Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Історія українського права

Предмет: 
Тип роботи: 
Інше
К-сть сторінок: 
122
Мова: 
Українська
Оцінка: 

риси цивільного права Княжої доби IX – XIV ст. ст.

Загальні риси карного, кримінального права Княжої доби IX – XIV ст. ст.
Характерні риси та особливості судового процесу Княжої доби IX – XIV ст. ст.
Основні риси цивільного права Литовсько-Руської доби XIV – XVI ст. ст.
Становлення українського кримінального права в Литовсько-Руську добу XIV – XVI ст. ст.
Характеристика судочинства Литовсько-Руської доби XIV – XVI ст. ст.
Руська Правда, її структура, загальний зміст та історичне значення.
Судебник Казиміра 1468 року, його структура, загальний зміст та історичне значення.
Устава на волоки 1557 року, причини її прийняття, структура та загальний зміст.
Статут Великого князівства Литовського 1588 року, його структура, загальний зміст та історичне значення.
Змістовний модуль № 2
Лекція 6. Право козацько-гетманської держави
др. пол. XVII-XVIII ст.
Джерела права. Міжнародні міждержавні договори. Договори гетьманів із іноземними державами. Гетьманські статті. Заснування норм звичаєвого (козацького) прва. Договірні статті. Нормативні акти гетьманської влади: гетьманські універсали, ордера, інструкції, листи, декрети, грамоти. Джерела польсько-литовського походження. Третій Литовський статут 1588 р. Збірники магдебурзького права. Зерцало саксонів М. Яскера 1536 р. Право цивільне хельминське 1584 р. Порядок прав цивільних магдебурзьких Б. Троїцького 1559 р. Артикули права магдебурзького Я. Кірштейна 1557 р. Короткий покажчик до книги „Порядок”. Збірники церковного права. Царське законодавство, як джерело права на Україні.
Державне право. Правове становище соціальних груп. Збільшення старшинсько-шляхетсько та монастирського землеволодіння. гетьманські пожалування у „вічність” за службу та „на ранг”. Поширення на Україну „грамоти на права, вольности и приемущества русского дворянства” та Табеля про ранги. Обмеження права переходів селян, гетьманські універсали 1706, 1721, 1727, 1760 рр. Царський указ 1783 р. про заборону селянам залишати феодалів. Розповсюдження дії Духовного регламенту та штатного розкладу 1764 р. Секулярізація монастирських маєтків в Україні 1786 р.
Адміністративно-територіальний поділ на полки, сотні, і курені. Загальновійськова рада. Рада генеральної старшини. Гетьман. Наказний гетьман. Генеральний уряд. Полкові уряди: полковник та полкова рада. Сотенний уряд: сотник та його помічник. Місцеве управління: виборні міські старшини та сільські отамани. Міське самоврядування: магістрати та ратуші, організація управління Запорізької Січі.
Органи самодержавного управління Україною, Гетьманщиною: Посольский приказ, Малоросійський приказ 1663 р., Колегія іноземних справ, Сенат, перша Малоросійська колегія (1722 – 1724 рр.), правління гетьманського уряду (1734 – 1750). Остаточне скасування гетьманської влади у 1764 р. Встановлення посади генерал-губернатора і відновлення Другої Малоросійської колегії (1764- 1786). ліквідація козацьких полків на Слобідській Україні та Лівобережжі (1765- 1783), Запорізькій Січі та її паланок (1775). поширення загальноросійської системи управління. Введення у 1782 – 1785 рр. Губернського поділу відповідно до російського „Учреждения о губерниях” 1775 р. Створення у 1782 р. Київського, Черніговського, Новгород-Сіверського, Харківського і Катеринославського намісництв з повітами. Організація у 1796 р. Малоросійської губернії. Заснування Задунайської Січі (1775 – 1828 рр.). Основні риси цивільного і крімінального прва. Право власності. Два різновиди феодальної власності на землю – вотчина і держання. Рангові землі. „ Генеральне слідствіє по маєтності” Д. Апостола 1729 – 1730 рр. Генеральне межування за царським маніфестом 1765 р. та урядової інструкції 1766 р. „ Займанщина”.
Новий зміст подвірного землекористування. Зобов’язальне право. Розвиток зобов’язань, що випливали з договорів та із заподіяння шкоди. Сімейне – шлюбне право. Право спадщини за заповітом та за законом. Принципи розвитку кримінального права. Види злочинів і система покарань.
Організація судів. Період козацьких судів. Судова реформа 1760 – 1763 рр. Земські, міські та підкомормські суди. Адміністративно-судова організація управління Запопізької Січі.
Зміни у процесуальному праві. Обвинувальне – змагальний та слідчий (інквізіційний) форми процесу.
Семінарське заняття №3 (4 год.)
Джерела права та законодавство Гетьманської України др. пол. XVII-XVIII ст. ст.
Юридичне оформлення входження Гетьманської України до складу Московської держави:
а) Рішення Земського Собору від 1 жовтня 1653 р. ;
б) Постанова Переяславської Ради від 8 січня 1654 р. ;
в) „Березневі статті” та жалувані царські грамоти 1654р. ;
г) Договори про Андрусівське перемир’я 1667 р. та „Вічний мир” 1686;
Правовий статус Гетьманської Украіни в складі Російської держави др. пол. XVII-XVIII ст. ст.
Характеристика джерел права:
а) звичаєвого (козацького) права;
б) нормативних актів автономної влади;
в) законодавства литовсько-русьокго та польського походження;
г) номативних актів царської влади;
д) церковного права;
4. Державне право Гетьманської України.
5. Зміни в українському цивільному праві в Гетманській Україні.
6. Основні риси Кримінального права Гетьманщини.
7. Характер та особливості судового процесу:
а) Козацьке судочинство (інструкція судам 1730) ;
б) Копне (громадське) судочинство;
в) Станове судочинство (судова реформа 1760-1763)
Завдання для самостійної роботи:
Юридичне оформлення прийняття Гетьманської України до складу Московської Держави. „Березневі статті” та гетьмансько – царські договори др. пол. 17 – поч. 18 ст. ст.
Спеціальна література.
Акты относящиеся к истории Западной России. Т. 1. -СПб., 1846
Джерела права до історії України-Русі. Ч. З. Львів, 1897.
Статут Вялікаїокняства Літрускаго 1588 г. Тэксты. Доведник. Каментарьіі. – Минск 1989 348/548, 563-563.
Фото Капча