Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Методика проведення уроку узагальнення та систематизації вивченого матеріалу, його методичні особливості

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
28
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Зміст
 
Вступ
І. РОЗДІЛ. Форми організації навчання в ПТНЗ
1.1 Поняття форми організації навчання. Класифікація форм організації навчання ПТНЗ
1.2 Особливості використання активних методів навчання при вивченні розділу «інформатики та комп'ютерної техніки»
II РОЗДІЛ. Методика проведення уроку узагальнення і систематизації знань при вивченні розділу «текстовий процесор Word»
2.1 Аналіз вибору методу ділової гри при проведенні уроку узагальнення і систематизації знань за розділом «текстовий процесор Word»
2.2 План-конспект уроку узагальнення і систематизації знань при вивченні розділу «інформатики та комп'ютерної техніки»
Висновки
Список використаних джерел
 
Вступ
 
Освіта – розвиток людини в процесі цілеспрямованої діяльності суспільства. В більш ширшому значенні освіта – це процес і результат засвоєння учнями систематизованих знань, набуття умінь і навичок, формування на їх основі наукового світогляду, моральних та інших рис особистості, розвиток творчих сил і здібностей.
Навчання – це цілеспрямована взаємодія учня і вчителя, в процесі якої засвоюються знання, формуються звички.
Кожен педагог часом відчуває сумніви щодо вибору стратегії педагогічної діяльності, коливаючись між інформаційним (традиційним) і активним (проблемним) методами навчання. За традиційною методикою процес навчання ведеться у формі монологу або діалогу:
вчитель пояснює – учень слухає;
вчитель опитує – учні відповідають.
У поняття активних методик навчання входять рольові, управлінські та навчальні ігри, соціально-психологічні, педагогічні й інші тренінги, комп'ютерні ігри ˗ все те, що забезпечує максимальну спільну активність викладача і учнів ˗ педагогіку співпраці.
І одними із найважливіших і найпроблематичніших є методики використання ігрових ситуацій у навчанні операторів комп'ютерного набору для того, щоб учні змогли шляхом ігрового представлення входити у складний світ «дорослих» робітничих відносин.
Ця проблема дуже актуальна для всіх вчителів та викладачів з «інформатики та комп'ютерної техніки» і тому у даній роботі буде розглянуте питання щодо впровадження активних методів навчання, а саме методу ділова гра, в систему навчання, та їх використання у навчанні операторів комп'ютерного набору.
Практичним значенням дослідження методів навчання є їх вдосконалення та використання на уроках не тільки «інформатики та комп'ютерної техніки», але й при вивченні інших дисциплін. Перебудова системи традиційних методів організації навчання на проблемний метод навчання, залучить учнів до спільної наукової діяльності, сприяє зростанню інтересу учнів до навчання.
Об'єктом даного дослідження є, насамперед, форми організації навчання в ПТНЗ, активні методи навчання, впровадження активних методів навчання, а саме методу ділової гри, на уроці узагальнення та систематизації знань при вивченні розділу «інформатики та комп'ютерної техніки».
Предметом дослідження в даній роботі є цілеспрямований взаємозв'язок вчителя і учня, в умовах навчання, здобуття освіти і виховання учня, як особистості.
Метою роботи є дослідження системи навчання, основних форм та методів навчання, аналіз досвіду педагогів, спроба зробити певний внесок в освітньо-професійне життя учнів.
Наявність та усвідомлення мети дослідження дозволяє визначити завдання дослідження, які можуть мати такі складові:
виявлення сутності понять, щодо форм методів організації навчання, типів уроків, а конкретно застосування активних (проблемних) методів навчання на уроці узагальнення та систематизації знань з «інформатики та комп'ютерної техніки», критерії ефективності цих методів та умови застосування;
вивчення досвіду викладання «інформатики та комп'ютерної техніки» в ПТНЗ;
обґрунтування вибору методу ділової гри на уроці узагальнення і систематизації знань з «інформатики та комп'ютерної техніки»;
розробка пропозицій щодо впровадження методу ділової гри;
розробка уроку узагальнення та систематизації вивченого матеріалу.
Основні методи які використовуються в дослідженні – це метод опитування і спостереження. Основним є метод опитування: бесіда з учнями і педагогами, інтерв'ю, анкетування, переважно анонімне. Не менш важливим є і метод спостереження, використання якого відбувалося без втручання в процес навчання.
 
І РОЗДІЛ. ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ В ПТНЗ
 
1.1 ПОНЯТТЯ ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ. КЛАСИФІКАЦІЯ ФОРМ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ В ПТНЗ
 
Форма організації навчання – це обмежена в часі і просторі взаємообумовлена діяльність учителя і учнів.
В історії розвитку школи складались різноманітні форми навчання. Найбільш помітний слід залишили такі форми організації навчання: індивідуальна, групова, класно-урочна, белл-ланкастерська, дальтон-планівська, бригадно-лабораторна.
В ПТНЗ прийняті наступні форми навчання:
теоретичне навчання: уроки різних типів, лекції, лабораторно-практичні заняття, теоретичні і практичні семінари, екскурсії, навчальні конференції, домашня навчальна робота учнів;
виробниче навчання: урок в навчальних майстернях училища і в навчальних цехах, заняття в виробничих цехах виробництва і в сфері послуг, виробнича практика на робочих місцях підприємства і сфері послуг, переддипломна і перед випускна практика.
Основною формою організації навчального процесу в ПТНЗ є урок.
Під уроком розуміється частина навчального процесу, обмежена визначеним відрізком часу і яка проводиться інженером-педагогом, майстром виробничого навчання з постійним складом учнів однакового рівня підготовки, об'єднаних в навчальну групу (бригаду).
В процесі професійного навчання вирізняють наступні види уроків:
уроки теоретичного навчання;
уроки практичного навчання.
Уроки теоретичного навчання слугують для придбання учнями науково-технічних знань і інтелектуальних умінь, необхідних для здійснення майбутньої професійно-трудової діяльності.
Урок виробничого навчання – це організаційна форма практичного навчання, яка забезпечує вирішення єдиної дидактичної задачі всією групою учнів в однакових
Фото Капча