Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Моделі поведінки споживачів на споживчому ринку

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
57
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Курсовий проект (робота)
 
з дисципліни «Маркетинг»
 
на тему: «Моделі поведінки споживачів на споживчому ринку»
 
Зміст

Реферат 

Вступ

Розділ 1. Теоретико-методичні підходи до вивчення поведінки споживачів 

1.1. Визначення поняття «поведінка споживачів»

1.2. Чинники, що впливають на поведінку споживачів

1.3. Процес прийняття рішення покупцем

Розділ 2. Дослідження поведінки споживачів на ринку морозива України

2.1. Аналіз купівельної поведінки українців під впливом кризових явищ

2.2. Дослідження ринку морозива України

2.3. Дослідження особливостей поведінки споживачів на ринку морозива України

2.4. Рекомендації щодо формування лояльності споживача до торговим марок морозива

Висновки

Список використаної літератури

Реферат

 

Курсова робота «Моделі поведінки споживачів на споживчому ринку»: 58 с., 17 рис., 7 табл., 38 джерел.

Об’єктом досліджень у роботі є процес управління поведінкою споживачів на ринку.
Предмет дослідження – теоретичні, методичні та практичні питання та фактори впливу на поведінку споживачів та її особливості.
Мета дослідження – проаналізувати фактори та моделі поведінки споживачів на ринку морозива України.
Для вирішення поставлених завдань в роботі використано методи дослідження – аналіз і синтез, методи індукції та дедукції, узагальнення, метод дослідження динаміки статистичних показників, графічний метод тощо.
Результати та їх новизна. У ході вивчення матеріалу було проведено аналіз особливостей купівельної поведінки українців під впливом кризових явищ, проведено дослідження поведінки споживачів на ринку морозива України. Визначені основні напрямки та перспективи розвитку ринку морозива. Запропоновано комплекс заходів для підвищення лояльності споживача до торгових марок морозива в Україні.
Значимість роботи та висновки. Запропонований комплекс заходів дозволить підвищити лояльність споживачів до торгових марок морозива, створити умови для збільшення обсягів продажу, задоволення потреб максимальної кількості споживачів.
Ключові слова: споживач, поведінка споживача, процес покупки, чинники впливу на поведінку.
 
Вступ
 
В економіці України спостерігається активізація діяльності суб’єктів роздрібної торгівлі. Як наслідок, значно зросла роль маркетингу в управлінні торговельними підприємствами в частині активного впливу на поведінку споживачів. Поведінка споживачів впливає на напрямок розвитку виробництва і структуру економіки в цілому, на цінову політику ринків.
В ринкових умовах без знання поведінки споживачів неможливо ефективно працювати на ринку. Тільки ті організації, які зможуть дослідити особливості поведінки споживачів, а також вплинути на їх поведінку чи хоча б врахувати її особливості в своїй діяльності, зможуть утримати чи розширити обсяги збуту продукції та прибутки.
Споживачі є ключовою рушійною силою абсолютної більшості ринків, тому їх вивчення є однією з головних сфер маркетингових досліджень. Саме задоволеність і лояльність споживачів грають вирішальну роль в конкурентній боротьбі на роздрібних ринках.
Дослідження поведінкових реакцій передбачається в рамках окремих сегментів, в тісній співпраці з маркетологами, менеджерами, психологами, соціологами. Дослідження поведінки споживачів вимагають розробки методик, моделей і підходів, спрямованих на отримання достовірної, точної та своєчасної інформації про тенденції в споживанні, попиті й індивідуальних потребах ринкових сегментів. Орієнтація на споживача – наслідок прийняття фірмою концепції маркетингу.
Дослідженню поведінки споживачів та чинників, що впливають на неї присвячено багато наукових праць зарубіжних та вітчизняних дослідників, зокрема: Г. Армстронга, Ф. Котлера, Ж. Ламбена, А. Сміта, Н. Бутенко, А. Зозульова, О. Прокопенка, О. Шафалюка тощо.
Об’єктом досліджень у роботі є процес управління поведінкою споживачів на ринку.
Предмет дослідження – теоретичні, методичні та практичні питання та фактори впливу на поведінку споживачів та її особливості.
Мета дослідження – проаналізувати фактори та моделі поведінки споживачів на ринку морозива України.
Поставлена в роботі мета обумовила необхідність вирішення наступних завдань:
- проаналізувати теоретичні підходи до визначення поняття «поведінка споживачів»;
- з’ясувати, які чинники впливають на поведінку споживачів;
- розглянути, з яких етапів складається процес прийняття рішення покупцем;
- проаналізувати купівельну поведінку українців під впливом кризових явищ;
- дослідити ринок морозива України та поведінку споживачів на ньому;
- надати рекомендації щодо формування лояльності споживача до торговим марок морозива.
Для вирішення поставлених завдань в роботі використано методи дослідження – аналіз і синтез, методи індукції та дедукції, узагальнення, метод дослідження динаміки статистичних показників, графічний метод тощо.
Дослідження поведінки споживачів та використання отриманих результатів залежить від наявних знань щодо зовнішніх і внутрішніх чинників впливу, послідовності та особливостей процесу прийняття рішень споживачем, порядку формування поведінкової реакції споживачів, існуючих маркетингових інструментів впливу їх на поведінку.
 
Розділ 1. Теоретико-методичні підходи до вивчення поведінки споживачів
 
1.1. Визначення поняття «поведінка споживачів»
 
Споживачі – це люди, групи людей, а також організації, різні за масштабом і сферою діяльності, які користуються товарами, послугами, ідеями [38, С. 5].
Поведінкою споживачів при покупці називають процеси ухвалення рішень і дії людей (кінцевих споживачів), що беруть участь в придбанні і використанні продуктів. У широкому значенні поведінку покупців можна визначити як дії, пов'язані з отриманням, споживанням і розпорядженням товарами і послугами, а також як процеси прийняття рішень, які передують і слідують за цими діями.
Маркетингова діяльність у сфері вивчення поведінки покупців має базуватися на таких принципах:
  • незалежність покупця;
  • мотивація і поведінка покупців – об'єкт системного дослідження;
  • поведінка покупців піддається впливу;
  • купівельна поведінка соціально законна [12, С. 15-17].
Незалежність покупця виявляється в
Фото Капча