Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Економічна і соціальна географія україни

Предмет: 
Тип роботи: 
Навчальний посібник
К-сть сторінок: 
71
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ЗМІСТ
 
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
СТРУКТУРА КУРСУ
ЗМІСТ ПРОГРАМИ
СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.
ТЕЗИ ЛЕКЦІЙ
Модуль 1
Лекція 1. Основи соціально-економічної географії України. Україна на економічній та політичній карті світу
Лекція 2. Історико-географічні аспекти формування території України  та її господарського освоєння
Лекція 3. Оцінка природно-ресурсного потенціалу (ПРП) України.
Лекція 4. Етно-демографічні особливості України
Питання для самоконтролю знань студентів
Модуль 2
Лекція 1. Загальна характеристика господарства України
Лекція 2. Паливно-енергетичний комплекс України
Лекція 3. Територіальна організація металургійного комплексу України
Лекція 4. Машинобудівний комплекс (МБК)України
Лекція 5. Хімічний комплекс та лісова і деревообробна промисловість України
Лекція 6. Агропромисловий комплекс України (АПК)
Лекція 7. Соціальний комплекс України: територіальні та галузеві особливості розвитку
Питання для самоконтролю знань студентів
Модуль 3
Лекція 1. Особливості суспільно-географічного районування України. Характеристика Донецького економічного району
Лекція 2. Суспільно-географічна характеристика Столичного, Центрального, Північно-Східного економічних районів
Лекція 3. Суспільно-географічна характеристика Причорноморського, Придніпровського, Подільського економічних районів
Лекція 4. Суспільно-географічна характеристика Карпатського, Північно-Західного економічних районів. Особливості та перспективи розвитку України
Питання для самоконтролю знань студентів
ПРАКТИЧНО-СЕМІНАРСЬКІ ЗАНЯТТЯ
ТИПОВІ ПИТАННЯ ДО ПИСЬМОВИХ МОДУЛЬНИХ КОНТРОЛІВ
ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ
ДОДАТКИ
 
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 
Навчальний курс «Економічна і соціальна географія України» має важливе значення у підготовці бакалавра географії, формуючи необхідні знання та практичні навички для подальшої фахової підготовки та практичної діяльності магістра економічної і соціальної географії. 
На основі просторового аналізу курс «Економічна і соціальна географія України» досліджує особливості демографічних процесів, галузеві та територіальні аспекти розвитку економіки країни. Такий аналіз дозволяє виявити широке коло взаємопов’язаних проблем у соціально-економічному розвитку; проблем та перспектив функціонування економіки в сучасних ринкових умовах та необхідність інтеграції України у світове господарство.
Курс пов’язаний з рядом інших дисциплін: основи суспільної географії, техніко-економічні основи виробництва, економічна географія країн світу, соціальна географія, географія сфери обслуговування, фізична географія України, теорія і методологія географічних досліджень тощо.
Мета та завдання курсу. Основною метою сформувати: знання про економіко-географічне положення своєї держави, природно-ресурсний потенціал розвитку її господарства і життєдіяльності населення, сучасні проблеми і перспективи народонаселення, розвиток та розміщення провідних галузей та міжгалузевих комплексів, а також великих її регіонів. Важливим завданням курсу є формування практичних навичок дослідження та аналізу стану соціально-економічного розвитку галузей та окремих територій України, визначення перспектив їх розвитку.
Рівні компетентності студентів:
  • знати особливості та вміти давати оцінку економіко-географічного, геополітичного, просторово-транспортного положення України;
  • володіти знаннями стосовно особливостей природно-ресурсного потенціалу України та проблем його освоєння;
  • визначати особливості демографічних проблем розвитку держави, вміти їх пояснювати; 
  • знати закономірності розміщення територіальної організації виробничих сил України та її окремих регіонів, вміти визначати основні проблеми; 
  • вміти аналізувати загальні закономірності та особливості регіональної диференціації та перебігу економічних і соціальних процесів в Україні; 
  • вміти аналізувати процеси територіальної диференціації господарства; 
  • вміти проводити характеристику окремих територіально-виробничих комплексів, промислових і транспортних вузлів, сільськогосподарських зон; економічних районів; окремих регіонів країни, визначити проблеми та шляхи подальшого розвитку.
ЗМІСТ ПРОГРАМИ
 
МОДУЛЬ 1. Суспільно-географічне положення України. Етно-демографічні процеси в Україні 
Тема 1. Основи соціально-економічної географії України. Україна на економічній та політичній карті світу 
Предмет та об’єкт економічної і соціальної географії України. Значення курсу, структура та завдання курсу. Цілі та завдання курсу в системі вищої географічної освіти. Визначні українські економіко-географи. Суспільно-географічне положення України. Сучасний державний та адміністративно-територіальний устрій, форма правління. Політико-географічне положення України. Господарський потенціал. 
 
Тема 2. Історико-географічні аспекти формування території України та її господарського освоєння 
Походження назви «Україна». Основні етапи формування сучасної державної території України. Історія формування території і розвитку економіки Слобідської України. Особливості історичного і економічного розвитку на період XIX-XX ст. Формування кордонів України в ході Другої світової війни. Сучасна конфігурація кордонів країни. Українська державна територія й етнічні землі
 
Тема 3. Оцінка природно-ресурсного потенціалу (ПРП) України 
Поняття “ПРП” території. Сутність економічної оцінки ПРП. Значення виявлення компонентної структури ПРП. Рівень забезпеченості господарства України природними ресурсами. Регіональні відмінності в забезпеченні ПРП.
 
Тема 4. Етно - демографічні особливості України 
Сучасна демографічна ситуація в Україні. Соціальна структура населення. Трудовий потенціал. Особливості розселення. Формування міських агломерацій. Розміщення сільського населення по території України. Особливості українського етно- та націогенезу. Етнічний склад населення. Етнографічні територіальні відмінності. Міграції, види міграції та сучасні тенденції. Українська діаспора в світі.
 
МОДУЛЬ 2. Особливості територіальної організації господарств України та її окремих регіонів 
Тема 1. Загальна характеристика економіки України 
Поняття "економіка України" та його економіко-географічні особливості та структура господарства. Основні форми суспільної організації виробництва. Структура виробничої сфери України. Сучасна динаміка ВВП. Економічні складові національної безпеки України. Промисловість України. Галузі спеціалізації. Особливості структури промисловості України та її аналіз. Питома вага окремих галузей. Динаміка загального обсягу промислової продукції.
 
Тема 2. Паливно-енергетичний комплекс України (ПЕК) 
Паливна промисловість. Структура запасів палива; структура паливно-енергетичного балансу. Економічна характеристика головних басейнів. Проблеми паливної промисловості та шляхи їх вирішення. Характеристика електроенергетики. Класифікації електростанцій України. Головні споживачі електроенергії. Основні проблеми та
Фото Капча