Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Оцінка ефективності управління в органах державної виконавчої влади (на прикладі районних державних адміністрацій)

Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
32
Мова: 
Українська
Оцінка: 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
ЛЬВІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
 
АРТИМ Іванна Іванівна
 
УДК 352. 075 (477)
 
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ (НА ПРИКЛАДІ РАЙОННИХ ДЕРЖАВНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ)
 
25. 00. 02 – механізми державного управління
 
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління
 
Львів – 2004
 
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі державного управління та місцевого самоврядування Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.
Науковий керівник: доктор економічних наук, професор ЛЕСЕЧКО Мирон Дмитрович, декан факультету державного управління та місцевого самоврядування ЛРІДУ НАДУ при Президентові України
Офіційні опоненти: доктор наук з державного управління, доцент ВОРОТІН Валерій Євгенович, професор кафедри економічної теорії та історії економіки НАДУ при Президентові України; кандидат економічних наук, доцент ГОЛОМОВЗИЙ Віктор Миколайович, доцент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва Національного університету “Львівська політехніка”.
Провідна установа: Інститут політичних та етнонаціональних досліджень НАН України, м. Київ
Захист відбудеться 21 травня 2004р. о 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 35. 860. 01 Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України за адресою: 79491, Львів, смт. Брюховичі, вул. Сухомлинського, 16
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (79491, Україна, Львів, смт. Брюховичі, вул.. Сухомлинського, 16).
  
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
 
Актуальність теми. Проблема ефективності управління є складною і суперечливою. Вона стосується усіх сфер суспільного життя, зокрема, галузі державного управління. Створення ефективної системи державного управління стало однією з головних передумов успішного впровадження адміністративної реформи в Україні, яка спрямована на формування принципово нової моделі публічної влади.
Водночас, важливими стають питання оцінки ефективності органів державного управління. Обсяг завдань, які покладаються на органи виконавчої влади, особливо на районному рівні, зумовлює використання широкого спектру критеріїв при оцінці їхньої управлінської діяльності. Тому необхідна розробка комплексної науково-обгрунтованої методики оцінки ефективності роботи районних державних адміністрацій (далі – РДА), результати якої сприятимуть забезпеченню неупередженою інформацією усіх зацікавлених сторін, встановленню чітко окреслених цілей та розробки дієвих пропозицій з метою підвищення ефективності управління.
Але незважаючи на очевидність та актуальність теми, вона ще не отримала адекватного відображення в науковій літературі, що пов’язано з низкою причин. З одного боку, така ситуація зумовлена існуванням різних базових підходів до визначення ефективності, що ускладнює розуміння суті цієї категорії. З іншого, серед науковців поки що відсутня одностайна думка щодо можливості оцінки ефективності державного управління в органах виконавчої влади. Однак на сьогодні інтерес до питань ефективності державного управління у вітчизняній науці зростає, що підтверджується існуванням великої кількості досліджень з обраної тематики.
Значний внесок в обґрунтування поняття “ефективність державного управління” зробили: В. Авер’янов, Ю. Бажал, В. Бакуменко, О. Кілієвич, В. Князєв, М. Лесечко, А. Мельник, Н. Нижник, О. Оболенський, Р. Рудніцька, А. Чемерис, В. Цвєтков та інші. Питання оцінки ефективності державного управління на різних рівнях влади досліджували: Р. Білик, А. Гошко, О. Кулинич, Г. Мостовий, Г. Одінцова, Т. Проценко. Окремі теоретичні аспекти та підходи до формування ефективності державного управління розглядають: В. Воротін, Б. Гаєвський, Г. Дмитренко, С. Дубенко, Л. Зайцева, В. Луговий, О. Коржова, О. Крайник, О. Краcівський, Б. Кухта, Я. Малик, С. Мосов, П. Надолішній, В. Олуйко, В. Ребкало, І. Розпутенко, С. Саханенко, С. Сєрьогін, О. Сушинський, Ю. Шаров та інші.
Серед праць зарубіжних дослідників науковий і практичний інтерес становлять роботи Г. Атаманчука, Т. Бернарда, Е. Ведунга, Г. Бухгарта, К. Вайс, Г. Емерсона, Д. Епштейна, Д. Зеркіна, В. Ігнатова, Й. Кхола, Р. Лайкерта, Б. Мільнера, Г. Райта, Ф. Тейлора, Г. Саймона та інших.
Актуальність зазначеної проблематики, її практична значимість і недостатня наукова розробленість визначили вибір теми дисертаційної роботи.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема дисертації затверджена у 2001 р. Вченою радою Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України і є складовою його плану науково-дослідних робіт, зокрема теми “Механізми підвищення ефективності державного управління в регіоні” (номер державної реєстрації 0100V002070), в якій автор приймав безпосередню участь.
Мета й завдання дослідження. Мета дисертаційного дослідження полягає у розвитку теоретичних основ ефективності державного управління та розробці методики її оцінки на прикладі РДА.
Реалізація поставленої мети передбачає вирішення таких конкретних завдань:
- узагальнити існуючі в зарубіжній і вітчизняній літературі підходи до визначення поняття “ефективність державного управління”, упорядкувати та уточнити категоріальний апарат, який відтворює характеристику ефективності в галузі державного управління з позиції системного підходу;
- провести критичний аналіз методологічної бази оцінки ефективності державного управління, обґрунтувати існуючі моделі оцінки ефективності та можливість їх застосування в районних державних адміністраціях;
- визначити основні фактори, що впливають на ефективність роботи РДА та сформувати систему критеріїв для їх оцінки;
- розробити комплексну методику оцінки ефективності роботи РДА із застосуванням системи моделей;
- апробувати запропоновану методику для оцінки ефективності роботи
Фото Капча