Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Конституційні екологічні права людини й громадянина та їх забезпечення органами внутрішніх справ

Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
31
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
 
ГРИЦКЕВИЧ Сергій Геннадійович
 
УДК 342. 72/ 73.
 
КОНСТИТУЦІЙНІ ЕКОЛОГІЧНІ ПРАВА ЛЮДИНИ Й ГРОМАДЯНИНА ТА ЇХ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНАМИ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
 
12. 00. 02. – конституційне право
 
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук
 
Київ – 2002
 
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі конституційного права Національної академії внутрішніх справ України.
Науковий керівник: кандидат юридичних наук, доцент Олійник Анатолій Юхимович професор кафедри конституційного права Національної академії внутрішніх справ України, полковник міліції (м. Київ).
Офіційні опоненти: доктор юридичних наук, професор, Заслужений діяч науки та техніки України Фрицький Олег Федорович; кандидат юридичних наук, доцент Лисенков Сергій Леонідович проректор інституту Генеральної прокуратури України.
Провідна установа: Національна юридична академія імені Я. Мудрого, м. Харків.
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
 
Актуальність дослідження. В умовах подолання наслідків існування тоталітарної держави, перспективи створення в Україні правової держави і громадянського суспільства важливого наукового та практичного значення набуває проблема прав людини і громадянина, їх законодавчого закріплення, охорони та умов здійснення. Серед визначених Конституцією України політичних, економічних, соціальних, культурних прав людини екологічні права посідають особливе місце.
Проте, якщо в законодавстві ряду зарубіжних країн екологічні права людини і громадянина були закріплені ще в 70-х роках ХХ ст., то для громадян України вони досі залишаються новим різновидом конституційних прав і свобод.
Екологічна функція держави в умовах сьогодення має неперевершене значення, оскільки від неї залежать здоров’я і життя людини. Настав час значно посилити авторитарний характер екологічної функції Української держави. Тому актуальним залишається завдання активізації діяльності у зазначеному напрямку правоохоронних органів, і зокрема органів внутрішніх справ.
Органи внутрішніх справ можна віднести до функціональних спеціально уповноважених органів держави по охороні навколишнього природного середовища. Прийнято вважати також, що органи внутрішніх справ у зазначеній сфері наділено надвідомчою компетенцією.
На думку пошукача, надвідомчість компетенції органів внутрішніх справ пояснюється їх універсальністю по відношенню до найрізноманітніших завдань, які доводиться вирішувати останнім. Це повною мірою стосується і забезпечення конституційних екологічних прав і свобод людини та громадянина.
Хоча в Україні існує конституційне регулювання екологічних прав і свобод людини та громадянина, проте воно не досконале, а ряд важливих питань не врегульовано взагалі. Практика застосування відповідних норм фактично тільки починає формуватися.
Проблеми, пов’язані з діяльністю органів внутрішніх справ саме по забезпеченню конституційних екологічних прав і свобод людини та громадянина в Україні, потребують систематичного дослідження та вдосконалення, що зумовлено постійними змінами у суспільно-політичному житті. Розглядаючи практичну бездіяльність органів внутрішніх справ, які повинні забезпечувати реалізацію конституційних екологічних прав людини і громадянина, як фактор, що знижує ефективність охорони останніх, слід пам’ятати, що зазначена бездіяльність характеризується підвищеною соціальною небезпекою, оскільки при цьому не вживаються необхідні заходи щодо припинення правопорушень у зазначеній галузі. Адже загальновідомо, що безсилля влади, її бездіяльність тільки розбещує, провокує ескалацію злочинності.
Тому закріплені за органами внутрішніх справ повноваження в галузі забезпечення конституційних екологічних прав є не лише правами останніх, але одночасно виступають і обов’язком забезпечувати реалізацію зазначених прав у повному обсязі та на належному якісному рівні.
Існуючий стан справ і зумовив актуальність обраної теми дослідження. Зокрема, потребують наукового обґрунтування питання реалізації конституційних екологічних прав і свобод шляхом підвищення ефективності законодавчої та правореалізаційної діяльності державних правоохоронних органів (зокрема органів внутрішніх справ) по забезпеченню зазначеного виду прав. Серед них слід назвати такі проблеми: максимальне пристосування конституційного екологічного законодавства до практичного використання шляхом усунення дублювання нормативно-правових актів, відмінностей в розумінні термінології стосовно опису тих самих фактів і явищ; усунення невідповідності значної частини нормативно-правових актів (перш за все відомчих), що суперечать вимогам Конституції, сприяння більшому рівню їх доступності; усунення абстрактного, декларативного характеру правових норм, по можливості заміна їх нормами прямої дії; надання процесу законотворчості плановості, обґрунтованості, доцільності та послідовності, усунення відомчого впливу.
Необхідно підвищити рівень ефективності конституційних екологічних прав шляхом орієнтації їх на реалізацію основної мети – безпосередньої охорони людини, її права на життя та здоров’я в цілому. Слід також розробити і прийняти ряд важливих правових актів – про екологічну інформацію, екологічну безпеку, про відшкодування екологічної шкоди, прийняти базовий законодавчий акт прямої дії – Екологічний кодекс; удосконалити правову базу діяльності органів внутрішніх справ по забезпеченню конституційних екологічних прав та свобод людини і громадянина в Україні шляхом видання відповідного наказу Міністерством внутрішніх справ, внесення відповідних змін до Закону України “ Про міліцію”, прийняття законів “Про органи внутрішніх справ ”, “Про екологічну міліцію”, “Про діяльність органів внутрішніх справ в умовах надзвичайних ситуацій”.
Ось далеко не повний перелік причин, що зумовили вивчення та вирішення організаційних і правових проблем діяльності органів внутрішніх справ по забезпеченню конституційних екологічних прав людини і громадянина, які і є предметом дисертаційного дослідження.
Стан наукової розробки проблеми. Питанню конституційних екологічних прав, зокрема певним проблемам інституту екологічних прав громадян, загальній характеристиці окремих з них, забезпеченню їх органами внутрішніх справ присвячені наукові праці В. І. Андрейцева, І. А. Дмитренка, Н. Р. Кобецької, М.
Фото Капча