Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Дослідження особливостей функції прогнозування при управлінні попитом

Предмет: 
Тип роботи: 
Індивідуальне завдання
К-сть сторінок: 
29
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Обов’язкове домашнє завдання
на тему:
 
«Дослідження особливостей функції прогнозування при управлінні попитом»
 
Зміст
 
Вступ 
1. Теоретична частина 
Особливості функції прогнозування при управлінні попитом 
2. Практична частина 
Завдання 1. Визначення інтегрального показника 
Завдання 2. Розроблення агрегатного плану 
Завдання 3. Розрахунок виробничої потужності 
Висновки 
Список використаних джерел 
 
Вступ
 
Однією з головних передумов організації збуту в промислових фірмах є вивчення ринку. Зі зростанням диверсифікації виробництва та загостренням конкурентної боротьби підприємства потребують докладної й багатосторонньої інформації про ринок продукції, що випускається ними, і всі зміни в споживацькому попиті.
Систематичне збирання інформації про ринок сприяє не лише поліпшенню оперативного керівництва підприємством, але й розвитку певного напряму в науково-дослідній роботі. Аналітичні дослідження, що проводяться на базі інформації про ринок і купівельний попит, мають на меті розвиток прогнозування, удосконалення з його допомогою внутрішнього фірмового планування, підвищення ефективності збутової діяльності, посилення конкурентної позиції фірми на ринку збуту і в результаті всього цього - зростання прибутку фірми. Отже, сучасний ринок потребує достовірної, точної та детальної інформації для успішного функціонування, планування та прогнозування діяльності підприємства.
Метою ОДЗ в теоретичній частині є дослідження особливостей функції прогнозування при управлінні попитом, необхідно також виявити вплив різних факторів на споживчий ринок. В практичній частині головна ціль – засвоїти методики та техніки проектних розрахунків окремих елементів операційної системи (визначення інтегрального показника, розроблення агрегатного плану, визначення пропускної можливості робочих місць)
Мета передбачає вирішення наступних задач:
  • Дослідження особливостей функції прогнозування при управлінні попитом;
  • Виявлення проблем функції прогнозуванні при управлінні попитом;
  • Аналіз результатів функції прогнозування при управлінні попитом;
  • Розрахувати та проаналізувати продуктивність операційної системи (в практичній частині).
Предметом аналізу ОДЗ є особливості функції прогнозування при управлінні попитом.
Об’єкт дослідження ОДЗ – діяльність підприємства.
У першій частині визначаються та аналізуються особливості функції прогнозування при управлінні попитом. Визначення необхідністі урахування великої кількості характеристик маркетингового макро- та мікросередовища підприємства.
Друга частина має 3 завдання. Перше полягає у визначенні інтегрального показника і на його основі розрахувати щомісячні обсяг випуску продукції, дохід та трудомісткість. Друге – розроблення агрегатного плану для ТОВ «Променергомаш», за можливості використання 3-х стратегій, третє завдання – визначення пропускної спроможності робочих місць.
 
1. Теоретична частина
Особливості функції прогнозування при управлінні попитом
 
Під прогнозом у широкому змісті розуміють оцінку майбутнього стану деякого явища, яку зроблено на основі спеціального наукового дослідження. Передбачення взагалі та прогнозування зокрема, є необхідною умовою усвідомленого прийняття будь-яких рішень. У діяльності підприємств прогнозування тісно зв'язане з плануванням, тобто процесом встановлення цілей, засобів їхнього досягнення і конкретних задач та дій. Багато визначень поняття планування мають на увазі включення до нього прогностичної діяльності. Зокрема, Т. Сааті і К. Кернс розглядають його як синтез процесів прогнозування і програмування. У ході прогнозування створюється уявлення про імовірне майбутнє, яке засновано на імовірних мотиваціях діючих сил і наявних у них ресурсів. При програмуванні висувають гіпотезу про бажане майбутнє і способи дій для його досягнення. Ці способи дій додають при повторному прогнозуванні до тих, що були раніше заплановані, щоб перевірити наскільки нові способи дій полегшують чи перешкоджають досягненню бажаного майбутнього. Таким чином, прогнозування у ході планування визначає очікувані результати діяльності з урахуванням впливу середовища [1, с. 10]. Прогнозування сьогодні – це спеціалізована галузь наукових знань. Планування діяльності організації спирається не тільки на дані ситуаційного аналізу стану фірми, зовнішнього середовища і усіх взаємозалежних факторів, але і на прогноз зовнішніх і внутрішніх умов у майбутньому, у тому числі на оцінку реальної імовірності майбутніх подій. Особливе місце у прогнозуванні займає прогноз споживчого попиту. Під час його розробки виникає необхідність урахування великої кількості характеристик маркетингового макро- та мікросередовища підприємства. Проблеми прогнозування дещо спрощуються для товарів зі стійким або зростаючим збутом в умовах стабільної конкуренції. Але велика частина ринків відрізняється нестабільним сукупним попитом або попитом на товари визначеної компанії. Протягом останніх десятиліть проблеми прогнозування стали особливо складними унаслідок швидких змін в економіці, інноваційного шляху розвитку, який обирає більшість підприємств. В той же час, прогнозування попиту на товари та послуги має надзвичайно велике значення для прийняття ефективних управлінських рішень. Прогнози попиту зазвичай використовують для оцінки ділової привабливості стратегічних зон господарювання підприємства, ринків збуту та їх сегментів, відбору ідей та концепцій нових товарів, розробки та економічного аналізу маркетингових стратегій тощо. Тому якісно складений прогноз рівня попиту може виявитися ключовим фактором, що визначає успіх компанії. Результатом прогнозування попиту є, перш за все, його кількісна оцінка, яка може виражатися конкретним числом (крапковий прогноз) або нижньою та верхньою межами, у яких знаходиться кількісна характеристика майбутнього попиту (інтервальний прогноз). Крім цього, бажано надавати оцінку надійності прогнозу, під якою часто розуміють імовірність збіжності кількісної оцінки попиту, що прогнозується, з його фактичним обсягом у майбутньому. Але отримання цих оцінок потребує звичайно використання достатньо складних математичних методів, з якими маркетологи можуть бути й не обізнаними. Тому відповідні питання будуть випущено. З ними можна ознайомитися в спеціальній літературі з прогнозування [2, с. 30].
Фото Капча