Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Моделювання процесів антикризового управління підприємством

Предмет: 
Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
29
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 
Колос Андрій Леонідович
 
УДК 330. 115: 685. 1
 
Моделювання процесів антикризового управління підприємством
 
Спеціальність 08. 03. 02 -економіко-математичне моделювання
 
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
 
Харків – 2002
 
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Харківському державному економічному університеті Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник – доктор економічних наук, професор Пушкар Олександр Іванович, Харківський державний економічний університет, завідуючий кафедрою обчислювальної техніки та програмування Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор Заруба Віктор Якович, Національний технічний університет «ХПІ», завідуючий кафедрою економічної кібернетики і маркетингового менеджменту кандидат економічних наук, доцент Раєвнєва Олена Валентинівна, Харківський державний економічний університет, доцент кафедра економічної кібернетики.
Провідна установа – Донецький національний університет кафедрою економічної кібернетики, м. Донецьк.
Захист відбудеться 21. 03. 2002 р. о 13 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради, шифр Д 64. 055. 02, у Харківському державному економічному університеті за адресою: 61001, м. Харків, пр. Леніна, 9-а.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Харківського державного економічного університету за адресою: 61001, м. Харків, пр. Леніна, 9-а.
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
 
Сучасний етап розвитку економіки України характеризується трансформаційною кризою економіки в цілому, гострими кризами галузей народного господарства та окремих підприємств. Негативні фактори, катаклізми та труднощі, які супроводжують реалізацію реформ, загострили проблему платоспроможності й активізували питання про передумови масового банкрутства вітчизняних підприємств. Це потребує принципово нових підходів до системи управління підприємством.
Актуальність теми. Одним із найбільш актуальних напрямків розвитку економічної кібернетики є антикризове управління – комплексна система управління підприємством, спрямована на запобігання або усунення несприятливих явищ шляхом використання всього потенціалу сучасної теорії управління економічними об’єктами, економіко-математичного інструментарію, шляхом розробки та реалізації спеціальних програм стратегічного характеру, що дозволяють як запобігати тимчасовим труднощам, так і нейтралізовувати системні кризи.
Множина слабоформалізованих задач, що виникають в процесі реалізації антикризового управління, зумовлює необхідність застосування модельної підтримки процесів прийняття рішень при розробці програм, реалізації механізмів та заходів антикризової стратегії.
Широке коло питань, пов’язаних як з концептуальною основою процесів антикризового управління, так і з моделюванням керованого розвитку підприємств, висвітлено в роботах вітчизняних і зарубіжних учених: І. Ансоффа, С. Г. Бєляєва, В. М. Глушкова, А. П. Градова, А. Г. Грязнової, П. Дойля, В. А. Забродського, В. Я. Заруби, В. А. Ірікова, Т. С. Клебанової, А. П. Ковальова, Ю. Г. Лисенка, В. С. Пономаренка, О. І. Пушкаря, В. Л. Ревенка, В. Ф. Ситника, Д. Форрестера, Е. А. Уткіна та ін. У той же час питання побудови систем антикризового управління на базі комплексу економіко-математичних моделей, що відображають вплив трансформаційних процесів та управлінських рішень на формування, розвиток і нейтралізацію кризи на підпри-ємствах, не знайшли належного відображення в дослідженнях. Таким чином, розробки в цій галузі є новими, а також мають теоретичне і практичне значення.
У зв’язку з цим тема наукового дослідження, присвяченого питанням розробки моделей, спрямованих на вирішення проблем з нейтралізації загрози банкрутства, реалізації якісних змін у тенденціях розвитку підприємств та забезпечення їх довгострокового процвітання, є актуальною та своєчасною.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Матеріали дисертації є складовою частиною розробок згідно з держбюджетними темами дослід-жень “Розробка економіко-математичних моделей управління розвитком виробничо-економічних систем” (номер державної реєстрації 0198U007649) і “Моделі та механізми антикризового управління підприємством” (номер державної реєстрації 0100U004436), які було виконано кафедрами інформаційних систем та обчислюваль-ної техніки і програмування Харківського державного економічного університету за безпосередньою участю автора.
Мета і задачі дослідження. Метою дослідження є розробка комплексу економіко-математичних моделей вирішення задач управління підприємством в умовах внутрішньої нестабільності та зовнішньої трансформації, що виступають як меха-нізм формування програм антикризового розвитку підприємства.
Для досягнення поставленої мети у роботі було поставлено та вирішено такі задачі:
провести дослідження поняття “антикризове управління” та аналіз існуючих методик визначення загрози кризи; обгрунтувати необхідність модельного підходу до вирішення даної проблеми;
розробити концепцію моделювання антикризового управління розвитком підприємства, що базується на системі взаємопов’язаних моделей, з розмежуванням зовнішнього та внутрішнього контуру управління;
розробити моделі внутрішньокорпоративного антикризового управління та моделі зовнішнього контуру антикризового управління підприємством;
розробити методики оцінки стійкості підприємства і моделі прогнозування його розвитку в умовах нестабільності зовнішнього та внутрішнього середовищ;
визначити технологію формування антикризової програми підприємства;
реалізувати розроблені моделі у середовищі нових інформаційних технологій у вигляді відповідних систем підтримки прийняття рішень.
Об’єкт дослідження – процеси управління підприємством, що функціонує в умовах внутрішньої кризи та економіки, що трансформується.
Предмет дослідження – комплекс економіко-математичних моделей антикризового управління підприємством.
Методи дослідження. Теоретичною і методологічною основою досліджень є наукові роботи провідних вітчизняних та зарубіжних учених в галузі антикризового управління, економіко-математичного моделювання, системного аналізу. В дисертації було використано методи структурного моделювання, фінансового аналізу, експертного оцінювання, оптимізації та прогнозування.
У процесі роботи автором були вивчені та досліджені статистичні дані діяльності підприємств Харківського регіону за декілька років.
Розрахунки і моделювання проводилися на ПЕОМ з використанням пакетів програм MSOffice, математичного пакета
Фото Капча