Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Фармація Біологічна хімія (2 частина)

Предмет: 
Тип роботи: 
Тестові завдання
К-сть сторінок: 
42
Мова: 
Українська
Оцінка: 

style="text-align: justify;">Хворий скаржиться на кровотичівість ясен, розхитування і випадання зубів. Дефіцит якого

вітаміну в організмі має місце?
A *Вітаміну С
B Вітаміну РР
C Вітаміну В1
D Вітаміну К
E Вітаміну В2
102
Речовини в травній системі зазнають певних змін. Ферменти якого класу головним чином
здійснюють ентеральні перетворення?
A *Гідролази
B Оксидоредуктази
C Трансферази
D Ліази
E Лігази
103
У пацієнта в сечі підвищений вміст гіпурової кислоти, яка є продуктом знешкодження в печінці бензойної кислоти. З якої амінокислоти в організмі людини утворюється бензойна кислота?
A *Фенілаланіну
B Сукцинату
C Лактату
D Аспартату
E Малату
104
У пацієнта, що проживає на специфічній геохімічній території, поставлено діагноз
ендемічний зоб. Недостатність якого мікроелементу призводить до виникнення даної
патології?
A *І
B Сl
C Br
D F
E Na
105
Онкохворому призначили фторурацил, який є конкурентним інгібітором тимідинсинтетази. З пригніченням якого процесу пов’язана його дія?
A *Синтезу піримідинових нуклотидів
B Розпаду вуглеводів
C Синтезу пуринових нуклеотидів
D Розпаду пуринових нуклеотидів
E Синтезу ліпідів
106
У крові хворго істотно знижений рівень гемоглобіну.
Дефіцит якого вітаміну є найчастіше причиною виникнення кобальт-дефіцитної анемії?
A *В12
B А
C Е
D В2
E РР
107
У хворого з хронічним гепатитом спостерігається кровоточивість ясен, крововиливи в
шкіру навіть при незначній травмі. З порушенням обміну якого вітаміну найбільш імовірно
можуть бути пов’язані ці прояви?
A *К
B D
C Е
D РР
E В
108
С помощью какого фермента осуществляется путь синтеза разных генов с матричних
РНК на ДНК в генной инженерии (этот фермент катализирует процесс, открытый у
РНК-содержащих вирусов)?
A *Ревертазы
B Экзонуклеазы
C ДНК-лигазы
D Хеликазы
E Эндонуклеазы
109
Отравление угарным газом приводит к ингибированию одного из ферментов
дыхательной цепи митохондрий. Укажите этот фермент.
A * Цитохромоксидаза.
B Цитохром Р450.
C Цитохром b.
D Цитохром c1.
E Цитохром с.
110
Некоторые продукты декарбоксилирования аминокислот являются биологически
активными веществами. Какой медиатор торможения ЦНС образуется путем
декарбоксилирования глутаминовой кислоты?
A * ГАМК
B Путресцин
C Гистамин
D Кадаверин
E Аспарагин.
111
Тирозин используется для синтеза тироксина. Атомы какого микроэлемента
используются в этом процессе?
A *Йод
B Кальций
C Железо
D Медь
E Цинк
112
В ходе катаболизма гистидина образуется биогенный амин, обладающий значительным
сосудорасширяющим действием. Укажите это вещество.
A *Гистамин
B Серотонин
C ДОФА
D Тироксин
E Дофамин
113
Наряду с нормальными типами гемоглобина в организме взрослого человека могут
присутствовать патологические. Укажите один из них.
A *HbS
B HbF
C HbСО2
D HbA2
E HbO2
114
У хворого виражені алергічні симптоми: висипання на тілі, набряк обличчя, свербіння. Із
збільшенням утворення якого біогенного аміна це пов'язано?
A *Гістаміну
B Серотоніну
C Адреналіну
D Норадреналіну
115
Для лікування дерматитів, ран та виразок, що погано заживають, використовують
коферментні препарати флавінмононуклеотид та флавінат. Активними формами якого
вітаміну вони є?
A *В2
B В1
C В5
D В3
E С
116
В процесі транскрипції в ядрі клітини здійснюється біосинтез комплементарного
РНК-транскрипту на матриці ДНК. Який фермент каталізує цей процес?
A ДНК-залежна РНК-полімераза.
B ДНК-полімераза.
C ДНК-лігаза.
D Топоізомераза.
E ДНКаза
117
Внутрішньоклітинний метаболізм гліцерину починається з його активації. Яка сполука
утворюється в першій реакції його перетворення?
A * альфа-гліцеролфосфат
B піруват
C лактат
D холін
E ацетилкоензим А
118
У пацієнта закупорка загальної жовчної протоки. Поява в сечі якої з перелічених речовин
спостерігається за цього стану?
A *Білірубіну
B Кетонових тіл
C Сечової кислоти
D Креатиніну
E Глюкози
 
119
Для формування кісткової системи плоду під час внутришньоутробного розвитку
необхідно надходження вітаміну Д. Похідним якої хімічної сполуки є цей вітамін?
A Холестеролу;
B Гліцеролу;
C Сфінгозину;
D Інозітолу;
E Етанолу.
120
Деякі вітаміни забезпечують стабільність біологічних мембран. Вкажіть один з вітамінів,
що має таку дію.
A * токоферол
B нафтохінон
C холекальциферол
D пантотенова кислота
E рибофлавін
121
Для росту ряду ракових клітин необхідний певний ростовий фактор. При лікуванні
лейкозів застосовують фермент, що руйнує цей незамінний фактор, а саме:
A Аспарагіназа
B Глутаміназа
C Сукцинатдегідрогеназа
D Цитратсинтетаза
E Аспартатамінотрасфераза
122
Прозерин застосовувався для лікування міастеній та інших захворювань м’язової
системи. Цей препарат є конкурентним інгібітором ферменту:
A * Ацетилхолінестерази
B Сукцинатдегідрогенази
C Лактатдегідрогенази
D Цитратсинтази
E Аргінази
123
Протипухлинний фармпрепарат метотрексат є структурним аналогом фолієвої кислоти.
Механізм дії цього препарату полягає в інгібуванні ферменту:
A *Дигідрофолатредуктази
B Ксантиноксидази
C Гексокінази
D Креатинкінази
E Лактатдегідрогенази
124
В регуляції артеріального тиску приймають участь різні біологічно активні сполуки. Які
пептиди, що поступають в кров, здатні впливати на тонус судин?
A * Кініни
B Лейкотрієни
C Енкефаліни
D Йодтироніни
E Ендорфіни
125
При Аддісоновій (бронзовій) хворобі призначають глюкокортикоїди. З посиленням якого
процесу пов'язана їх дія?
A * Глюконеогенезу
B Гліколізу
C Пентозофосфатного шляху
D Глікогенолізу
E Орнітинового циклу
126
Після вживання їжі, збагаченої вуглеводами, рівень глюкози в крові спочатку
збільшується, а потім знижується під дією інсуліну. Який процес активується під дією
цього гормону?
A * Синтез глікогену
B Глюконеогенез
C Розпад глікогену
D Розпад білків
E Розпад ліпідів
127
Для лікування хвороби Паркінсона використовують L-DOФА та його похідні. З якої
амінокислоти утворюється ця речовина?
A * Тирозину
B Аспарагіну
C Глутамату
D Триптофану
E Аргініну
128
У пацієнта розвинулась мегалобластна анемія на фоні алкогольного цирозу печінки.
Дефіцит якого вітаміну є основною причиною анемії у цього пацієнта?
A * Фолієвої кислоти
B Ліпоєвої кислоти
C Біотину
D Тіаміну
E Пантотенової кислоти
129
У малюка, що родився недоношеним, високий рівень білірубіну. Для зниження
гіпербілірубінемії дитині ввели фенорбарбітал у дозі 5 мг. На який процес впливає
фенобарбітал?
A * Індукцію синтезу цитохрому Р450
B Гальмування розпаду гемоглобіну
C Активацію протеолітичних ферментів
D Еритропоез
E Синтез інсуліну
130
Антидепресанти здатні збільшувати вміст катехоламінів у синаптичній щілині. У чому
полягає механізм дії цих препаратів?
A * Гальмують моноаміноксидазу
B Активують моноаміноксдазу
C Гальмують ксантиоксидазу
D Активують ацетилхолінестеразу
E Гальмують ацетилхолінестеразу
 
 
Фото Капча