Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Історія українського права

Предмет: 
Тип роботи: 
Інше
К-сть сторінок: 
122
Мова: 
Українська
Оцінка: 

його поняття та види.

Особливості судочинства в українських копних судах XV – XVIII ст. ст.
Особливості інквізиційного, карного судочинства (скрутинія) в Україні XV – XVIII ст. ст.
Інструкція судам 1730 року, її загальний зміст та значення.
Права цивільні магдебурські – їх структура та загальний зміст.
Процес Короткий Приказний 1734 р., його структура та загальний зміст.
Права по яким судиться малоросійський народ 1743 р., їх структура та загальний зміст.
Суд і росправа в правах малоросійських 1750 р., його структура та загальний зміст.
Зібрання малоросійських прав 1807 р., їх структура та загальний зміст.
Звід законів західних губерній 1837р., його структура та загальний зміст.
Книга Статут та інші права Малоросійські 1764 р., її структура та загальний зміст.
Екстракт малоросійських прав 1767 р. та Екстракт із указів, інституцій та установ 1786 р., їх загальний зміст та характерні відмінності.
Змістовний модуль № 3
Лекція 8. Джерела права та законодавства України в складі Російської Імперії друга пол. XIX – поч. XX ст.
Джерела права. Оновлення зводу законів Російської імперії. Судова практика Сенату. Фабричні закони. Судові статути 1864 р. Статут про покарання, які накладаються мировими суддями 1865 р. Уложення про покарання кримінальні і виправні 1866 і 1885 р. Військовий статут про покарання 1875 р. Військово-морський статут про покарання 1886 р. Положення про заходи по охороні державного порядку та громадського спокою від 14 серпня 1881 р. та інші репресивні заходи адміністративно-поліційних органів на Україні.
Правова основа селянської реформи 1861 р. Специфіка реалізації реформи в Правобережній Україні. Порядок проведення селянської реформи 1861 р. в Україні та її антинародний характер. Зміни у сословному статусі селян на „вільних сільських обивателів”. Поширення селянської реформи на удільних та державних селян, дворових людей та селян дрібнопомісних власників. Національний склад дворянства та посилення його сословно-адміністративної ролі. Дві верстви дворян-поміщиків у переформений період. Правове положення фабрично-заводських робітників. Буржуазія: промислова й торгівельна. Протекціоністська політика царату.
Буржуазне реформаторство 60-70 рр. Контрреформи 80-90 рр. реоганізація центрального державного управління. Адміністративно-територіальний поділ. Система державного управління в Україні. Утворення нових генерал-губернаторств. Розширення повноважень генерал-губернаторів і губернаторів в Україні. Положення про заходи по охороні державного порядку і громадського спокою 1881 р. положення про воєнне становище 1892 р. закон про земських дільничих начальників 1889 р. розширення компетенції органів поліції тажандармерії. Апарат губернського і повітового державного управління. Волостні установи. Селянська община.
Формування всестанового місцевого самоврядування. Земська реформа в Україні. Положенняпро губернські та повітові земські установи 1864 р. Губернські та повітові земські збори та їх виконавчі органи: губернські та повітові земські управи. Міське положення 1870 р. та його дія в Україні. Міські думи як розпорядчі та міські управи як виконавчі органи. Система виборів органів місцевого самоврядування та їх компетенція. Волосні та сільські органи селянського самоврядування (сільські сходи та обраний ним сільський староста, волосний сход і волосний старшина, вососний суд). Наступ царського уряду на органи самоврядування. Положення про губернські і повітові земські установи 1890 р. Нове міське положення 1892 р.
Судова реформа 1864 р. та її особливості проведення в Україні. Судові статути від 20 листопада 1864 р. Проголошення демократичних принципів судоустрою. Створення подвійної системи судів: мирові суди – одноособовий мировий суддя, повітовий з’їзд мирових суддів і Сенат та загальні окружні суди, судові палати і Сенат. Суд присяжних засидателів. Перебудова органів прокуратури. Створення адвокатури. Адміністративно-судова контрреформа 1889 р.
Основні риси галузевого права. Розширення сфери застосування цивільного права. Право власності. Закріплення капіталістичної власності. Зобов’язальне право. Вексельне право. Охорона інтересів наймача. Право наслідування. Сімейно-шлюбне право. Кримінальне право. Поняття та види злочинів. Мета та система покарань. Основні риси судового процесупо цивільним та кримінальним справам.
Семінарське заняття № 5
Джерела та основні риси права України в складі Російської імперії (друга пол. XIX – поч. XX ст.)
Характеристика джерел права:
а) звичаєве право;
б) офіційне право.
2. Причини і наслідки загально-імперських кодифікаційних робіт (друга пол. XIX – поч. XX ст.) :
а) Звід законів Російської імперії редакції 1842р., 1857 р. ;
б) Уложення про покарання кримінальні та виправні 1845р., 1866 р., 1885 р.
3. Кодифікація права друга пол. XIX – поч. XX ст. :
а) Статут цивільного судочинства 1864р. ;
б) Статут кримінального судочинства 1864р. ;
в) Уложення кримінальне 1903р.
4. Характеристика основних галузей права друга пол. XIX – поч. XX ст. :а) цивільного (право власності, зобовязальне право) ;
б) сімейно – шлюбного і спадкового;
в) кримінального;
г) цивільно-процесуального;
д) кримінально-процесуального.
5. Зміни у законодавстві в період Першої Світової війни.
Завдання для самостійної роботи:
Законодавчі акти судової реформи 1864 – 1865 р. р. та їх застосування в Україні.
Загальне цивільне уложення Австрії 1811 р., порядок його прийняття, структура, зміст та історичне значення.
Спеціальна література:
1. Архипов И. К истории Уложения о наказаниях 1845г. //Правоведение. – 1990. – Вып. 6.
2. Вовк О. Й. Дзейко Ж. О. Котенко Т. В. Характеристика
Фото Капча