Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Історія українського права

Предмет: 
Тип роботи: 
Інше
К-сть сторінок: 
122
Мова: 
Українська
Оцінка: 

загальної частини кримінального уложення 1903року // Право. Науковий вісник Ужгородського нац. Університету – У., 2002 – №1

3. Виленский Б. В. Судебная реформа и контрреформа в Росии.
4. Воробейникова Т. У. Судебная реформа 1864 года. // Проблемы юридической науки и правохранительной практики. – К., 1994
5. Коротких М. Г. Судебная реформа 1864 года в Росии. // Вопросы истории. -1987. -№12
6. Нелін О. І. Про розвиток зобовязального права на Україні на початку XIX cт. // Проблеми правознавства. – 1990 р. – Вип 51
7. Сидорчук М. О систематизации законодательства в Росии (1826 – 1832 гг.). // Правоведение. – 1990. – Вып 6.
8. Слодкин И. И. Очерки по истории русского уголовного права (пер. четв. XIX в). – Л., 1961.
9. Чельцов – Бебутов М. А. Курс уголовно-процесуального права – СПб – 1995
10. Щербина П. Ф. Судебная реформа 1864 года на Правобережной Украине. – Л., 1974
Лекція 9. Джерела та основні риси права на західноукраїнських землях в складі Австрійської монархії другої половини XVIII -поч XX ст.
Порядок приєднання українських земель до складу абсолютної імперії Габсбургів в другій половині ХVIII століття. Реформи імператриці Марії Терезії та імператора Йосифа ІІ. Революція 1848 року та її значення для українських земель Галичини, Буковини та Закарпаття. Утворення дуальної Австро-Угорської монархії. Статус західноукраїнських земель у складі Австро-Угорської держави у другій половині ХІХ століття – на початку ХХ століття.
Джерела права дореформенного періоду. Правові звичаї. Малопольський та великопольський статути. Сеймові постанови королівські привілеї, едикти, декрети, ординації. Збірники Магдебурзького права.
Джерела права проформенного періоду. Звичаєве право. Офіційне законодавство: Імператорські патенти, дипломи, ординації, статути. Постанови рейхстагів. Кодекси та уложення. Акти місцевого значення. Загально-державні Конституційні акти Австрійської монархії та Австро-Угорської держави: 25 квітня 1848 р. ; 4 березня 1849 р. ; 26 лютого 1861 р. ; 21 грудня 1867 р. Крайова конституція Галичини 29 вересня 1850р.
Кодифікація кримінального права і судочинства. Кимінальне уложення Терезії 1868р. Кимінальне уложення Йосифа ІІ 1787р. Кодифікація цивільного права. Кодекс Терезії 1867р. Кодекс Йосифа ІІ 1887р. Введення цивільного кодексу в Східній Галичині 1897р.
Загальне цивільне уложення Австрії 1811р. Нові редакції кримінального кодексу 1852р. Кримінально – процесуальний кодекс 1853 року. Новий кримінально – процесуальний кодекс 1873 року.
Основні риси цивільного права. Речове право. Володіння. Право власності. Спадкове право. Спадкування за законом, заповітом і договором.
Право зобов’язань. Зобов’язання із порушення договорів та зобов’язання із спричинення шкоди. Квазиделікти. Види договорів: дарування, зберігання, позики, обміну, куплі – продажу, найму, товариства, подружнього дарування. Авантюрні договори. Спадковий чинш. Сімейно – шлюбне право. Громадянська угода. Оголошення шлюбу недійсним.
Кримінальне право та процес. Види злочинів. Злочини проти публічних інтересів, злочини проти приватних інтересів. Система покарань. Смертна кара. Тюремне заключення. Штрафи. Конфіскація майна. Судовий кримінальний та цивільний процес. Військове судочинство.
Семінарське заняття №6 (4 години)
Тема №6: Кодифікація права в Східній Галичині, Буковині та Закарпатті в складі Австро – Угорської імперії др. пол. 18 – пер. пол. 20 ст. ст. (4 години).
1. Джерела права:
а) звичаєве право;
б) загально – державне законодавство;
в) законодавчі акти Галицького та Буковинських Крайових сеймів.
2. Особливості та наслідки кодифікаційних робіт в Україні:
а) цивільного права;
б) кримінального права.
3. Цивільне право:
а) право власності та право зобов’язань;
б) сімейно – шлюбне право;
в) спадкове право.
4. Кримінальне право, поняття злочинів, мета та система покарань.
5. Цивільно – процесуальне та кримінально – процесуальне право.
Завдання для самостійної роботи:
Загальне цивільне уложення Австрії 1811 року, порядок його прийняття, структура, зміст та історичне значення.
Література:
1. Кульчицький В. С. Австрійська конституція 1849 р. і Крайова конституція для Галичини 1850 р. // Вісник Львівського ун – ту. – Л., 1865.
2. Кульчицький В. С. Державний лад і право в Галичині в другій полловині 19 – на початку 20 ст. – Л., 1865.
3. Кульчицький В. С Джерела права в Галичині за часів австрійського панування. // Проблеми правознавства. – Л., 1971. – Вип. 19.
4. Кульчицький В. С. Про реформу виборчого закону до Галицького сейму на поч. 20 ст. // Вісник Львівського ун – ту. – Л., 1971.
5. Невелюк О. Реформи Марії – Терезії та Йосифа. Література. Значення в українській історії. // Студії політологічного центру „Генези”. – Л., 1996. – №1
6. Омельченко О. А. Всеобщая история государства и права: Учебник: В 2 т. – М., 1998. – Т. 2.
7. Ткач А. П. Кодифікація дореволюційного права України. – К., 1968
КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ДО ЗМІСТОВНОГО МОДУЛЮ 3
Джерела права України в складі Російської імперії кін. XVIII – поч. XX ст. ст.
Джерела права Східної Галичини, Північної Буковини і Закарпаття в складі Австро-Угорської монархії др. пол. XVIII – поч. XX ст. ст.
Джерела Магдебурського права в містах України XIV – XIX ст. ст.
Кодифікація загальнодержавного права
Фото Капча