Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи зі "Статики" для студентів спеціальностей 6.090200, 6.090300, 6.092100, 6.092600/

Тип роботи: 
Методичні вказівки
К-сть сторінок: 
40
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи зі "Статики" для студентів спеціальностей 6.090200, 6.090300, 6.092100, 6.092600/ 
Войтович Л.В., Галанзовська М.Р., Наконечний В.В./ Рівне: РДТУ, 2000, - 40 с.
Упорядники:Л.В. Войтович, асистент
М.Р.Галанзовська, ст. викладач
В.В. Наконечний, канд. ф.-м. наук, доцент
Відповідальний за випуск - Наконечний В.В., канд. ф.-м. наук, доцент завідувач кафедри теоретичної механіки.
 
Зміст
 
Вступ 
1. Система збіжних сил на площині і в просторі   
2. Паралельні сили на площині. Рівновага важеля   
3. Плоска довільна система сил   
4. Тертя ковзання. Рівновага складених конструкцій  
5. Ферми. Розрахунок плоских ферм  
6. Просторова довільна система сил  
7.Центр ваги. Координати центра ваги  
 
Вступ
 
Дані методичні вказівки складені з метою допомоги студентам при виконанні домашніх завдань, розрахунково-графічних робіт, при підготовці до практичних занять, а також компенсувати відсутність літератури з теоретичної механіки українською мовою.
Розв'язані в методичних вказівках задачі взяті зі збірника І.В. Мещерського та з інших збірників задач. Для більш широкого вивчення курсу і набуття навиків розв'язування задач, рекомендуємо студентам вивчити теоретичний матеріал та відповідати на питання для самостійної підготовки, які подані до кожної теми, та користуватися іншими посібниками:
1.Путята Т.В., Фрадлін Б.Н. Методика розв'язування задач з теоретичної механіки: Навч. посібник.- К.: Рад.шк., 1955.-391с.
2.Айзенберг Т.М. Руководство к решению задач по теоретической механике: Учеб. пособие. - 4-е изд./Под ред. И.М. Воронкова - М. - Высш. шк. 1962. - 391с.
3.Бать М.И., Джанелидзе Г.Ю., Кельзон А.С. Теоретическая механика в примерах и задачах.Т.1- М.: Наука, 1964. - 484с.
Надійні навики розв'язування задач можна мати, лише самостійно розв'язавши рекомендовані задачі до кожної теми.
Для освоєння курсу теоретичної механіки потрібно мати добру математичну підготовку.
 
Тема 1. Система збіжних сил на площині і в просторі
А. Питання для самопідготовки
1.Яке тіло називається абсолютно твердим?
2.Що називається матеріальною точкою?
3.Що називається силою?
4.Якими трьома факторами визначається сила?
5.Чому дорівнює проекція сили на вісь?
6.Чому дорівнює проекція сили на площину?
7.Дати визначення рівнодійної сили.
8.Одиниці виміру сили в технічній системі та в СІ.
9.Що називається системою сил, яка діє на абсолютно тверде тіло?
10.Які системи сил еквівалентні?
11.Які сили називаються зовнішніми?
12.Які сили називаються внутрішніми?
13.Сформулювати аксіому 1 про рівновагу двох сил, які діють на тверде тіло.
14.Сформулювати аксіому 2 про приєднання та виключення сил.
15.Сформулювати аксіому 3 про паралелограм сил.
16.Сформулювати аксіому про звільнення від в'язей.
17.Які тіла називаються вільними?
18.Які тіла називаються невільними?
19.Дати визначення в'язей.
20.Дати визначення реакції в'язі.
21.Показати напрямок реакції в'язі в точці В
22. Які реакції виникають в жорсткому закріпленні?
23. Показати напрямки реакцій в'язей в канатах.
24. В'язь здійснюється за допомогою ідеального стержня. Який напрямок має реакція такої в'язі?
25. Показати напрямки опорних реакцій.
26.Дати визначення системи збіжних сил.
27.Чому дорівнюють проекції рівнодійної сили на координатні осі Х,Y,Z ?
28.Як визначається модуль і напрямок рівнодійної сили просторової системи збіжних сил?
29.Як напрямлений вектор рівнодійної системи збіжних сил при побудові силового многокутника?
30.Система збіжних сил знаходиться в рівновазі. Чому дорівнює рівнодійна цих сил?
31.В чому полягає графічна умова рівноваги системи збіжних сил?
32.Записати умови рівноваги системи збіжних сил в геометричній формі.
33.Записати рівняння рівноваги системи збіжних сил.
34.Яке найбільше число невідомих величин може бути при розв'язку задач на рівновагу системи збіжних сил на площині і в просторі?
35.Сформулювати теорему про три непаралельні сили.
36.Система трьох ідеальних стержнів знаходиться в рівновазі. Розглянувши рівновагу вузла А, скласти суму проекцій всіх сил на осі X,У,Z.
 
Б. Порядок розв'язування задач
Аналітичний метод
1.Зображаємо тверде тіло (матеріальну точку), рівновагу якого розглядаємо.
2.Зображаємо активні сили, які діють на тіло (точку).
3.Звільняємо тіло (точку) від в'язей і замінюємо їх дію реакціями в'язей.
4.Вибираємо систему координат.
5.Складаємо рівняння рівноваги.
6.Розв'язавши систему рівнянь, визначаємо невідомі величини.
7.Робимо аналіз розв'язку.
Примітка: порядок розв'язування задач для визначення центра ваги наведений в темі VII.
Графо-аналітичний метод
Виконуємо перших два пункти з порядку розв'язання аналітичним методом.
3.Будуємо замкнутий силовий многокутник.
4.Визначаємо невідомі величини, визначивши довжини сторін многокутника.
Графічний метод
Виконуємо перших два пункти з порядку розв 'язання аналітичним методом.
3.Будуємо замкнутий силовий многокутник у вибраному масштабі.
4.Вимірюємо сторони многокутника, враховуючи вибраний масштаб, визначаємо числові значення невідомих сил.
Графо-аналітичний і графічний метод
Застосовуємо для плоскої системи сил. При цьому рисунок потрібно виконати у вибраному масштабі.
В. Приклади розв'язування задач до теми 1
Задача 1. Тягар А вагою Р = 50 Н (рис.1) підвішений на нерозтяжному тросі, який відхилений на кут α від вертикалі і утримується в рівновазі другим горизонтальним тросом, перекинутим через нерухомий блок, на кінці якого прив'язаний тягар вагою Q. Визначити
Фото Капча