Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Фармація Біологічна хімія (2 частина)

Предмет: 
Тип роботи: 
Тестові завдання
К-сть сторінок: 
42
Мова: 
Українська
Оцінка: 

Глобулін

D Трансферин
E Феритин
63
Чоловікові проведено курс променевої та хіміотерапії. До комплексу лікарських
препаратів входив 5-фтордезоксиуридин – інгібітор тимідилатсинтази. Синтез якої
речовини блокується цим препаратом?
A *ДНК
B ІРНК
C РРНК
D ТРНК
E Білка
64
При якому стані у хворого спостерігається: гіперглікемія, глюкозурія, висока густина сечі;
в крові підвищена кількість глюкокортикоїдів; в крові і сечі підвищена концентрація
17-кетостероїдів?
A *Стероїдний діабет
B Цукровий діабет
C Нецукровий діабет
D Нирковий діабет
E Печінковий діабет
65
У дитини при споживанні молока виникає блювота та пронос, спостерігається
відставання у розумовому розвитку, помутніння кришталика, а в крові виявлений
глюкозо-1-фосфат, знижена концентрація глюкози та значно збільшений вміст
редукуючих цукрів. У сечі знайдена галактоза. Вказані симптоми пов’язані з дифіцитом:
A *галактозо-1-фосфатуридилтрансферази
B Гексокінази
C Лактази
D Альдолази
E Галактокінази
66
При дослідженні крові виявлені структурні зміни еритроцитів та гемоглобіну. Заміна якої
амінокислоти у β-ланцюгу гемоглобіну може до цього призводити?
A *Глутамінової кислоти на валін
B Аргініну на серин
C Аспарагінової кислоти на валін
D Аспарагінової кислоти на лейцин
E Фенілаланіну на аланін
67
При дослідженні секреторної функції шлунка виялено зменшення концентрації хлоридної
кислоти в шлунковому соці. Активність якого ферменту при цьому буде знижуватись?
A *Пепсину
B Амілази
C Ліпази
D Дипептидази
E Гексокінази
68
За один цикл бета-окиснення жирних кислот у мітохондріях утворюються 1 ФАДН2 і 1
НАДН (Н). Ці коферменти передають атоми гідрогену на дихальний ланцюг, де
утворюється:
A *5 АТФ
B 10 АТФ
C 8 АТФ
D 15 АТФ
E 3 АТФ
69
Біосинтез пуринового кільця відбувається на рибозо-5-фосфаті шляхом поступового
нарощення атомів азоту і вуглецю та замикання кілець. Джерелом рибозофосфату
служить процес:
A *пентозофосфатний цикл
B Гліколіз
C Гліконеогенез
D Глюконеогенез
E Глікогеноліз
70
Аміак є токсичною речовиною і збільшення його вмісту в крові є особливо небезпечним
для нейронів. Яка з перерахованих кислот бере участь у зв'язуванні аміаку в мозку?
A *Глутамінова
B Янтарна
C Бензойна
D Оцтова
E Сульфосаліцилова
71
Сульфаніламіди пригнічують ріст і розвиток бактерій. В основі механізму їхньої дії лежить
порушення синтезу:
A *Фолієвої кислоти
B Ліпоєвої кислоти
C Нікотинової кислоти
D Пантотенової кислоти
E Пангамової кислоти
72
Сульфаніламіди широко використовуються як бактеріостатичні засоби. Механізм
протимікробної дії сульфаніламідних препаратів грунтується на структурній подібності їх з:
A *Параамінобензойною кислотою
B Глутаміновою кислотою
C Фолієвою кислотою
D Нуклеїновою кислотою
E Антибіотиками
73
Препарат прозерин є інгібітором ацетилхолінестерази зворотної дії. Який механізм
інгібіторної дії прозерину?
A *Конкуренція з ацетилхоліном за активний центр фермента
B Денатурація фермента
C Ковалентне зв'язування з субстратом ферменту
D Ковалентне зв’язування поза активним центром фермента
E Окиснення іона заліза в активном у центрі фермента
74
Передача інформації від гормонів пептидної природи на внутрішньоклітинні вторинні
месенджери відбувається за участю аденілатциклази. Яка реакція каталізується
аденілатциклазою?
A Утворення цАМФ.
B Розщеплення АТФ на АДФ і фосфат неорганічний.
C Синтез АТФ з АМФ і пірофосфату.
D Розщеплення АДФ з утворенням АМФ і фосфату неорганічного.
E Розщеплення АТФ на АМФ і пірофосфат.
75
Під час шлункової секркції виділяються протеолітичні ферменти у вигляді проферментів.
Вкажіть, який фермент активується хлоридною кислотою?
A Пепсин.
B Трипсин.
C Амілаза.
D Ліпаза.
E Хімотрипсин.
76
Перетворення сукцинату в фумарат каталізується сукцинатдегідрогеназою. Який
конкурентний інгібітор гальмує активність ферменту?
A Малонова кислота.
B Щавлевооцтова кислота.
C Яблучна кислота.
D Фумарова кислота.
E Піровиноградна кислота.
77
Більшість біохімічних процесів у організмі людини пов'язані із використанням енергії. Яка
речовина є унікальним акумулятором, донором і трансформатором енергії в організмі?
A Аденозинтрифосфат.
B Піруват.
C Малат.
D Лактат.
E Аденозинмонофосфат.
78
Ароматичні амінокислоти, що входять до складу природних білків, можна виявити
специфічною реакцією:
A * ксантопротеіновою
B біуретовою
C Фоля
D з реактивом Фелінга
E нінгідриновою
79
У дитини спостерігається затримка росту і розумового розвитку. З сечею виділяється
велика кількість оротової кислоти. Для лікування цієї хвороби потрібно постійно вживати:
A * Уридин
B Аденін
C Гуанін
D Глутамін
E Аланін
80
В результаті аналізу шлункового соку встановлено, що загальна кислотність 25 мМ/л,
вільна НСІ 5 мМ/л. Водночас дослідження крові засвідчило наявність макроцитарної
анемії. Дефіцит якого компоненту шлункового соку має місце?
A *Гастромукопротеїну
Фото Капча