Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Історія українського права

Предмет: 
Тип роботи: 
Інше
К-сть сторінок: 
122
Мова: 
Українська
Оцінка: 

Рад (березень 1918 р.) та його рішення. Резолюція з’їзду „Про державний устрій”.

Державні зв’зки УСРР з РСФРР та іншими радянськими республіками.
Воєнно-політичний союз радянських республік. Декрет ВЦВК від 1 червня 1919 р. „ Про об’єднання радянських соціалістичних республік: Росії, України, Литви, Латвії, Білорусі для боротьби зі світовим імперіалізмом”. Союзний робітничо-селянський договір між УСРР та РСФСР (грудень 1920). Правова природа взаємовідносин радянських республік в 1917-1922р. р.
Злом старої судової системи, постанова Народного Секретаріату Радянської України від 4 січна 1918р. „ про введення Народного суду”. Революційні трибунали. Декрет РНК УСРР від 19 лютого 1919 року про суд. Тимчасове положення про народні суди та революційні трибунали УСРР від 20 лютого 1919р. Народні суди. Ради народних депутатів.
Джерела радянського права. Соціалістичн а пратворчість. Відношення до дореволюційного права. Форми радянського законодавства. Перші декрети в галузі цивільного, сімейного, трудового, земельного, кримінального права. Декрети про націоналізацію власності, правове регулювання розподілу. Продовольча і хлібна розверстка. Декрети Раднаркому УСРР „Про організацію відділів записів актів громадянського стану”, „ про громадянський шлюб та проведення книг актів громадянського стану”, „Про розлучення”, „Про скасування спадкування” (лютий-березень 1919р.). Тимчасове положення про соціалізацію землі (березень 1918 р.) Декрет ВУЦВК від 26 травня 1919р. „Про соціалістичний землеустрій та про перхідні заходи до соціалістичного землекористування”. Закон від 5 лютого 1920 р. „ Про землю”. Основні риси кримінального та цивільно-процесуального права. Постанова НКЮ УСРР „ Про введення в дію „Керівних засад з кримінального права РСФСР”. Поточне законодавство. Інструкція НКЮ УСРР від 3 червня 1919р. „ Про судочинство”.
Зміни політичної системи. Оформлення диктатури РКП (б). Разгром внутріпартійних опозицій. Доля некомкністичних партій. Судові процеси над політичною опозицією 1920-х р. Реорганізація радянської системи. Державно-правове положення України за Конституцією СРСР 1924 р. Внесення змін і доповнень до Конституції України у 1925р. Нова Конституція республіки 1929 р. Формування адміністративно-командної системи управління. Всеукраїнський з’їзд Рад. Структура та компетенція ВУЦВК, його Президії та РНК УСРР. Положення про ВУЦВК від 12 жовтня 1924 р. Наказ про порядок роботи.
Президії ВУЦВК (липень 1926 р.). Положення про Раднарком УСРР від 12 жовтня 1924 р. Українська економічна рада. наркомати. постійне представництво УСРР при уряді СРСР. реформа адміністративно-територіального устрою України. Скорочення у 1922 р. кількостей губерній. Скасування у 1923 р. волостей і повітів. Утворення районів. ліквідація у 1925 р. губерній і створення округів. Перехід від чотирьохступеневої (губернія-повіт-волость-село) до триступеневої (округ – район – село) системи управління. Положення про губернські з’їзди Рад та губвиконкоми (1923 р.), про окружні з’їзди Рад та окрвиконкоми (1923, 1925, 1928 р. р.), про районні з’їзди Рад і райвиконкоми (1923, 1925, 1928, р. р.) про сільські Ради (1923, 1925, 1927р. р.). Положення міські і селищні ради (1925, 1927 р. р.). Положення провиборчі права та порядок проведення виборів (1924, 1925, р. р.) Реоганізація комнезамів. Реформа збройних сил.
Перебудова юстиції та правоохоронних органів. Судова система. Положення про судоустрій УСРР 1922, 1925 та 1929 р. р. Положення про військові трибунали і військову прокуратуру. Організація державної прокуратури. Утворення адвокатури, народні суди. Окружні, районнісуди. Веховний суд УСРР. Судоустрій АМСРР. Дисциплінарні суди. Громадські суди. Реорганізація ВУЧК. Утворення Державного політичного управління (ДПУ). Доктрина „революційної законності”. Законодавства про права громадян. Репресії 1920-х років. Боротьба радянської держави з церквою.
Розвиток та кодифікація законодавства радянської України. Посилення ролі централізованого законодавчого регулювання і створення загальносоюзних кодифікаційних актів („Основні начала кримінального законодавства Союзу РСР і союзних республік 1924 р. ”, „Загальні начала землекористування і землеустрою” 1928 р. тощо). Цивільне законодавство і Цивільний кодекс 1922 р. Кодекс законів про народну освіту 1922 р. Земельний кодекс 1922 р. Закон про ліси УСРР 1923 р. Кодекс законів про працю 1923 р. Кодекс законів про сім’ю, опіку, подружжя та акти громадянського стану 1926 р. Адміністративний кодекс 1927 р. Кримінальне законодавство. кримінальний кодекс 1922 і 1929 р. р. Процесуальне законодавства. Кримінально-процесуальний кодекс. Цивільно -процесуальний кодекс
Приєднання Західної України і Північної Буковини до складу України і державне будівництво на цих землях. Проголошення незалежності Карпатської України (березень 1939)
Центральні органи влади і управління УСРР. Реорганізація вищих органів управління. Місцеві органи. Перехід у 1932 р. до обласного поділу. Конституційні зміни радянського устрою. Розробка нової конституції СРСР. Перебудова державного апарату УСРР на основі конституції УРСР 1937 р. Подальше зростання централістичних тенденцій в СРСР. Зрощування партійного та адміністративного апарату.
Верховна рада і Раднарком УРСР. місцеві ради депутатів трудящих. Військове будівництво. Судова система, прокуратура, НКВС. закон про судоустрій УРСР 1938 р. Створення єдиної централізованої системи прокурорських органів. Ліквідація у 1930 р. НКВС УРСР. Утворення у 1934 р. загальносоюзного НКВС. Позасудовий орган – Особлива нарада при наркомі внутрішніх справ. Каральні органи – спеціальні „трійки”. Ідеологічне обгрунтовання теорії „ загострення класової боротьби” та її трагічні наслідки.
основні тенденції розвитку права. Законодавство радянської України. перевага загальносоюзного законодавства над республіканським. Джерела права. Правове значення постанов партії. доктрина „ соціалістичної законності”. підзаконні акти. Обмеження громадянських прав. паспортна система. Зміни в цивільному праві. Договірні відносини між господарськими організаціями. кредитна форма 1930 – 1931р. р. Внесення змін і доповнень до кодексу законів про працю УСРР.
Фото Капча