Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Екологічні основи захисту фундука та ліщини від пошкодження комахами

Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
32
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені В. В. ДОКУЧАЄВА
 
ОМАР МАСАЛАМ Т. АЛЬ-БАДАРАТ
 
УДК 630. 453: 595. 7: 634. 54
 
Екологічні основи захисту фундука та ліщини від пошкодження комахами
 
16. 00. 10 – ентомологія
 
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук
 
Харків – 2004
 
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Українському науково-дослідному інституті лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького Державного комітету лісового господарства України.
Науковий керівник - доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Мєшкова Валентина Львівна, Український науково-дослідний інститут лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького, перший заступник директора, провідний науковий співробітник лабораторії захисту лісу.
Офіційні опоненти: доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Тертишний Олександр Степанович, Харківська державна зооветеринарна академія, завідувач кафедри прикладної біології та водних ресурсів; кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Шевчук Ігор Васильович, Інститут садівництва УААН, старший науковий співробітник лабораторії захисту рослин.
Провідна установа - Інститут захисту рослин УААН, лабораторія біологічних методів захисту рослин, м. Київ. 
Захист дисертації відбудеться “_20__” квітня_____________ 2004 р. о 12. 00_______ годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64. 803. 02 у Харківському національному аграрному університеті ім. В. В. Докучаєва за адресою: 62483, Харківська обл., Харківський р-н, п/в “Комуніст-1”, ХНАУ, навчальний корпус №4, аудиторія 407.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва за адресою: 62483, Харківська обл., Харківський р-н, п/в “Комуніст-1”, ХНАУ.
Автореферат розісланий 19. 03. 2004 р.
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
 
Актуальність теми. Ліщина є важливим компонентом лісових екосистем, а також використовується в меліоративних насадженнях для захисту ґрунту від ерозії. Ліщина та її культурна форма – фундук є джерелом продуктів харчування, лікарських препаратів, сировини для меблевої промисловості та народних промислів. Захист фундука та ліщини від шкідливих комах повинен базуватися на знанні особливостей біології та екології кормової рослини, а також – поширення, біології та екології комах, пов'язаних із нею трофічно.
Крім комах, які безпосередньо пошкоджують плоди фундука та ліщини, багато видів живляться листям та іншими органами, що призводить до ослаблення рослин і зниження урожаю горіхів. Ліщиновий підлісок може служити джерелом розселення комах-поліфагів у навколишні лісові насадження та сільськогосподарські угіддя.
У зв'язку з недостатньою вивченістю цих питань необхідно було уточнити видовий склад шкідників фундука та ліщини, визначити біологічні особливості та шкодочинність основних видів. Враховуючи відому з літератури велику роль ліщинового довгоносика у зниженні врожаю горіхів, особливу увагу слід було приділити дослідженню життєвого циклу цього виду, встановленню причин відмін у пошкоджуваності плодів різних сортів фундука, визначенню переліку ефективних інсектицидів, норм їх витрати та термінів застосування.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Роботу виконано в лабораторії захисту лісу Українського науково-дослідного інституту лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького у межах тем: “Дослідити вплив еколого-біологічних факторів на пошкодження комахами соснових культур і розробити заходи щодо їх захисту та підвищення стійкості до ентомошкідників” (2001-2004 роки, ДР 0101U005116, “Розробити методику прогнозування поширення осередків масового розмноження шкідливих комах на території Данилівського ДДЛГ” (2003 р., г/д), “Вдосконалити методи й способи збереження та відновлення генетичного потенціалу лісових порід на основі селекції, генетики, цитології та мікроклонування” (2000-2003 рр., ДР 0100U001025).
Мета і задачі дослідження. Мета досліджень – вдосконалення способів захисту фундука та ліщини на основі уточнення видового складу, екології та біології комах-фітофагів.
Основні завдання:
- уточнення видового складу комах, трофічно пов'язаних із фундуком і ліщиною;
- встановлення біоекологічних особливостей видів, що мають найбільше господарське значення;
- виявлення залежності вразливості фундука та ліщини до пошкоджень ліщиновим довгоносиком від їх сезонного розвитку;
- встановлення залежності ступеню пошкодження врожаю горіхів ліщиновим довгоносиком від термінів розвитку плодів окремих сортів;
- визначення ефективності інсектицидів для захисту врожаю горіхів фундука.
Об'єкт дослідження – захист фундука та ліщини від пошкодження комахами.
Предмет дослідження – видовий склад, біологічні особливості комах-шкідників фундука та ліщини та засоби захисту цих рослин.
Методи дослідження – збирання, визначення комах, фенологічні спостереження проводили загальноприйнятими методами. Інтенсивність розвитку ядер і оплодня горіхів оцінювали за методикою С. А. Лось (1995). Ефективність застосування інсектицидів проти комах-листогризів оцінювали за змінами інтенсивності живлення та чисельності гусениць, а проти ліщинового довгоносика – за збереженому урожаю горіхів. Одержані дані аналізували методами математичної статистики.
Наукова новизна одержаних результатів.
Уточнено видовий склад, трофічні зв’язки та господарське значення комах, що пошкоджують фундук і ліщину. Виявлено 141 вид комах фітофагів, що належать до 107 родів, 30 родин і 7 рядів, з яких масовими були ліщиновий довгоносик, п'ядуни зимовий та обдирало. Виявлено 18 видів ентомофагів коміх-листогризів фундука та ліщини.
При проведеному вперше порівнянні ентомофауни у різних екосистемах установлено найбільше видове різноманіття на ліщиновому підліску лісових насаджень лісостепової частини Харківської області, а найменше – на плантаціях фундука в степовій частині (індекс Жаккара -18, 8%).
Вперше досліджено зв’язок сезонного розвитку ліщинового довгоносика та плодів різних
Фото Капча