Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Дія норм податкового права в часі, просторі та за колом осіб (за законодавством України)

Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
29
Мова: 
Українська
Оцінка: 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
 
Гаврилюк Руслана Олександрівна
 
УДК 347. 73
 
Дія норм податкового права в часі, просторі та за колом осіб (за законодавством України)
 
Спеціальність 12. 00. 07. – теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право
 
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук
 
Київ – 2002
 
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі конституційного, адміністративного і фінансового права Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник: доктор юридичних наук, професор Пацурківський Петро Станіславович – зав. кафедрою конституційного, адміністративного і фінансового права
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.
Офіційні опоненти: доктор юридичних наук, професор Кучерявенко Микола Петрович завідувач кафедри фінансового права Національної юридичної академії імені Ярослава Мудрого (м. Харків); кандидат юридичних наук, доцент Нечай Анна Анатоліївна - зав. лабораторією Інституту правових проблем (м. Київ).
Провідна установа – Інститут держави і права імені В. М. Корецького НАН України.
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
 
Актуальність теми дисертаційного дослідження. Податок – атрибут держави, один з проявів її сутності. По податках з великою мірою точності можна судити про державу, як і про державу можна скласти уявлення з одних лише податків. Залишаючись за своєю економічною та юридичною природою незмінними з часу виникнення, а саме – це є легітимний перерозподіл у відповідних історичних формах (натуральних, грошових чи змішаних) частки приватної власності у користь держави та органів місцевого самоврядування для задоволення ними публічних інтересів – податки у кожну історичну епоху відрізняються за способами їх встановлення, зміни та відміни, територіальними аспектами дії податково-правових норм, колом осіб, на які вони поширюються. Повернення України на рубежі 80-х-90-х років ХХ століття на шлях утвердження соціально орієнтованої ринкової економіки, докорінні зміни внаслідок цього у відносинах власності, формування якісно нової держави, громадянського суспільства з його новими публічними інтересами зробили непридатною радянську систему формування централізованих фондів публічних коштів. Об’єктивно стало необхідним створення адекватної вимогам нового часу системи оподаткування, аналогічних механізмів дії норм податкового права в часі, просторі та за колом осіб, розробка теорії цих питань.
В актуальності обраної теми кандидатської дисертації переконує і ступінь наукової розробки проблеми дослідження. Ю. А. Ровінським були досліджені ряд загальних та специфічних рис фінансово-правових норм, специфіка їх посуб’єктної дії в умовах панування державних фінансів. До спеціального вивчення безпосередньо податково-правових норм у цих умовах звертався у своїх дисертації та монографії С. Д. Ципкін. Вивченням правового становища платника податків займались у радянський період В. С. Запольський, Д. А. Бекерська, Г. Л. Мар’яхін, А. Х. Хезретов, Н. І. Хімічева. Проте проблема дії норм податкового права в часі, просторі та за колом осіб жодного разу не ставала предметом спеціального дослідження. Така постановка питання не вписувалась у пануючі теоретичні та політичні уявлення, переконання і традиції.
В умовах переходу до ринкової економіки з проблем загальної теорії фінансового права було опубліковано ряд робіт та захищено докторську дисертацію П. С. Пацурківським. Він збагатив фінансово-правову науку узагальненнями, оцінками та висновками щодо юридичної природи, видів, закономірностей та особливостей фінансово-правових норм, способів надання їм чинності, механізмів просторової та посуб’єктної дії, зробленими з новітніх методологічних позицій на основі аналізу вітчизняного досвіду, а також вивчення європейської практики податково-правових реформ останньої чверті ХХ століття.
Нові перспективні методологічні підходи до цієї проблеми започатковано М. П. Кучерявенком. Ним зроблені узагальнення, оцінки та висновки, які можна розглядати в якості критеріїв та орієнтирів усім наступним дослідникам цього питання. Вони знайшли свій подальший розвиток у роботах Д. А. Бекерської, О. В. Щербанюк, у матеріалах науково-практичної конференції “Податкова політика в Україні та її нормативно-правове забезпечення”, що відбулась 1-2 грудня 2000 р. в м. Ірпінь, у ряді навчально-методичних видань. Різні аспекти проблеми посуб’єктної дії норм податкового права в новітніх умовах досліджувались у кандидатських дисертаціях В. В. Безуг-лої, Т. А. Латковської, Н. В. Воротіної, В. М. Чебан, В. І. Полюховича, О. В. Бакун, Н. Л. Губерської, М. М. Весельського, Т. Є. Кушнарьової, В. М. Вишновецького, І. Є. Криницького, О. Г. Свєчнікової, Г. В. Бех, М. О. Перепелиці та ін. Їх розробки послужили водночас науково-теоретичною основою даного дисертаційного дослідження.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Обраний нами напрямок наукового дослідження належить до пріоритетних в галузі фінансового права. Проблема вдосконалення податкових правовідносин входить до планових тем Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України, була визначена серед основних напрямів досліджень юридичної науки, затверджених загальними зборами Академії правових наук України на період до 2000 року, посідає чільне місце у підготовленій Інститутом законодавства Верховної Ради України Концепції розвитку законодавства України на 1997-2005 роки. Ця тема входить у науково-дослідну проблематику ряду кафедр юридичних факультетів та вузів України, в тому числі кафедри конституційного, адміністративного і фінансового права Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.
Об’єктом дисертаційного дослідження є суспільні відносини, що виникають з приводу оподаткування платників податків та сплати ними інших обов’язкових платежів у централізовані та місцеві фонди публічних коштів.
Фото Капча