правовий статус і економічні основи діяльності центрального банку, принципи, методи і форми організації його відносин з різними ланками кредитної системи та органами державної влади; порядок і джерела формування статутного капіталу, доходів, фондів і резервів центрального банку; операції центрального банку; теоретичні основи грошово-кредитної політики; напрями, інструменти і форми здійснення грошово-кредитної політики; суть і методи регулювання діяльності комерційних банків з боку центрального банку, основні аспекти нагляду за проблемними банками і заходи впливу на них; економічні основи проведення валютної політики, валютного регулювання і контролю;
- вміти оцінювати діяльність центрального банку за різними напрямами; забезпечувати раціональне використання факторів впливу центрального банку на діяльність комерційних банків; здійснювати фінансові розрахунки; давати оцінку ефективності діяльності банківської системи в цілому і окремих комерційних банків з огляду на виконання вимог з додержання економічних нормативів, визначених центральним банком; вишукувати резерви підвищення ефективності грошово-кредитної політики держави, її впливу на стан грошового ринку, зміцнення сталості і забезпечення стабільності національної грошової одиниці.
Дисципліна «Центральний банк і грошово-кредитна політика» в освітньо-професійній програмі підготовки фахівців є однією з прикладних дисциплін, таких як «Банківські операції», «Аналіз банківської діяльності», «Банківський нагляд», «Платіжні системи» та інші.
У процесі вивчення дисципліни «Центральний банк і грошово-кредитна політика» повинні бути використані закони України, постанови Верховної Ради України, Укази Президента і постанови Кабінету Міністрів України, постанови Правління Національного банку України, що стосуються питань грошово-кредитного регулювання та управління грошово-кредитними відносинами на макрорівні, а також навчальна та наукова література, періодичні видання.
Тематичний план дисципліни поділено на 2 змістові модулі, що дасть змогу студентам вивчати дисципліну в логічній послідовності та систематично перевіряти отримані знання.
Вивчення курсу здійснюється з акцентом на індивідуалізацію навчання та підсилення ролі самостійної роботи. Це знайшло відображення у структурі кожної теми.
Структура даного посібника сприятиме майбутнім фахівцям у галузі банківської справи у засвоєнні теоретичного матеріалу з питань функціонування як центрального банку, так і національного банку України, формування монетарної політики.
НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ
Модуль 1. Теоретична основа функціонування центрального банку
Тема 1. Статус та основні напрями діяльності центральних банків
Виникнення та розвиток центральних банків. Чинники, що зумовили появу емісійних банків. Причини і шляхи створення центральних банків. Організаційно-правові основи центральних банків провідних країн світу.
Статус та основи організації центральних банків. Статус центрального банку. Незалежність центрального банку від уряду, значення та форми реалізації. Особливості організації центральних банків США, Німеччини, Великобританії, Японії.
Функції центрального банку. Основні та додаткові функції центрального банку.
Операції центральних банків. Особливості та зміст операцій центрального банку. Пасиви й активи банку. Відображення операцій у балансі центрального банку.
Перспективи розвитку центральних банків. Поява міждержавних центральних банків. Європейська система центральних банків, основи її організації та діяльності.
Тема 2. Національний банк України
Становлення центрального банку в Україні та його статус. Основні етапи становлення Національного банку України. Статус і принципи діяльності НБУ. Правове забезпечення становлення та розвитку НБУ.
Функції та операції НБУ.
Структура та керівні органи НБУ. Моделі організаційної побудови центральних банків. Організаційна структура НБУ. Керівні органи НБУ. Рада НБУ. Правлінні НБУ. Голова НБУ. Основні завдання та права територіальних управлінь НБУ.
Фінансове забезпечення діяльності НБУ. Майно НБУ. Статутний та резервний капітал, фонди загального призначення. Доходи і витрати НБУ. Особливий статус оподаткування.
Фото Капча