Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Облік цінних паперів

Тип роботи: 
Курс лекцій
К-сть сторінок: 
109
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ВСТУП
 
Навчальну дисципліну «Облік цінних паперів» віднесено до групи вибіркових дисциплін циклу професійно підготовки спеціалістів за спеціальністю – 7.050106 «Облік і аудит». Вона є невід’ємною частиною циклу економічних дисциплін, необхідних робітникам бухгалтерських підрозділів корпоративних підприємств, зокрема акціонерних товариств, а також інших українських підприємств, які застосовують у своєї господарської діяльності різні види цінних паперів (облігацій, векселів, сертифікатів тощо). Програму навчальної дисципліни розроблено у відповідності до вимог галузевого стандарту вищої освіти на базі освітньо-професійної програми підготовки спеціаліста. 
Мета дисципліни – оволодіння знаннями щодо організації фінансового та податкового обліку цінних паперів, які є специфічним видом активів (майна) підприємства та які обертаються на фондовому ринку. 
Для досягнення мети поставлені такі основні завдання:
 • вивчення основних законодавчих та нормативних актів, які регламентують питання обертання цінних паперів в Україні та їх відображення в обліку; 
 • розглянути особливості випуску та обігу акцій господарюючих суб’єктів;
 • ознайомитися з особливостями обліку емісії та обігу облігацій;
 • вивчення та характеристика загальних вимог обертання інших видів цінних паперів, які застосовуються в господарському обороті України;
 • ознайомлення з порядком відображення в звітності підприємств операцій з цінними паперами. 
Предметом навчальної дисципліни є технологія обліку сегмента фінансового ринку як багатофункціональної системи, фінансових послуг, суб'єктів та функції фінансового  ринку. 
З метою найкращого засвоєння навчального матеріалу дисципліни студенти повинні до його початку опанувати знання й навички в галузі загальної економічної теорії, фінансів, макро- та мікроекономіки , економіки підприємств, теорії бухгалтерського обліку, фінансового обліку 1 та 2, управлінського та податкового обліку, біржової діяльності, а також простежити вплив економічних важелів державного управління економікою на основні фінансово-економічних показників роботи підприємств та їх фінансового стану. 
В результаті вивчення дисципліни спеціаліст повинен:
 • знати особливості бухгалтерського та податкового обліку операцій з різними видами цінних паперів різних категорій учасників ринку цінних  паперів;
 • вміти відображати операції з цінними паперами окремими бухгалтерськими записами та розраховувати податковий результат таких операцій;
 • мати уявлення про особливості відображення операцій з цінними паперами у фінансовій та податковій звітності.
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
 
З самого початку вивчення дисципліни кожен студент має бути ознайомлений як з програмою дисципліни та формами організації навчання, так і зі структурою, змістом та обсягом кожного з її навчальних модулів, а також усіма видами контролю та методикою оцінювання навчальної роботи. Навчальний процес здійснюється у таких формах: лекційні, семінарські та практичні заняття, виконання індивідуального завдання, самостійна робота студентів, контрольні заходи. Тематичний план даної дисципліни складається з двох модулів (табл. 1). 
Таблиця 1.- Структура залікового кредиту навчальної дисципліни
 
Продовження табл. 1
 
Таблиця 2.- Розподіл часу лекційного курсу за модулями і змістовими модулями та форми навчальної роботи студента
 
Змістовний модуль 1. 
ЗАГАЛЬНА ЕКОНОМІКО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ФОНДОВОГО РИНКУ. АКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА ТА УМОВИ ЇХ ВИПУСКУ
 
Тема 1. МІСЦЕ ЦІННИХ ПАПЕРІВ В ДІЯЛЬНОСТІ ГОСПОДАРЮЮЧИХ СУБ'ЄКТІВ
 
План
1.1. Види цінних паперів та їх основні характеристики.
1.2. Особливості розміщення і обігу цінних паперів.
1.3. Придбання і реалізація прав на цінні папери.
1.4. Цінні папери як інвестиційний інструмент.
 
1.1. Види цінних паперів та їх основні характеристики
Цінним папером є документ встановленої форми з відповідними реквізитами, який засвідчує грошове або інше майнове право і визначає взаємини між особою, що розмістила (що видав) його, і власником і передбачає виконання зобов'язань згідно умовам його розміщення, а також можливість передачі прав, що витікають з даного документа, іншим особам.
Основними нормативними документами, які регулюють порядок обертання і обліку цінних паперів є:
 • Закон України «Про цінні папери і фондовий ринок» № 3480-IV від 23.02.2006 р. (далі – ЗУ «Про цінні папери»);
 • Цивільний кодекс України;
 • Господарський кодекс України.
Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» у редакції № 283/97-ВР від 22.05.1997 р.
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 12 "Фінансові інвестиції", затверджений наказом МФУ від 26.04.2000 р. № 91;
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 13 «Фінансові інструменти», затверджений Наказом МФУ від 30.11.2001р. № 559.
 
Цінні папери є специфічним видом майна підприємства, оскільки мають подвійну правову природу: 
 • з одного боку - цінні папери є майном (активами) підприємства;
 • з іншого - ними затверджуються майнові права суб'єкта господарювання по відношенню до зобов'язаної по цінному паперу особи в частині права вимоги по виконання зобов'язань, що витікають з умов розміщення (видачі) цінних паперів.
Наприклад, Іванов В.М. продав ТОВ «Надія» 1000 акцій ВАТ «Ромашка» за номінальною вартістю 1 грн. кожна на загальну суму 1000 грн. В результаті операції з купівлі-продажу акцій право власності на вказані акції перейшло від Іванова В.М. до ТОВ «Надія», яке в результаті такого переходу стало акціонером ВАТ «Ромашка», брало участь в загальних зборах акціонерів ВАТ «Ромашка», а за наслідками фінансового року отримало дивіденди у розмірі 80 грн. В результаті підписання угоди ТОВ «Надія» реалізувало свої права по цінному паперу через участь в управлінні ВАТ «Ромашка» і отримання дивідендів.
Основною функцією обігу цінних паперів є перерозподіл фінансових ресурсів - від осіб, що мають їх надлишок (інвесторів), до осіб, що потребують їх залучення (емітентів цінних паперів). При
Фото Капча