Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Оцінка ефективності виробництва підприємства

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
46
Мова: 
Українська
Оцінка: 

для фінансування конкретних форм його прояву.

Вартість власних джерел капіталу формується відповідно до законодавства України і установчих документів. Вартість позикових джерел визначається умовами договорів, а інших залучених джерел – законодавством України (розрахунки з бюджетом і позабюджетними фондами) чи обліковою політикою (інші пасиви). Порядок постатейного визначення вартості різних джерел капіталу можна зробити за допомогою таблиці (див. табл. 2. 4).
При вивченні джерел вартості капіталу важливо враховувати розподіл їх на власні і залучені для того, щоб визначити вплив їхньої структури на фінансову стійкість Дніпропетровського хлібного заводу № 7. Для цього визначається так називаний «ефект фінансового важеля», чи «левериджа».
 
Таблиця 2. 3
Визначення вартості джерел капіталу Дніпропетровського хлібного заводу № 7
Види джерел капіталуМетод визначення вартості джерела капіталуНормативна база
1. Статутний капіталВиплачені за період дивідендиРішення зборів акціонерів
2. Додатковий капіталВеличина відрахуваньСтатут
3. Резервний капіталВеличина відрахуваньСтатут, рішення зборів акціонерів
4. Фонди нагромадженняВеличина відрахуваньРішення зборів акціонерів
5. Цільове фінансуванняНараховані% За умовами договорів
6. Нерозподілений прибутокПодаток на прибуток і ін. Рішення зборів акціонерів
7. КредитиНараховані% За умовами договорів
8. ПозикиНараховані% За умовами договорів
9. Кредиторська заборгованість, у т. ч.  
- постачальники і підрядчики, векселі до сплати; перед дочірніми організаціями; Величина заборгованостіЗа умовами договорів
- по оплаті праці; Величина заборгованостіДоговірні відносини зі співробітниками
- бюджет і позабюджетні фонди; Величина заборгованостіЗаконодавство України
- інші пасиви. Зроблені чи витрати майбутні доходиОблікова політика
 
Наводимо формулу для розрахунку фінансового левериджу:  
де L – рівень левериджа;
B – облігації;
Ap – акції привілейовані;
As – акції звичайні.
Для розкриття сутності ефекту фінансового левериджа його необхідно розглядати як відношення власного капіталу до залучених засобів.
Після проведення аналізу кількісних і структурних показників джерел формування капіталу необхідно здійснювати факторний аналіз показників, обумовлених моделлю вартості джерел капіталу. Для проведення факторного аналізу залежності структури джерел і їхньої вартості використовується аналітична табл. 2. 5, що відбиває постатейну структуру джерел формування капіталу і їхньої вартості.
Вивчення питань формування капіталу відбиває історичний аспект процесу створення капіталу підприємства і є першим етапом аналізу капіталу, складає основу для дослідження питань його подальшого функціонування.
Аналіз функціонуючого капіталу має велике значення у вивченні життєвого циклу капіталу підприємства, процесів його створення і відтворення. Він дозволяє виявити основні тенденції в зміні майнового і фінансового стану Дніпропетровського хлібного заводу № 7, визначити тенденції його розвитку. Особливе місце в проведенні аналізу функціонуючого капіталу повинно приділятися вивченню основного й оборотного капіталу підприємства як форми його існування. При проведенні аналізу основного й оборотного капіталу використовується великий обсяг інформації, у якій основну роль грають дані бухгалтерського обліку і звітності. Для згладжування коливань показників за період доцільно використовувати усереднені їхні величини (середні хронологічні).
При проведенні аналізу активів як форми існування капіталу зважується безліч задач, основними з яких є: вивчення структури і вартості активів, визначення основних складових і їхнє угруповання по загальних ознаках, вивчення співвідношень між складовими частинами функціонуючого капіталу й ін.
Аналіз функціонуючого капіталу варто починати з вивчення складу і динаміки майнового капіталу Дніпропетровського хлібного заводу № 7, для цього проводиться вертикальний і горизонтальний аналіз даних бухгалтерського балансу, у процесі якого визначається склад, структура і динаміка функціонуючого капіталу підприємства, для цього можна використовувати табл. 2. 6.
Рух основного капіталу виявляється в надходженні окремих його складових і їхньому вибутті протягом звітного періоду. Для цього визначається величина основного капіталу на початок і кінець звітного періоду, зміна його величини і причини цієї зміни. Далі вивчається динаміка зміни величини основного капіталу по окремим складовим. При цьому порівнюються фактичні дані за звітний період з даними за попередній період і з планованими показниками, вивчаються причини відхилень.
Вибуття основного капіталу Дніпропетровського хлібного заводу № 7 може відбуватися через знос (як фізичного, так і морального) і неможливості подальшого використання чи продажу, зв'язаної зі згортанням діяльності, переорієнтацією бізнесу.
При аналізі структури основного капіталу визначається питома вага окремих його видів у загальній сумі і зміна питомої ваги цих статей за період. Особливу увагу необхідно приділяти зміні частки активної, продуктивної частини основного капіталу, що, як правило, має тенденцію до підвищення вартості при нарощуванні показників автоматизації і механізації виробництва.
З таблиці 2. 4 видно, що максимальна частка в загальній структурі капіталу належить короткостроковим позикам. Це може бути пов’язано з тим що у Дніпропетровського хлібного заводу № 7 не вистачає власних обігових коштів, а короткострокові позики є найбільш «популярним» джерелом його поповнення.
Аналіз функціонуючого капіталу Дніпропетровського хлібного заводу № 7 починають з вивчення основного капіталу, а далі переходять до аналізу оборотного капіталу.
 
Таблиця 2. 4
Факторний аналіз залежності структури джерел і їхньої вартості Дніпропетровського хлібного заводу № 7
Джерела капіталуСума, тис.
грн. Частка в загальному обсязі, % Процентна ставка за користування джереломВартість джерела (за даними бухгалтерського обліку), тис. грн. Структура вартості (частка в загальній вартості), % 
1. Власний капітал і резерви4159746. 2000
1. 1. Статутний капітал350. 04000
Фото Капча