Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Оцінка ефективності виробництва підприємства

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
46
Мова: 
Українська
Оцінка: 

формою дії закону економії часу. За капіталістичного способу виробництва узагальнюючий показник економічної ефективності – норма прибутку. Для народних підприємств у розвинутих країнах Заходу основною метою стає максимізація не прибутку, а чистого доходу на одного зайнятого, що не виключає необхідності використання показника норми прибутку.

Одним з головних напрямів ефективного управління витратами на підприємстві, подолання його організаційно-технологічної відсталості та забезпечення конкурентоспроможності продукції є реструктуризація. Але цей процес не повинен здійснюватися хаотично і самопливом. Для того, щоб реструктуризація дала найбільший економічний і соціальний ефект, вона має бути вкрай повною і комплексною. Це означає, що необхідним і рішучим змінам має підлягати не тільки організаційна структура виробництва, але і структура кадрів, структура технологічного оснащення, структура продукції, що виробляється.
Через додаткові види преміювання можливо підвищити зацікавленість працівників підприємства у суміщенні професій, розширення зони обслуговування тощо. Для того, щоб забезпечити індивідуальну (персональну) зацікавленість кожного працівника в економічному благополуччі підприємства, ліквідації кадрової міграції слід посилити роль преміювання за вислугу років. З метою закріплення висококваліфікованих робітників на виробництві здійснювати матеріальне заохочення за довголітню працю на одному виробництві до ювілейних дат. Для підвищення зацікавленості працівників підприємства у високих результатах колективу, у зміцненні престижу підприємства посилити роль компенсації затрат на оздоровлення та ін.
 
Список використаних джерел
 
Бандурка А. М., Червяков И. М., Посылкина О. В. Финансово-экономический анализ: Учебник. – Харьков: МВД, 1999.
Базилевич В. Д., Базилевич К. С., Баластрик Л. О. Макроекономіка: Підручник / За ред. В. Д. Базилевича. – К. : Знання, 2004. – 851 с.
Базилевич В. Д., Попов В. М., Базилевич К. С. Економічна теорія: Політекономія: Підручник / За ред. В. Д. Базилевича. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К. : Знання-Прес, 2004. – 615 с.
Ватаманюк З. Г., Панчишин С. М. Економічна теорія: макро- і мікроекономіка. – К. : Альтернативи, 2003. – 610 с.
Грушко В. І. Фінансові ризики [Текст]: навч. пос. / В. І. Грушко, О. І. Пилипченко. – Житомир: ЖІТІ, 2008. – 188 с.
Економічна теорія: Політекономія: підручник / За ред. В. Д. Базилевича. – Київ: Знання прес. – 2003. – 581 с.
Загальна економічна теорія / І. В. Буян, П. Д. Гуменюк та ін. -Т. : Лідер, 2000. – 379 с.
Іващенко В. І., Болюх М. А. Економічний аналіз господарської діяльності. – К. : КНЕУ, 1999. – 204 с.
Економіка підприємства: Підручник / За заг. ред. С. Ф. Покропивного. – Вид. 2-ге, перероб. та доп. – К. : КНЕУ, 2001. – 528с.
Экономика предприятия: Учебник для вузов/ В. В. Горфынкель Е. М. Купряков, В. П. Просолов и др., под ред. Проф. В. Я. Горфинкеля, проф Е. М. Купрякова, – М. : Банки и биржи, ЮНИТИ, 1996. – 367с.
Єськов О. Удосконалення системи обліку і розподілу витрат на промислових підприємствах // Персонал. – 2006. – №10. – с. 19 – 21.
Карножицька С. І., Півоварчук І. Д. Орієнтація на зниження витрат виробництва як умова економічного росту // Вісник Технологічного університету Поділля. – 1999. – № 2. – С. 61-64.
Кузьмін О. Є. Методичні положення щодо контролювання та регулювання витрат підприємства // Економіка і прогнозування. – 2005. – №1. – с. 134 – 144.
Кантор Е. Л. Экономика предприятия. – СПб., 2002. – 352с.
Коробов М. Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств. – К. : Знання, 2000.
Косова Т. Д. Амортизація як інвестиційний ресурс підприємства // Економіка підприємства, 2003, №9. – С. 157-166.
Кучер В. А. Моделювання процесу управління витратами на промисловому підприємстві // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: Економічна. – Донецьк. – 2004. – №82.
Макроекономіка / За редакцією А. Г. Савченка. Підручник. – К. : Либідь, 1995. – 207 с.
Макроекономіка. Політична економія: принципи, проблеми і політика / Кемпбелл Р., Макконел та ін. – Л. : Просвіта, 1997. – 671 с.
Максімова В. Визначення об’єктів формування витрат // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – №10. – с. 155-159.
Микитюк Л. Деякі аспекти системного підходу до вивчення витрат // Економіст. – 2006. – №4. – с. 16 – 19.
Мочерний С. В., Довженко М. В. Економічна теорія: Підручник. – К. : Академія, 2004. – 856 с.
Пелих А. С. Экономика предприятия и отрасли промышленности. – Ростов-на-Дону., 1999. – 608с.
Примак Т. О. Економіка підприємства: Навч. посіб. – К. : Вікар, 2002. – 176с.
Пивоварчук И. Д. Мировой опыт и национальные возможности снижения затрат на производство промышленной продукции // Сб. научн. тр. Технологического университета Подолья “Проблемы труда, экономики и моделирования”. – Хмельницкий: НВП “Эврика” ТОВ, 1998. – Ч. 2. – С. 101-103.
Півоварчук І. Д. Регіональні аспекти ресурсоекономного розвитку // Вісник Сумського державного аграрного університету. – 1998. – № 1 (4). – С. 30-33.
Пивоварчук И. Д. Снижение себестоимости промышленной продукции – фактор пополнения инвестиций // Сб. научн. тр. ИПРЭЭИ НАН Украины “Инвестирование экономики Украины в условиях рынка”. – Одесса: ИПРЭЭИ, 1998. – С. 46-50.
Пивоварчук И. Д. Структура себестоимости продукции как объект экономического анализа // Сб. научн. тр. ИПРЭЭИ НАН Украины. – Одесса: ИПРЭЭИ, 1999. – Вып. 5. – С. 170-179.
Пивоварчук И. Д. Мониторинг использования материальных ресурсов в промышленном производстве Одесского региона // Сб. научн. тр. Одесского политехнического государственного университета. – Одесса: “ТЭС”, 2000. – Вып. 1 (10). – С. 223-226.
Пивоварчук И. Д. Система планирования, управленческого учета и контроля в снижении затрат промышленного производства // Сб. научн. тр. Одесского политехнического государственного университета. – Одесса: ИСЦ, 2000. – Т. 3. – С. 92-100.
 
ДОДАТОК А
 
Схема 1. Чинники зростання виробництва
 
Фото Капча