Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Історія українського права

Предмет: 
Тип роботи: 
Інше
К-сть сторінок: 
122
Мова: 
Українська
Оцінка: 

style="text-align: justify;">Судебник Казимир (1468г.) -Вильнюс. 1967. -С. 26-35.

Законодательные акты Великого княжества Литовского XV_XVI в. – Ленинград.
Шабудько Ф. М. Земли Юго-Западной Руси в составе Великого княжества Литовского. -К 1987.
Лащенко Р. Лекції з історії українського права Литовсько-Руська доба. П. 1925р.
Чубатий М. Огляд історії Українського Права. М, 1996.
Лекція 7. Кодифікація українського права
XVIII – пер. пол. XIX ст. та його основні риси.
Кодифікація українського права. Права, за якими судиться малоросійський народ 1743 р. Суд і розправа в правах малоросійських 1750 р. Ф. Чуйкевича. Книга Статут та інші права малоросійські 1764 р. В. Кондратьева. Екстракт малоросійських прав 1767 р. Екстракт із указів, інструкцій і настанов Сенату 1786р.
Правове становище українських земель у складі Російської імперії. Поділ на губернії: на Лівобережжі – Полтавська, Слобідсько-Українська (з 1835 Харківська) і Чернігівська; на правобережжі – Волинська, Київська і Подільська; на півдні – Катеринославська, Таврійська і Херсонська. Генерал-губернаторства: Малоросійське (лівобережні губернії), Київське (правобережні), Новоросійсько-Беарабське (південні губернії). Галичина, Буковина і Закарпаття у складі Австрійської імперії.
Джерела права: царське законодавство, Литовський статут видання 1811 р., Збірки магдебурзького права, звичай, указ практика. Кодифікація місцевого права України. „Звод місцевих законів губерній і областей, приєднаних від Полщі”.
Зібрання малоросійських прав 1807 р. звід місцевих законів західних губерній (губерній Правобережної України і Білорусі) 1837 р. Повне зібрання законівРосійської імперії 1830 р. Звід законів Російської імперії 1833 та 1842 рр. Відміна дії норм магдебурзького права та Литовського статуту і поширення в 1840 – 1842 рр. на Україну загальноімперською цивільного та кримінального законодавства. Специфіка застсування загальноімперського законодавства на Україні. Уложення про покарання кримінальне і виправне 1845 р. сільський судовий статут 1939 р.
Указ 1835 р. „ О Малороссийских чинах, дающих право на действительное или потомственное дворянство”. Указ 1831 р. „О разборе шляхты в западных губерниях и об устройстве сего рода людей”. Закон 1827 р. о праве дворян створювати ремісниче виробництво, фабрики і заводи. Надання пільг російському дворянству, яке проживало в Україні. Духовенство. Міське населення (міські обивателі). Купці. Почесні громадяни. Міщани. Цехові і робочі люди. Кріпосні селяни. Панщина – основний обов’язок кріпаків. Урочна система. Місячина. Державні селяни. Військові поселення. Реформа управління державними селянами 1837-1841 рр.
Основні риси права: цивільного, сімейно-шлюбного, спадкового, кримінального, процесуального.
Семінарське заняття №4 (4 год)
Кодифікація права України XVIII-пер. пол. XIX ст. ст.
Причини та наслідки перших кодифікаційних робіт у XVII ст.
Процес короткий приказний 1734р., його зміст та значення.
Права, по яким судиться Малоросійський народ 1743 р., його джерела, структура, зміст та історичне значення.
Суд і розправа в правах Малоросійських 1750 р. Структура. Зміст та значення.
1. Кодифікація права у першій половині XIX ст.
а) Зібрання малоросійських прав 1807 р. – перший український цівільний кодекс;
б) „Литовський Статут” 1811 р., його джерела, структура та значення;
в) Звід місцевих законів західних губерній 1837 р., його структура та зміст.
2. Звід законів Російської імперії редакції 1842 р.. його структура, зміст та особливості дії в Україні.
3. Уложення про покарання кримінальні та виправні 1845 р.
4. Кодифікація права в Східній Галичині, Буковині та Закарпатті в складі Австро-Угорської імперії др. пол. XVІІІ-XIX ст. ст.
Завдання для самостійної роботи:
„ Права за якими судиться малоросійський народ” – пам’ятка кодифікації українського права пер. пол. 18 ст.
Спеціальна література
Кульчицький В. С, Джерела права в Галичині з часів австрайського панування (1772-1918) //проблеми правознавства – К., 1971. – Вип. 79. -С. 2.
Месяц В. Д. История кодификации права на Украине в первой половинеXVIII в. К., 1963, Изд. ВИНИТИ, М., 1964.
Пашук А. Й. Суд і судочинствона Лівобережній Україні в XVII – XVIII ст. ст. Львів 1967.
Собрание малороссийских прав 1807 г. – К., 1992.
Ткач Л. П. Історія кодифікаціїдореволюційного права України – К. : Вид КДУ 1988.
Российское законодательство X – XX в. в., Тб, – 1989
КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ДО ЗМІСТОВНОГО МОДУЛЮ 2
Джерела та основні риси права Запорізької Січі XVI – XVIII ст. ст.
Кодифікація права у Великому князівстві Литовському др. пол. XV – пер. пол. XVI ст. ст, її причини та наслідки.
Кодифікація права в Україні в пер. пол. XVIII ст., її причини та наслідки.
Кодифікація права в Україні в др. пол. XVIII ст., її причини та наслідки.
Кодифікація права в Україні в пер. пол. XIX ст., її причини та наслідки.
Основні риси цивільного права Литовсько-Руської доби XIV – XVI ст. ст.
Становлення українського кримінального права в Литовсько-Руську добу XIV – XVI ст. ст.
Характеристика судочинства Литовсько-Руської доби XIV – XVI ст. ст.
Основні риси цивільного права Гетьманської України др. пол. XVII – XVIII ст. ст.
Основні риси кримінального (карного) права Гетьманської України др. пол. XVII – XVIII ст. ст.
Характер та особливості судового процесу Гетьманської України др. пол. XVII – XVIII ст. ст.
Сервітутне право Гетьманської України;
Фото Капча