Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Фармако-токсикологічна оцінка дії Фенарону

Предмет: 
Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
34
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ЛЬВІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ ІМЕНІ С. З. ГЖИЦЬКОГО
 
НАЗАР Б О Г Д А Н І В А Н О В И Ч
 
УДК 619: 615. 5 + 615. 9 (043. 3/5)
 
ФАРМАКО-ТОКСИКОЛОГІЧНА ОЦІНКА ДІЇ ФЕНАРОНУ
 
16. 00. 04 – ветеринарна фармакологія та токсикологія
 
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук
 
Львів – 2002
 
Дисекртацією є рукопис.
Робота виконана у Державному науково-дослідному контрольному інституті ветеринарних препаратів та кормових добавок Міністерства аграрної політики України
Науковий керівник: доктор ветеринарних наук, професор Гуфрій Дмитро Федорович, Львівська державна академія ветеринарної медицини імені С. З. Гжицького, завідувач кафедри фармакології та токсикології, м. Львів
Офіційні опоненти: доктор ветеринарних наук, професор Стояновський Володимир Григорович, Львівська державна академія ветеринарної медицини імені С. З. Гжицького, завідувач кафедри патологічної фізіології, м. Львів кандидат ветеринарних наук, доцент Панько Микола Федорович, Навчально-науковий інститут ветеринарної медицини якості та безпеки продукції АПК Національного аграрного університету, кафедра фармакології та токсикології м. Київ
Провідна організація: Сумський національний аграрний університет, кафедра терапії, фармакології та клінічної діагностики Міністерства аграрної політики України, м. Суми.
Захист відбудеться “ 12 “ грудня 2002 року о 13 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35 826. 03 у Львівській державній академії ветеринарної медицини імені С. З. Гжицького за адресою: 79010, м. Львів-10, вул. Пекарська 50, аудиторія №1.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Львівської державної академії ветеринарної медицини імені С. З. Гжицького, за адресою: 79010, м. Львів-10, вул. Пекарська, 50
Автореферат розісланий “12 “ листопада 2002 р.
 
Загальна характеристика роботи
 
Актуальність теми. Забезпечення тварин біологічно-активними кормовими добавками зводиться до оптимального задоволення фізіологічних потреб організму тварин, завдяки чому в них підтримується на високому рівні обмін речовин (Кравців Р. Й. 1992; Стояновський В. Г. 2000; Гуфрій Д. Ф. 2002). Найбільш раціональним шляхом забезпечення кормовими ресурсами тварин є виробництво кормів комбінованого складу. Підвищення поживності та біологічної повноцінності комбікормів досягається збагаченням їх біологічно-активними добавками – преміксами, ферментними препаратами, жирами, вітамінами, антиоксидантами тощо (Сергієнко О. І. з співавт. 1985; Хоменко В. С., 1994. ; Мазуркевич А. Й. 2000; Янович В. Г., Сологуб Л. І. 2000).
З метою забезпечення тварин вітамінами, значне місце відіграє їх стабілізація антиоксидантами у чистій формі, а також у суміші з іншими речовинами. Останнім часом відома відносно велика кількість антиоксидантів, однак, лише окремі з них застосовуються у тваринництві. Прикладом цього є те, що саме в малих дозах вони не проявляють стабілізуючої дії, а у великих – призводять до збільшення вартості корму та підвищення його токсичності. Крім цього, існуючі антиоксиданти – переважно в’язкі речовини, які погано перемішуються в кормосумішках (Хмельницький Г. О. 1990; Байделятов А. Б. 1998;).
Згідно з останніми вимогами, синтетичні антиоксиданти повинні мати високу антиокиснювальну дію в кормовій суміші, бути нетоксичними для тварин, а також не містити залишкових кількостей діючої речовини у тваринницькій продукції та бути дешевими до застосування (Малінін О. О. 1999. ; Коцюмбас І. Я. 2001. ; Панько М. Ф. 1987;).
Досі в Україні немає жодного антиоксиданта, який повністю відповідав би цим вимогам. Саме тому даний аспект проблеми набуває особливої гостроти і актуальності в сучасних умовах. Властиво з цих міркувань, нами було приділено особливу увагу вивченню фармако-токсикологічної оцінки дії нового антиоксиданту фенарону. Як свідчить аналіз даних літератури, ці питання є маловивченими, а в Україні розробляються вперше. Дослідження фенарону має не тільки теоретичне, а і практичне значення для тваринництва і практики ветеринарної медицини.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота є самостійною роботою здобувача, дані якої ввійшли у наукові п’ятирічні програми робіт ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок за період 1991-2002 років згідно державного завдання 085. 5 Н, № Держреєстрації UА 01002786 Р. За темою: ”Розробити методи контролю біологічно-активних речовин в преміксах і комбікормах”.
Мета і задачі дослідження. Дати наукове обгрунтування фармако-токсикологічний вплив фенарону на організм тварин, розробити оптимальні параметри антиоксидантної дії та дози введення при застосуванні, запропонувати його для тваринництва, як кормову добавку та практики ветеринарної медицини, як лікувальний та профілактичний засіб.
Для досягнення поставленої мети в задачі дослідження входило:
-розробити нову форму антиоксидантного препарату;
-вивчити специфічну дію препарату порівняно з відомими антиоксидантами;
-установити токсичність нового препарату;
-дати токсико-гігієнічну оцінку м’яса курчат-бройлерів, вирощених при застосуванні препарату фенарон;
-установити віддалені наслідки дії фенарону на лабораторних тваринах;
-вивчити вплив фенарону на рівень важких металів в організмі дійних корів.
-вивчити вплив фенарону на фізіологічний стан та неспецифічну резистентність телят.
Об’єкт дослідження – фармако-токсикодинаміка фенарону.
Предмет дослідження – специфічна активність фенарону та його токсичність
Методи досліджень – біохімічні, фармакологічні, токсикологічні, гістоморфологічні та фізіологічні.
Наукова новизна одержаних результатів. Уперше в Україні розроблено та досліджено специфічні властивості і дана фармако-токсикологічна оцінка дії фенарону на організм тварин. Вивчено його стабілізуючі властивасті на збереження вітаміну А в олійних розчинах, преміксах і жиру
Фото Капча