Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 portalstudcon@gmail.com

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Cтан та перспективи співпраці України з міжнародними оранізаціями

Тип роботи: 
Дипломна робота
К-сть сторінок: 
93
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Cтан та перспективи співпраці України з міжнародними оранізаціями
 
 ЗМІСТ
 
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ АНАЛІЗУ ДІЯЛЬНОСТІ МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В ГЛОБАЛЬНІЙ СВІТОВІЙ СИСТЕМІ 
1.1. Сутність та функції міжнародних організацій в глобальній світовій системі 
1.2. Причини та передумови виникнення міжнародних організацій 
1.3. Глобальна структура управління міжнародних організацій 
РОЗДІЛ 2. МЕХАНІЗМ ФУНКЦІОНУВАННЯ МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В ГЛОБАЛЬНІЙ СВІТОВІЙ СИСТЕМІ 
2.1. Класифікація та економічна характеристика провідних міжнародних організацій та їх значення в процесі міжнародної глобалізації 
2.2. Аналіз рівню втручання міжнародних організацій в вирішення глобальних проблем сучасності 
2.3. Тенденції розвитку міжнародних організацій в умовах зростання значення зовнішніх факторів 
РОЗДІЛ 3. СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ СПІВПРАЦІ УКРАЇНИ З МІЖНАРОДНИМИ ОРАНІЗАЦІЯМИ 
3.1. Членство України з міжнародними організаціями 
3.2. Перспективи та наслідки вступу України до міжнародних організацій 
ВИСНОВКИ 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 
 
ВСТУП
 
В сучасних умовах економіка кожної окремої країни потрапляє в залежність від економіки інших країн. Це виявляється в різнобічності зв'язків, що складаються між країнами. Зараз окрема держава практично не може існувати відособлено від інших країн, не вступаючи з ними у певні економічні взаємозв'язки.
Економічні стосунки між країнами вже не обмежуються зовнішньою торгівлею, товарообміном. Вони включають рух капіталу між країнами, міграцію робочої сили, науково-технічний обмін.
Величезну актуальність сьогодні набула проблема інтеграції України в світову економіку. На думку багатьох фахівців, Україна має низку специфічних рис і переваг, що дозволяють з успіхом інтегруватися у світове господарство. До них відносяться: величезні сировинні багатства; кваліфікована і порівняно дешева робоча сила; великі масштаби накопичених основних фондів; потужний науково-технічний потенціал.
Однак процес інтеграції України у світове господарство стримують стратегічна слабкість української економіки. До даних слабостей відносять такі аспекти, як відсутність повноцінної системи фінансової, організаційної, інформаційної підтримки експортерів; нераціональна структура експорту та імпорту; зношеність та моральне старіння основних фондів; нестабільність в економіці і політиці.
На сучасному етапі економічного розвитку України важливе значення мають міжнародні торговельні відносини, які регламентуються міжнародними правилами, закріпленими в багатосторонніх міждержавних угодах і конвенціях. Найбільший комплекс таких угод складає правову основу Світової організації торгівлі (СОТ).
Тому питання діяльності України в рамках СОТ набуває в останні роки особливої актуальності.
Об'єктом дослідження виступають міжнародні організації, які функціонують в міжнародних економічних умовах, предметом дослідження є міжнародні економічні відносини в умовах постійно зростаючої глобалізації. Інтерес до даної теми пов'язаний із збільшеним впливом економічних організацій на світову економіку і зокрема на Україну.
Метою дослідження є визначення ролі міжнародних організацій у досягненні цілей та забезпеченні інтересів України, висвітлення можливих моделей підтримання відносин з міжнародними організаціями.
Відповідно до поставленої мети, формуються наступні завдання:
‒ознайомитися з поняттям міжнародних економічних організацій в системі міжнародних економічних відносин;
‒визначити суть і основні цілі міжнародних економічних організацій і прослідити порядок їх освіти;
‒дати класифікацію міжнародних економічних організацій;
‒оцінити діяльність міжнародних організацій в процесі світової глобалізації;
‒визначити взаємини України з основними міжнародними організаціями;
‒відокремити основні позитивні та негативні аспекти функціонування України з міжнародними організаціями;
‒визначити основні тенденції розвитку взаємовідносин України з міжнародними організаціями
В даній роботі були використані наступні методи наукового пізнання:
‒збір інформації для подальшого аналізу;
‒опис певних явищ;
‒метод індукції та дедукції;
‒зрівняльний метод;
‒метод аналогій;
‒системний підхід;
‒загальний та статистичний аналіз.
В силу специфіки питання, яке досліджується, багато робіт зарубіжних авторів присвячені висвітленню ролі міжнародних організацій. Тут слід виділити ґрунтовні дослідження таких авторів, як Ф. Вішер, В. Аспатурян, А. Фердросс, Р. Хіггінс, також роботи Г. Кельзена, В. Грехема, Ф. Джесепа, В. Гоулда, Г. Шермерса, Н. Блоккера, Я. Клаберса, М. Кремони, К. Хільгрубера,
Серед українських авторів, які працювали в еміграції цю ж проблему досліджували В. Голуб, Т. Кіс, К. Савчук. Такі вчені, як В. Буткевич, В. Денисов, А. Дмитрієв, В. Василенко, В. Забігайло, О. Висоцький, І. Лукашук, С. Войтович, В. Хонін, В. Муравйов, О. Задорожній, О. Копиленко, М. Гнатовський, працювали та продовжують працювати в Україні і присвячують свої роботи розробці питань теорії та висвітленню окремих питань відносин України з різними міжнародними організаціями.
Теоретичною та інформаційною базою роботи послужили праці зарубіжних і вітчизняних вчених з проблем міжнародної економіки та міжнародного права, в тому числі з питань участі України в системі міжнародних економічних організацій, матеріали періодичної преси, наукові доповіді та матеріали науково-практичних конференцій, дані Держкомстату України, міжнародні нормативні акти, законодавчі та нормативні акти України і інші джерела.
У першому розділі даній роботі показано основні передумови виникнення міжнародних організацій, роль та значення міжнародних організацій в світовій економіці. В другому розділі освітлена класифікація міжнародних організацій, їх роль у вирішенні глобальних проблем сучасності. У третьому розділі йдеться річ про відносини Украйни з міжнародними організаціями, також показано основні позитивні та негативні моменти взаємної діяльності.
 
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ АНАЛІЗУ ДІЯЛЬНОСТІ МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В ГЛОБАЛЬНІЙ СВІТОВІЙ СИСТЕМІ
 
1.1. Сутність та функції міжнародних організацій в глобальній світовій системі
В
Фото Капча