Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Лекції з курсу "Міжнародна економіка"

Тип роботи: 
Курс лекцій
К-сть сторінок: 
88
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Тема 1: Методологічні основи курсу «Міжнародна економіка»
 
  1. «Міжнародна економіка» в системі економічних дисциплін
  2. Предмет і методологія міжнародної економіки
  3. Структура курсу «Міжнародна економіка»
  4. Світовий ринок: поняття та структура
 
1. Треба сказати, що сучасна економічна теорія включає 3 основні частини: мікроекономіка, макроекономіка та міжнародна економіка.
Міжнародна економіка є досить молодою частиною економічної теорії, яка динамічно розвивається. Спочатку міжнародна економіка не виділялася в окрему навчальну дисципліну, а існувала у вигляді певних розділів мікро – та макроекономіки, які аналізували основні її категорії, такі як зовнішня торгівля, міжнародна міграція факторів виробництва, коливання валютних курсів, моделі відкритої економіки, тощо. Виділення курсу «Міжнародна економіка» в окрему дисципліну пов’язано з вступом світового господарства в 2-гій половині ХХ ст. до якісно нового етапу його розвитку.
Основні ознаки нового етапу розвитку світового господарства:
  • відкритість економіки як провідний принцип взаємовідносин будь-якої країни зі світовим співтовариством, що призвело до зростаючої взаємозалежності країн як одна від одної, так і від динаміки розвитку світового ринку;
  • всебічний розвиток міжнародної торгівлі, міжнародної міграції робочої сили, капіталів та технологій;
  • значне розширення діяльності ТНК, які все більше визначають міжнародну промислову, інвестиційну та торгову політику;
  • створення системи міжнародних, наддержавних організацій (ООН, Всесвітній банк, МВФ, Європейський банк реконструкції та розвитку, Всесвітня торгова організація та інш.), метою діяльності яких є забезпечення стабільного і збалансованого розвитку;
  • функціонування самостійної міжнародної фінансової сфери, не пов’язаної безпосередньо із зовнішньою торгівлею і міжнародним рухом факторів виробництва;
  • розвиток регіональної економічної інтеграції. На прикладі найуспішнішого інтеграційного об’єднання – ЄС – яскраво видно, які переваги несе послідовний інтеграційний поступ і який серйозний вплив чинить на країни-члени і не члени.
У комплексі ці процеси призвели до процесу глобалізації світової економіки, що проявляється у зростанні взаємозв’язку та взаємозалежності національних економік як з позитивними, так і з негативними наслідками. Глобалізація є суперечливим процесом: певним країнам у певні періоди вона може нести конкурентні переваги, а іншим – зменшення рівня добробуту.
Отже, мабуть саме поясненням тенденцій, що зумовлені взаємозалежністю національних економік в епоху глобалізації, і має займатися міжнародна економіка.
Серед найважливіших економічних проблем, що стоять перед світом сьогодні можна назвати:
- зростаючий торговий протекціонізм розвинутих країн, що стримує вільний розвиток міжнародної торгівлі;
- коливання валютних курсів, нестабільність світової фінансової системи, що веде до періодичних фінансових криз;
- високий рівень структурного безробіття в окремих країнах;
- уповільнення темпів економічного зростання розвинутих країн;
- реальна загроза утворення глобальних монополій;
- нерівномірний розподіл благ між окремими країнами у світовій економіці.
2. Предметом міжнародної економіки є вивчення економічних закономірностей взаємодії національних економік, розгляд міжнародного переміщення потоків товарів, послуг, платежів, економічної політики, яка управляє цими потоками, а також їхнього впливу на суспільний добробут.
Ми можемо запитати, чому треба окремо розглядати рух товарів, послуг, капіталів у межах світового господарства, а також вплив на них економічної політики, якщо все це ми розглядали на прикладі національної економіки. Справа в тім, що однакові економічні процеси та явища часто мають різний зміст в залежності від того, де вони відбуваються – в межах національної економіки або за її межами. Причини цього: існування на кордонах країн певних обмежень (мита, законодавчі обмеження, мовні бар’єри) для потоків товарів, послуг, факторів виробництва.
Основні відмінності між національною та міжнародною економіками: 
Критерії розрізненняНаціональна економікаМіжнародна економіка
ТоварТовар у внутрішньо-господарському обороті країни – це будь-яка корисна річ або послуга, вироблена та реалізована на внутрішньому ринку. Однак не всі товари, що продаються на внутрішньому ринку, можуть бути об’єктами міжнародної торгівлі. У сфері міжнародної торгівлі товари поділяються на товари, що торгуються, та товари, що не торгуються (товари, що споживаються там, де вони були вироблені, тобто це товари для внутрішнього споживання). В якості товарів, що не торгуються, виступають деякі види послуг. 
Рух факторів виробництва Національна економіка характеризується вільним рухом праці та капіталів у своїх кордонах, причому мобільність капіталів є вищою порівняно з робочою силою. Результат міграції робочої сили та капіталів – вирівнювання відповідно ставок зарплат та процентних ставок в межах країни. Отже, підприємці на внутрішньому ринку мають справу з приблизно однаковими витратами на працю та капітал. Тут існують бар’єри на шляху руху робочої сили та капіталів⇒ вирівнювання ставок зарплат та процентних ставок між країнами не відбувається ⇒ в міжнародних масштабах існують різні витрати на придбання факторів виробництва.
Обмежують рух робочої сили – імміграційні закони, мовні проблеми, високі витрати на переїзд з країни в країну та інш. Капітал є більш мобільним також і в міжнародних масштабах, але і його стосуються певні обмеження (валютний контроль, валютний і процентний ризики, витрати на інформацію про світові фінансові ринки, тощо). 
ТоргівляДержава практично не втручається у внутрішню торгівлю. У сфері міжнародної торгівлі, на відміну від внутрішньої, державний вплив є суттєвим. Він проявляється у встановленні державою імпортного мита, квот, стандартів, норм та інших обмежень, які впливають на торгові потоки. 
Діловий циклУсі регіони країни знаходяться в одній стадії ділового циклу. Держава реагує на економічні коливання заходами фіскальної або монетарної політики. Стадії ділового циклу різних країн не співпадають. У достатньо відкритій економіці вплив фіскальної та
Фото Капча