Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Некардіальні ускладнення Дифтерії у дорослих

Предмет: 
Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
26
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського
 
На правах рукопису
Удк 616. 931 – 06
 
Голубовська ольга анатоліївна
 
Некардіальні ускладнення дифтерії у дорослих
 
14. 01. 13 – інфекційні хвороби
 
Автореферат
Дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук
 
Київ – 2002
 
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Національному медичному університеті ім. О. О. Богомольця.
Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Возіанова Жана Іванівна, Заслужений діяч науки та техніки, Заслужений лікар України, завідувачка кафедрою інфекційних хвороб Національного медичногоуніверситету ім. О. О. Богомольця.
Офіційні опоненти: Доктор медичних наук Руденко Антоніна Олексіївна, Заслужений лікар України, старший науковий співробітник Київського НДІ епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського АМН України, головний інфекціоніст МОЗ України; Доктор медичних наук, професор Мінков Ігор Петрович, Одеський державний медичний університет, завідувач кафедри дитячих інфекцій.
Провідна установа: Львівський державний медичний університет ім. Данила Галицького МОЗ України.
Захист відбудеться 1 липня 2002 року об 11 на засіданні
Спеціалізованої вченої ради Д. 26. 614. 01 при Київському науково-дослідному інституті епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського.
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
 
Актуальність теми. З кінця 80-х – початку 90-х років в Україні визначається зростання захворюваності на дифтерію, що з 1990 року розцінюється як епідемія (Шестакова И. В., 1995; Вяльба Е. В. и соавт., 1996). Тільки на перший квартал 1991 року захворюваність на дифтерію збільшилася в Україні в 22 рази порівняно з аналогічним періодом 1990 року, а з 1992 року ВООЗ офіційно визнала спалах дифтерії на території України, Росії та Білорусії. В теперішній час спостерігається зменшення захворюваності на дифтерію, але досі постійно продовжують реєструватися її випадки, в тому числі з розвитком специфічних ускладнень (Возианова Ж. И. и соавт., 2001). Особливістю сучасної епідемії дифтерії є її “подорослення”, що дозволило спостерігати перебіг цієї хвороби у осіб, що мають несприятливий преморбідний фон, професійні шкідливості тощо.
Перебіг і прогноз при дифтерії багато в чому визначають її ускладнення, у тому числі з боку нервової системи і нирок (Лобзін Ю. В., 1996; Ropper A. N., 1991). Саме вони найчастіше визначають тяжкість перебігу дифтерії, подовжують строки перебування хворих в стаціонарі та негативно впливають на наслідки хвороби захворювання. Разом з цим, в літературі останнього десятиліття багато уваги приділяється дифтерійним міокардитам, значно менше – полінейропатіям, ще менше – нефрозо-нефритам (Герасимова Л. И. и соавт., 1998; Люлько О. В. та співавт., 1999; Perkins R. F., 1996; Gargollo et al., 2001).
До теперішнього часу відсутні переконливі дані про характер та частоту уражень нервової системи і нирок при дифтерії. Детально не вивчені питання про вплив віку і супутньої патології на розвиток та перебіг основних позакардіальних ускладнень дифтерії. Внаслідок перерахованих вище факторів не вироблена єдина тактика лікування хворих з дифтерійними полінейропатіями (ДП) та нефрозо-нефритами (НН), не визначені групи ризику розвитку таких ускладнень, у зв’язку з чим залишаються невирішеними питання реабілітації та поліклінічного нагляду цих хворих. Враховуючи вищезазначене, вивчення клінічних особливостей перебігу ДП та НН у дорослих на сучасному етапі, вплив супутньої патології (алкогольні, діабетичні полінейропатії, пієло- і гломерулонефрити тощо) на частоту виникнення та тяжкість перебігу цих ускладнень, їх зв’язок із тяжкістю перебігу безпосередньо дифтерії, має не лише теоретичний, але й певне практичне значення.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація є частиною планових наукових досліджень кафедри інфекційних хвороб Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця МОЗ України “Клініка, діагностика та лікування сучасної дифтерії”, (державний реєстраційний номер 48-315/6).
Мета і задачі дослідження: визначити частоту і характер некардіальних ускладнень дифтерії у дорослих для удосконалення їх своєчасної діагностики і лікування.
Для досягнення цієї мети були поставлені наступні завдання:
1. Простежити терміни виникнення, клінічні прояви некардіальних ускладнень при дифтерії у дорослих, динаміку змін окремих лабораторних показників у хворих з дифтерійними полінейропатіями та нефрозо-нефритами.
2. Визначити ступінь кореляції тяжкості перебігу та характеру ускладнень зі ступенем тяжкості дифтерії.
3. Виявити фактори, що можуть впливати на розвиток некардіальних ускладнень дифтерії.
4. Вивчити можливість прогнозування виникнення цих ускладнень.
5. Вивчити можливості удосконалення тактики ведення хворих, що мають некардіальні ускладнення дифтерії, в залежності від їх характеру та термінів виникнення.
Об’єкт дослідження: хворі на дифтерію, що мають некардіальні ускладнення з боку нирок та нервової системи при дифтерії.
Предмет дослідження: перебіг уражень нервової системи та нирок у хворих на дифтерію.
Методи дослідження. Усім хворим проводилось бактеріологічне дослідження секрету з слизової оболонки ротоглотки та носа на наявність коринебактерій дифтерії, визначався стан антитоксичного протидифтерійного імунітету та проводилося електрокардіографічне (ЕКГ) дослідження. Загальноклінічні обстеження включали загальні аналізи крові, сечі, біохімічний аналіз крові з визначенням креатинінфосфокінази (КФК), лактатдегідрогенази (ЛДГ), аспартатамінотрансферази (АСТ), сечовини, креатиніну, а також коагулограми, за показаннями – білкові фракції.
Наукова новизна одержаних результатів. Вперше дана детальна характеристика ускладнень дифтерії з боку нервової системи і нирок у дорослих в сучасних умовах, виявлені групи ризику виникнення цих ускладнень. Визначені особливості
Фото Капча