Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Фізична і розумова працездатність студентів з низьким рівнем фізичної підготовленості

Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
32
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
 
КУЗНЄЦОВА ОЛЕНА ТИМОФІЇВНА
 
УДК: 706.011+796.032
 
ФІЗИЧНА І РОЗУМОВА ПРАЦЕЗДАТНІСТЬ СТУДЕНТІВ З НИЗЬКИМ РІВНЕМ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ
 
24.00.02 – фізична культура, фізичне виховання різних груп населення
 
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного виховання і спорту
 
Львів – 2005
 
Дисертацією є рукопис.
Роботу виконано на кафедрі соціально-гуманітарних дисциплін приватного вищого навчального закладу „Європейський університет” Рівненської філії, Міністерство освіти і науки України.
Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор  Куц Олександр Сергійович, Львівський державний інститут фізичної культури, професор кафедри теорії і методики фізичного виховання.
Офіційні опоненти: доктор біологічних наук, професор Магльований Анатолій Васильович, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, проректор з питань гуманітарної освіти і виховання, завідувач кафедри фізичного виховання і здоров’я з курсом лікувальної фізкультури та спортивної медицини; кандидат педагогічних наук, доцент Третьяков Микола Олександрович, завідувач відділом соціально-гуманітарної, економічної освіти та виховної роботи науково-методичного центру вищої освіти Міністерства освіти і науки України.
Провідна установа – Волинський державний університет імені Лесі Українки, кафедра теорії і методики  фізичного виховання, Міністерство освіти і науки України, м. Луцьк.
Захист відбудеться 23 грудня 2005 року о 13 годині 30 хвилин під час засідання спеціалізованої вченої ради К 35.829.01 Львівського державного інституту фізичної культури за адресою: м. Львів, вул. Костюшка, 11.
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Львівського державного інституту фізичної культури (79000, м. Львів, вул. Костюшка, 11).
Автореферат розіслано 22 листопада 2005 року.
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
 
Актуальність. Якісна підготовка фахівців передбачає насамперед підвищення якості та ефективності процесу навчання у вищих навчальних закладах. Важливою умовою, яка визначає ефективність навчального процесу, є високий рівень фізичної та розумової працездатності студентів, що обумовлюється багатьма чинниками, а також навчально-трудова активність студентів.
Проблемна ситуація, яка склалася на сьогодні, вказує на актуальність вивчення чинників, які забезпечують високий рівень фізичної та розумової працездатності у процесі навчання у вищих навчальних закладах, на необхідність вивчення закономірностей і взаємозв’язку між рівнями рухової активності, показниками фізичної підготовленості і характеристиками розумової діяльності студентів. На це вказується в роботах М.Я. Виленского, 1989, В.А Грибкова, 1995, У. Ибрагимова, 1990 та ін.
Проте в науковій літературі недостатньо висвітлені питання оптимізації фізичної і розумової працездатності студентів з низьким рівнем фізичної підготовленості саме засобами фізичного виховання. Нагальна потреба підвищення адаптивних можливостей організму до впливу фізичного і розумового стомлення посилює актуальність дослідження. У системі фізкультурної освіти дотепер не знайшли відображення ті глобальні зміни, які відбулися у суспільстві й фізичній культурі (В.Н. Платонов, 1990).
Усе вищезазначене дає підставу вважати, що вдосконалення системи фізичного виховання у вищій школі України, зокрема використання засобів і методів фізичного виховання для досягнення і підтримання високої фізичної та розумової працездатності студентів, є однією з актуальних проблем теорії і практики фізичної культури.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційну роботу виконано на підставі Зведеного плану науково-дослідної роботи у сфері фізичної культури і спорту на 2001-2005 рр. Державного комітету молодіжної політики, спорту і туризму України за темою 2.1.5 “Динаміка стану здоров’я студентів в процесі навчання у вищих навчальних закладах” (номер державної реєстрації 0101U004940).
Роль автора у виконанні цих тем полягала у проведенні експериментального дослідження фізичного стану студентів I-IV курсів вищого навчального закладу недержавної форми власності та у розробці програми покращення їх фізичної та розумової працездатності; в аналізі існуючих методів і форм контролю за фізичною підготовленістю студентів та в окресленні перспективи їх удосконалення.
Об’єкт дослідження – фізична і розумова працездатність студентів вищих навчальних закладів.
Предмет дослідження – засоби і методи фізичного виховання та їх вплив на підвищення фізичної і розумової працездатності студентів з низьким рівнем фізичної підготовленості.
Мета дослідження – науково обґрунтувати використання засобів, методів і форм фізичного виховання для підвищення фізичної і розумової працездатності студентів з низьким рівнем фізичної підготовленості.
Відповідно до мети було поставлено такі завдання:
Проаналізувати науково-методичну літературу з означеної теми дисертаційного дослідження.
Визначити фізичний стан студентів I-IV курсів приватного вищого навчального закладу „Європейський університет” Рівненської філії.
Виявити взаємозв’язок розумової й фізичної працездатності з показниками рухової активності та фізичної підготовленості студентів експериментальних груп. 
Дослідити вплив експериментальної програми підвищення рівня фізичної та розумової працездатності на динаміку деяких показників фізичного стану студентів експериментальних груп.
Розробити методику підвищення фізичної і розумової працездатності студентів з низьким рівнем фізичної підготовленості засобами фізичного виховання.
Розв’язання поставлених завдань досягали застосуванням таких методів дослідження: теоретичний аналіз і узагальнення даних науково-методичної літератури; соціологічний метод науково-педагогічних досліджень; педагогічні спостереження; педагогічний експеримент; метод педагогічних контрольних випробувань (тестування); медико-біологічні методи; визначення кількісних показників здоров’я та рухової активності; визначення розумової та фізичної працездатності; методи психодіагностики нервової системи студентів; метод математичної статистики.
Наукова новизна:
вперше на контингенті студентів з низьким рівнем фізичної підготовленості вищого навчального закладу недержавної форми власності доведено ефективність впливу раціонального обсягу рухової активності, засобів, методів і форм фізичного виховання на підвищення
Фото Капча