Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Історія українського права

Предмет: 
Тип роботи: 
Інше
К-сть сторінок: 
122
Мова: 
Українська
Оцінка: 

Судовий процес Київської Русі

Завдання для самостійної роботи:
Руська Правда – збірник ранньофеодального права Київської Русі. Її структура, зміст та історичне значення.
Спеціальна література
Российское законодательства X-XX веков. В девяти томах. Том I. Законодательство Древней Руси. -М., 1984.
Енциклопедія украінознавства. У двох томах. – Т. I/II. – Мюнхен – Нью Йорк. 1994
Лащенко Р. Лекції по історії українського права. Княжа доба. – Прага, 1923
Толочко А. П. Князь в Древней Руси: власть, собственность, идеология. – К.. Наукова думка. 1992 – С. 13-54.
Хачатуров Р. Л. Становление права (На материале Киевской Руси). – Тбилиси, 1998. – С. 36, 44-56. 158-204.
Юшков С. В. «Русская правда» Происхождение, источники, её значение. – М., 1950
Лекція 4. Право на території Південно-Західної Русі в період політичної
в період політичної роздробленості.
Правові інститути Галицько-Волинського князівства
(XIII – пер. пол. XIV ст.)
Державно-правові ознаки феодальної роздробленості. Зростання економічного та політичного значення місцевих феодальних центрів, розпад Київської Русі на окремі феодальні князівства. Київське князівство, Володимирське князівство: особливості правового розвитку. Подальша диференціація соціальних класів. Зростання ролі міст. Давньоруська держава цього періоду, як своєрідна феодальна федерація. Система дуумвірату. Заснування в окремих князівствах особистих династій. Зміна порядку займання князівського стола. Зростання феодального адміністративного апарату. І боротьба слов’янських племен проти полчищ Батия. Захоплення литовськими князями Східної Волині, Поділля, Диївщини та Чернігово-Сіверщини. Захоплення польськими феодалами Галицької землі. Закарпаття під владою угорських феодалів. Буковина у складі Московського князівства.
Золота Орда, як воєнно-феодальна монархія та її відносини з південно-руськими князівствами.
Пам’ятки права південно-руських князівств: правові звичаї, Руська Правда, княжі грамоти, міжкнязівські угоди, польсько-литовське законодавство. Загальна характеристика суспільно-політичного устрою і права князівств в період феодальної роздробленності.
Галицько-Волинська земля – центр об’єднання земель південно-західної Русі. Правовий устрій Галицько-Волинської держави, як спадкоємниці Київської Русі. Особливості її державно-правового розвитку. Найвідоміші пам’яткипрва галицько-волинської землі.
Лекція 5. Право та система судочинства на украінських землях
Великого князівства Литовського, Польського королівства і
Речі Посполитої.
Джерела права. Звичаєве право. Руська Правда. Міждержавні і міжнародні договори. Привілеї та їх класифікація. Земські уставні грамоти. Судебник Казимира 1468 р. Литовські статті 1529, 1566, 1588рр. Пам’ятки магдебурського права Б. Троїцького. Канонічне (церковне) право. Польське законодавство. Вислицький статут 1347 р., Вартський статут 1420-1423 рр., Статут Ласького 1505 р., постанови сейму (конституції), артикули Генріха Вапуа 1573р.. І державне право. Характеристика правового положення окремих станів (феодалів, міщан, селян, козацтва). Права, привілеї, обов’язки. Жалована грамота 1457 р. Устави на волоки 1557 р. Ординація Війська Запорізького реєстрового 1638 р.
Основні риси цивільного і кримінального права. Право власності. Види феодального землеволодіння. Зобов’язальне право: види договорів, форма і порядок їх укладання. Сімейне право. Спадкове право: спадкування за законом, заповітом і на основі звичаю. Система злочинів і покарань. Судовий процес.
Семінарське заняття №2 (4 год.)
Литовський статут – збірник феодального законодавства в Україні XVI-пер. пол. XIX ст.
Характеристика джерел права:
а) звичаєве право;
б) міждержавні та міжнародні договори;
в) уставні земські грамоти;
г) королівські та князівські привілеї;
д) збірники та статути
Литовські статути 1529, 1566, та 1588 рр., їх структура, зміст та історичне значення.
Основні риси цивільного права України за Литовськими Статутами та іншим литовсько-руським законодавством:
а) речове право;
б) право зобов’язать;
в) родинне право,
г) сервітути.
Становлення українського кримінального права.
а) поняття та види злочинів;
б) мета і система покарань
Характеристика судочинства України за звичаєвим правом та литовсько-руським законодавством.
Завдання для самостійної роботи:
Статут Великого князівства Литовського, його джерела, структура та зміст.
Спеціальна література
Губрик А. О. Копні суди на українських землях у XIV – XVI ст.
Акты, относящиеся к истории Западной России. Т. 1. -СП6., 1846.
Джерела права до історії України-Русі. Ч. З. Львів, 1897.
Сматут Вяликаго княства Літоуского 1588г. Тэксты. Даведник. Каментарьіі. Мінск, 1989, -С. -П. 348, 548, 562-563.
Судебник Каземира (1468г.). Вильнюс, 1967. -С. 26-35.
Законодательные акты Великого княжества Литовского XV-XVI вв. Ленинград, 1936.
Шабульдо Ф. М. Земли Юго-Западной Руси в составе Великого княжества Литовского. -К., 1987.
Пащенко Р. Лекції з історії українського права. Литовсько-руська доба. П. 1925р.
Чубатмй М. Огляд історії Українського Права. М., 1996р.
 
 КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ДО ЗМІСТОВНОГО МОДУЛЮ 1
 
Предмет курсу, методологія та періодизація історії права України.
Історіографія історії права України.
Джерела та основні риси права рабовласницьких держав на території України VII ст. до н. е. – IV ст. н. е.
Джерела права Київської Русі IX – XIV ст. ст.
Джерела права Литовсько-Руської держави XIV – XVI ст. ст.
Джерела права Гетьманської України др. пол. XVII – XVIII ст. ст.
Джерела права та законодавство України в складі Речі Посполитої др. пол. XVI – XVIII ст. ст.
Джерела права Галичини в складі Королівства Польського др. пол. XIV – др. пол. XVI ст. ст.
Основні
Фото Капча