Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Динаміка структурно-функціональних змін органів і тканин півнів

Предмет: 
Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
38
Мова: 
Українська
Оцінка: 
 «Динаміка структурно-функціональних змін органів і тканин півнів» 
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
 
Актуальність теми. В умовах інтенсивного ведення птахівництва із вдосконаленням старих та впровадженням нових методів відгодівлі завдяки введенню білкових добавок та преміксів, що сприяють збільшенню приростів, в організмі птиці може виникати ендогенна інтоксикація (Ежков В. О., 2002, 2006; Горобец А. И., 2007). За перенасичення останнього високопоживними кормами, з одночасним сповільненням процесів метаболізму та виведенням кінцевих продуктів обміну, організм птиці стає сприйнятливішим до виникнення різноманітних захворювань інфекційної та неінфекційної етіології. Саме тому актуальним є пошук дешевих препаратів, які б сприяли поліпшенню метаболізму та виведенню з організму недоокиснених продуктів обміну, що запобігало б накопиченню ендотоксинів у тканинах організму (Нищеменко М. П., 2003; Резниченко Л. В., 2003).
Останніми роками у ветеринарній та медичній практиці почали активно застосовувати при інтоксикаціях, хірургічних захворюваннях тощо розчини на основі натрію гіпохлориту, які, залежно від концентрації, можуть мати дезінфікуючу, дезінтоксикаційну, бактерицидну, фунгіцидну дію тощо (Антипов В. А., 2004; Величенко А. Б., 2006).
На сьогодні в Україні розроблено та впроваджено вітчизняними вченими технологію промислового виробництва стабільного високочистого розчину натрію гіпохлориту під комерційною назвою «ВетОкс-1000». Розчин не містить хлоратів, хлоритів та перхлоратів, практично не є токсичним, не спричиняє алергічних реакцій, а його компоненти не накопичуються в організмі тварин (Величенко А. Б., 2008, 2010). Тому розробка ветеринарних препаратів на основі натрію гіпохлориту має вагоме значення, а вивчення його впливу на структурно-функціональний стан органів і тканин птиці дає змогу з’ясувати деякі патогенетичні механізми дії розчину та обґрунтувати оптимальну концентрацію розчину як дешевого дезінтоксикаційного засобу при відгодівлі птиці, так і лікувального – при Т-2 токсикозі. Важливим етапом у розв’язанні цієї проблеми є науково обгрунтована морфофункціональна оцінка організму птиці за впливу препаратів, які здатні корегувати обмін речовин, підвищувати продуктивність, поліпшувати якість продукції птахівництва і мають лікувальні та дезінтоксикаційні властивості (Брезвин О. М., 2005, 2010; Коцюмбас Г. І., 2008, 2010; Щебентовська О. М., 2008, 2010; Коцюмбас І. Я., 2010).
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана на базі Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького в межах комплексних наукових тем кафедри патологічної анатомії і гістології «Морфофункціональний стан органів і тканин тварин та птиці при мікотоксикозах і за впливу дезінтоксикантів» (номер державної реєстрації – 0106U011969, 2006-2011 рр.) та лабораторії імуноморфології Державного науково-дослідного контрольного інституту ветпрепаратів та кормових добавок «Розробити і модифікувати методи контролю, провести порівняльну оцінку ефективності нових хіміко-фармацевтичних, біологічно активних рослинних препаратів та кормових добавок» (номер державної реєстрації – 0101U006354, 2005-2007 рр.).
Мета і задачі дослідження. Мета роботи – вивчити динаміку структурно-функціональних змін органів і тканин півнів за впливу високочистого розчину натрію гіпохлориту у складі препарату «ВетОкс-1000» у концентрації 5 мг/л, 10 мг/л та 20 мг/л під час визначення його оптимальної дози та тривалості випоювання як з профілактичною, так і з лікувальною метою.
Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити такі задачі: 1) вивчити морфологічні, імунологічні та біохімічні показники крові; 2) визначити структурні зміни в тимусі, клоакальній сумці, селезінці; 3) дослідити вміст малонового діальдегіду, мікроскопічні, гістохімічні та ультраструктурні зміни печінки; 4) з’ясувати морфофункціональний стан нирок; 5) визначити вміст малонового діальдегіду, гістологічний та ультраструктурний стан сім’яників; 6) з’ясувати стан про- та антиоксидантного захисту, мікро- та ультраструктуру різних формацій головному мозку клінічно здорових півнів за випоювання розчину «ВетОкс-1000» у концентраціях 5 мг/л, 10 та 20 мг/л на 7 та 14 доби досліду; 7) вивчити мікроскопічні та гістохімічні зміни у нирках і сім’яниках півнів за експериментального Т-2 токсикозу та впливу розчину «ВетОкс-1000» у концентрації 5 і 20 мг/л.
Об’єкт дослідження – морфофункціональний стан органів і тканин півнів за впливу натрію гіпохлориту.
Предмет дослідження – показники клініко-біохімічного та структурно-функціонального стану організму півнів за впливу різних доз натрію гіпохлориту.
Методи дослідження: клініко-анатомічні (визначення загального стану птиці та макроскопічних змін в органах і тканинах) ; гематологічні (кількість лейкоцитів, еритроцитів) ; біохімічні (вміст гемоглобіну, загального білка, аланінамінотрансферази, аспартатамінотрансферази у крові) ; імунологічні (бактерицидна та лізоцимна активність сироватки крові) ; мікроскопічні – для встановлення мікроструктурних змін у тканинах гіпоталамічної ділянки, мозочка, довгастого мозку, імунних органів, печінки, нирок, сім’яників (гематоксилін та еозин) ; гістохімічні (за методиками Ніссля, Браше, Мак-Мануса) ; електронно-мікроскопічні і біохімічні (вміст малонового діальдегіду, дієнових кон’югатів, активність ензимів: супероксиддисмутази, каталази, глутатіонпероксидази, глутатіонредуктази) ; морфометричні (встановлення параметрів структурно-функціональних одиниць органів на мікроскопічному рівні) ; статистичні (вірогідність отриманих результатів).
Наукова новизна одержаних результатів. Застосовано комплексний підхід щодо вивчення динаміки структурно-функціональних змін в органах і тканинах клінічно здорових півнів за впливу розчину «ВетОкс-1000» у концентрації 5 мг/л, 10 та 20 мг/л, а також 5 і 20 мг/л при експериментальному Т-2 токсикозі.
Уперше встановлено позитивний вплив розчину «ВетОкс-1000» на структурно-функціональний стан органів і систем клінічно здорових півнів за концентрації 5 мг/л при застосуванні упродовж 7 діб поспіль. При цьому поліпшується перебіг окисно-відновних процесів в органах і тканинах, що відобразилось зниженням вмісту малонового діальдегіду у печінці, зростанням енергопродукуючої та білоксинтезувальної функції гепатоцитів, посиленням фільтраційної та реабсорбційної здатності нирок; в органах імуногенезу – проліферацією клітин
Фото Капча